194,9 milioane lei, bugetul Consiliului Județean Călărași pentru anul 2018

Săptămâna trecută, pe 15 februarie, a fost aprobat bugetul județului Călărași pe anul 2018. Cu o neparticipare la vot, bugetul a trecut de votul consilierilor județeni cu unanimitate. Pentru anul 2018 Consiliul Județean are la dispoziție suma de 194,9 milioane lei. Pentru susținerea programului de investiții pe anul în curs s-a aprobat suma de 14.092.000 de lei, bani care provin din excedentul bugetar. La 31 decembrie 2017, excedentul total însuma 17.695.000 lei.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu al Judeţului Călăraşi au fost alocate următoarele surse:

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în valoare de 33.562 mii lei, cu următoarele destinaţii:

– finanţarea sistemului de protecţie a copilului – 15.117 mii lei;

– finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap – 8.839 mii lei;

– Programul pentru şcoli în România – 4.855 mii lei;

– cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenta educaţionala –  176 mii lei;

– drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special – 1.321 mii lei;

– platii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;

– serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.

2) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, total 10.677 mii lei, din care 9.328 mii lei pentru drumurile judeţene. Reparizarea sumelor de mai sus s-a realizat printr-o hotărâre anterioară.

În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:

a) 11,25% la bugetul local al judeţului;

b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ.

Din cota de 17,25% prevăzută la lit. c):

a) se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei;

b) se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

c) diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii.

Dacă impozitul pe venit repartizat nu asigură bugetele minime de funcţionare, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În acest sens, bugetului propriu al judeţului Călăraşi, prin legea bugetului de stat, s-a ridicat la valoarea de 35.539 mii lei.

În bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2018 se vor încasa alte venituri proprii în valoare de 28.648 mii lei.

Estimarea acestora s-a bazat pe:

– constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, stabilită în condiţiile legii, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale;

– evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea;

– alte elemente specifice, inclusiv serii de date, în scopul evaluării corecte a venitturilor.

Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate mai sus s-au avut în vedere solicitările tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2018.

În sinteză, bugetul propriu al Județului Călărași pe anul 2018 se prezintă astfel:

A.Bugetul local

mii lei  
Nr. Denumire indicatori/ordonatori de credite Propunere  
crt.   2018  
I VENITURI  TOTAL, din care: 194.906  
1 Venituri proprii, din care: 28.648  
1.1 Venituri (40%) din taxa  asupra mijl. transport persoane juridice 700
1,2 venituri din proprietate 1.500
1,3 diverse venituri 1.428
1.4 cote defalcate din impozitul pe venit 17.694
1.5 sume din cotele defalcate din impozitul pe venit 7.326
2 Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: 33.562  
2.1 sustinerea sistemului de protectie a copilului 15.117
2.2 sustinerea centrelor de aistenta sociala a persoanelor cu handicap 8.839
2.3 Programul pentru scoli in Romania 4.855
2.4 invatamant special – centre judetene de resurse educationale 176
2.5 alte activitati descentralizate 3.254
3 Sume defalcate din TVA pt echilibrare 35.539  
4 Sume defalcate din TVA pt drumuri judetene 9.328  
5 Subventii de la bugetul de stat, din care: 86.729  
5.1 pt. persoanele cu handicap 86.729
6 Subventii de la alte bugete locale – asist. sociala 1.100  
A CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 194.906  
1  Capitolul 51.02 – Autoritati executive 18.225  
cheltuieli de personal 15.657
bunuri si servicii 2.568
2 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care: 2.402  
2.1 Directia Judeteana pt. Evidenta Persoanelor 1.892  
transferuri 1.892
2.2 Alte  servicii publice 510  
bunuri si servicii 50
alte transferuri – cotizatii interne 460
3 Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica 1.300  
dobanzi 1.300
4 Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general 800  
4.1 transferuri pentru finantarea  centrelor de zi pt prot. copilului -Dragos Voda si Stefan Cel Mare 400
4.2 Asistenta la domiciuliu 400
5 Capitolul 60.02- Aparare nationala 374  
  Centrul militar judetean 374  
bunuri si servicii 374
6 Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 10  
bunuri si servicii 10
7 Capitolul 65.02- Invatamant, total din care: 6.619  
7.1 Invatamant primar 7.270  
  masuri adiacente 67
Programul pentru scoli in Romania 4.855
7.2 Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 176  
cheltuieli de personal 0
bunuri si servicii 176
Hotarari judecatoresti 0
7.3 Transferuri pt. copii cu cerinte educationale speciale 1.320  
7.4 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 200  
transferuri – actiuni scolare (olimpiade si concursuri judetene) 200
8 Sanatate 1.250
transferuri curente, din care: 1.250
Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi 1000
Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi 100
Spitalul de Psihiatrie Sapunari 150
9 Capitolul 67.02 – Cultura, total din care: 12.515  
  9.1 Biblioteca Judeteana „Alexandru Odobescu” Călărasi 1.349                            
cheltuieli de personal 1.028
bunuri si servicii 321
9.2 Muzeul Dunarii de Jos Calarasi 1.739  
transferuri 1.566
9.3 Centrul Judetean de Cultura si Creatie 3.600  
transferuri 3.600
9.4 Alte actiuni de cultura 3.200  
actiuni sportive 3.200
9.5 Asociatii si fundatii 200  
 proiecte asociatii si fundatii actiuni de culturi si sport 200
9.6 Servicii religioase 2.000  
contributii salarizare personal neclerical 2.000
9.7 Rambursari de credite 600  
rambursare  credit 600
10 Capitolul 68.02 – Asistenta sociala, total din care: 138.758  
10.1 Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi 1.481  
transferuri  intre institutii publice 1.481
10.2 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 137.277  
cheltuieli de personal 44.003
bunuri si servicii 6.545
asistenta sociala 86.729
11 Capitolul 84.02-drumuri si poduri 11.078  
bunuri si servicii 10.028
rambursare  credit 1.050
  12 Capitolul 87.02 – Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Calarasi 1.575                            
transferuri 1.575

