ACTE JUSTIFICATIVE pentru obţinerea unei locuinţe ANL în regim de închiriere în municipiul Călăraşi

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

Actele pentru obţinerea unei locuinţe (ANL) în regim de închiriere vor fi cuprinse într-un dosar, după cum urmează :

1.Copie xerox – B.I/C.I – soţ, soţie şi copiii;

2.Copie acte de stare civilă.

3.Declaraţii autentificate/autentificată

Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, – în Municipiul Călăraşi.

– (Declaraţie Notarială – Eu, titularul cererii de locuinţă  îmi desfăşor activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele – municipiul Călăraşi şi am luat la cunoştinţă că cererea de obţinere a unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii se efectuează individual şi în nume propriu şi sunt titularul cererii. Nu realizez alte venituri decât cele declarate  şi depuse la dosarul de locuinţă)

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

4.Contractul de închiriere – din fondul locativ privat valabil înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi – la data depunerii solicitării.

5.Acte doveditoare privind veniturile obţinute.

Venitul mediu BRUT LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE:

  • adeverinţă cu venitul BRUT LUNAR venituri de natură salarială;
  • ajutor de şomaj – cupon ajutor şomaj pentru luna anterioară sau adeverinţă AJOFM;
  • cupon pensie pentru luna anterioară;
  • cupon alocaţie de stat pentru copiii;
  • cupon ajutor social, sau adeverinţă că beneficiază de prevederile Legii 416/2001- privind venitul minim garantat;
  • decizie de indemnizaţie pentru  creşterea şi îngrijirea copilului ( în vârstă de până la 2 ani, sau 7 ani pentru copilul bolnav);
  • pensie pentru limită de vârstă (boală, invaliditate, de urmaş, etc);
  • alte venituri obţinute în condiţiile legii – declaraţie notarială cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere pentru situaţia în care nu se poate face dovada realizării veniturilor (nu realizează venituri) ;

Copie – Decizie de suspendare a activităţii pentru persoanele care se află în indemnizaţie de creştere copil – după caz;

6.Copie CERTIFICAT MEDICAL – pentru membru din familia solicitantului care  necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus.

7.Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil retrocedat foştilor proprietari, din care să rezulte că au avut calitatea de chiriaş pe baza unui Contract de închiriere, încheiat cu SPCTAFL Călăraşi.

– Copie hotărâre definitivă de revendicare imobil/adresă emisă de SPCTAFL Călăraşi/Dispoziţie de restituire. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002 – dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa – după caz;

8.Copii  acte de studii (diplome) – Copia actului de absolvire pentru ultima formă de învăţământ şi/sau calificare absolvită conform legii; – solicitant;

9.Copiile actelor de identitate ale persoanelor majore şi copii ale certificatelor de naştere ale tuturor copiilor care locuiesc împreună cu familia titularului în acelaşi  imobil;

10.Schiţă cu evidenţierea suprafeţelor cu domiciliul stabil al solicitantului şi familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

11.Document eliberat de ultima instituţie de ocrotire socială în care a fost institutionalizat – după caz .

12.Copia Sentinţei judecatoreşti din care să rezulte că a adoptat unul sau mai multi copii – după caz.

NOTĂ:

Actele justificative se depun prin Registratura Primăriei Municipiului Călăraşi iar la data repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, solicitanţii acestora sunt obligaţi să reconfirme criteriile de acces la  locuinţă conform prevederilor legale în vigoare. 

Actele justificative necesare obţinerii unei locuinţe ANL în regim de închiriere au la bază prevederile legale:

– Legea Nr. 152 din 15 iulie 1998 ***Republicată – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– Hotărârea Nr. 962 din 27 septembrie 2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– Hotărârea Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

– Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

– Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a datelor, precum şi alte prevederi legale în vigoare.

Declaraţiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenţa Comisiei de Analiză şi Repartizare a dosarului respectiv. Cu rugămintea de a verifica lunar sau de câte ori este nevoie avizierul Primăriei Municipiului Călăraşi sau a site-ului w.w.w.primariacalarasi.ro LOCUINTE FOND LOCATIV pentru eventualele modificări legale care pot surveni.  

Relaţii suplimentare puteţi obţine pe site-ul www.primariacalarasi.ro LOCUINȚE FOND LOCATIV.

 

Domnule Primar,

Subsemnata(ul)……………………… având domiciliul stabil în localitatea………………… Str………………… nr…bl…..scara…….etaj…….ap……. rog prin prezenta a supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Călăraşi prezenta cerere prin care solicit repartizarea unei locuinţe (ANL)  în regim de închiriere compusă din…….camere.

În  prezent locuiesc în localitatea…….………………… strada……………… nr… bloc …scara… etaj… apartament… în imobilul proprietatea…………………….. în calitate de chiriaş/tolerat în spatiu/fără forme legale.

Data                                                                                                                                             Semnătura,

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide