ANUNŢ

UNITATEA ADMNINISTRATIV TERITORIALA MITRENI, cu sediul in comuna Mitreni, Strada Musetelului, nr. 187, judetul Calarasi, Cod postal 917175, Cod Fiscal: 3966290, Banca Trezoreria Municipilui Oltenita, tel: 0242525450, fax: 0242525322, e-mail:primariamitreni@yahoo.com, prin PRIMAR,

ANUNTA

Organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea unui imobil (constructie) aflat in domeniul public al comunei Mitreni, judetul Calarasi identificat la pozitia nr. 24 din Anexa 33 la HGR nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi, cu modificarile si completarile ulterioare, situat in intravilanul satului Mitreni, CV 27, Parcela 752 strada Zambilei nr. 44, in suprafata de 92 mp, intabulat in CF a comunei Mitreni sub nr. 20048, in vederea infiintarii unui centru medical, in care sa functioneze cabinete medicale specializate – in conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006, HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale;

Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul de deschidere a ofertelor dovada achitarii garantiei de participare precum si dovada achitarii taxei de participare;

Documetatia de atribuire se va pune la dispozitie incepand cu data de 27.08.2012  la sediul Primariei comunei Mitreni, strada Musetelului nr. 187, persoana de contact, secretar comuna Mitreni, Buciumeneanu Liliana, e-mail: primariamitreni@yahoo.com

Pretul de minim al inchirierii prin licitatie publica este de 800 euro/an;

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.09.2012;

Data limita de depunere a ofertelor: 27.09.2012, ora 1000  la sediul Primăriei comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 187, comuna Mitreni, judetul Calarasi.

Oferta  pentru licitatie se va depune in doua exemplare (original si copie).

Instanta competenta sa solutioneze litigiile aparute: Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi.

Data, ora si locul licitatiei: 28.09.2012, ora 1200 la sediul Primăriei comunei Mitreni.

 

Primar,

MINCIUNA Tudorica

Citește articolul precedent:
Căldură mare, mon cher!

De sâmbătă se porneşte caravana fotbalului călărăşean. Pofta jucătorilor şi a celor care se învârt în jurul echipelor este una...

Închide