B.Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții:

mii lei  
Nr. Denumire indicatori/ordonatori Proiect buget  
crt.   2018  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
1 Capitolul 54.10 – Alte servicii publice generale, din care:
1.1 Directia judeteana pt. evidenta persoanelor,
transferuri  intre institutii publice 1.892
venituri proprii 12
  total venituri 1.904  
cheltuieli de personal 1.736
bunuri si servicii 168
  total cheltuieli 1.904  
2 Capitolul 66.10 – Sanatate
2.1 Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi
Venituri proprii si subventii 96.925  
total venituri 96.925  
cheltuieli de personal 71.006
bunuri si servicii 25.019
Alte cheltuieli – burse rezidenti 400  
total cheltuieli 96.925  
2.2 Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi
Venituri proprii si subventii 14.301
total venituri 14.301  
cheltuieli de personal 10.673
bunuri si servicii an curent 3.589
Alte cheltuieli – burse rezidenti 39  
total cheltuieli 14.301  
2.3 Spitalul de Psihiatrie Sapunari
Venituri proprii 16.471
total venituri 16.471  
cheltuieli de personal 13.288
bunuri si servicii 3.073
Alte cheltuieli – burse rezidenti 110  
total cheltuieli 16.471  
3 Capitolul 67.10 -Cultura, total din care    
3.1 Muzeul judetean,
transferuri  intre institutii publice 1.566
Venituri proprii 40
total venituri 1.606  
cheltuieli de personal 1.286
bunuri si servicii 320
total cheltuieli 1.606  
3.2 Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi,
transferuri  intre institutii publice 3.600
Venituri proprii 844
total venituri 4.444  
cheltuieli de personal 1.100
bunuri si servicii 3.344
total cheltuieli 4.444  
4 Capitolul 68.10-Asistenta sociala
4.1 Centrul de Asistenta Medico-Sociala Calarasi
transferuri  intre institutii publice 1.481
Subventii DSP 282
Venituri proprii 96
total venituri 1.859  
cheltuieli de personal 1.546
bunuri si servicii 313
total cheltuieli 1.859  
4.2 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Venituri proprii 1.210
total venituri 1.210  
bunuri si servicii 1.210
total cheltuieli 1.210  
5 Alte actiuni economice
5.1 Directia de Patrimoniu
transferuri  intre institutii publice 1575
Venituri proprii 100
total venituri 1675  
cheltuieli de personal 1.127
bunuri si servicii 548
total cheltuieli                    1.675  

 

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide