ANUNŢ / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI. CONCURSUL VA AVEA LOC PE DATA DE 29.09.2016, ORA 11.00 – PROBA SCRISĂ ŞI 04.10.2016, ORA 14.00 – INTERVIUL, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
”    SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CONDIŢIILE ART.3 H.G. NR.286/2011 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI – CADRU PRIVIND STABILIREA PRINCIPIILOR GENERALE DE OCUPARE A UNUI POST VACANT SAU TEMPORAR VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCŢIILOR CONTRACTUALE ŞI A CRITERIILOR DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE ŞI CONDIŢIILE IMPUSE PRIN ANEXA NR.1 LA HCL NR.92/28.07.2016;
”    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
”    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
”    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
”    are capacitate deplină de exerciţiu;
”    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
”    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
”    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
”    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
”    nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, nu a semnat angajament sau note informative către fosta securitate.

CONDIŢII / CRITERII SPECIFICE
– a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
– b) vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 9 ani;
– c) studii de masterat sau postuniversitare în domeniul managementului şi/sau administraţie publică, atestate corespunzătoare;
– d) experienţă în funcţie de conducere minim 4 ani;
– e) capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) – nivel mediu în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
– f) disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
– g) cunoştinţe de operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
– h) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, spirit de iniţiativă, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocate;
– i) experienţă în coordonarea unor proiecte de investiţii complexe pentru a demonstra capacitatea administrativă de a promova şi gestiona proiecte finanţate din surse bugetare şi din alte fonduri nerambursabile şi alte fonduri;
Candidaţii pentru această funcţie vor elabora şi depune un proiect de management cu referire la metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, urmărind realizarea unui management strategic, unitar care să permită luarea deciziilor şi punerea lor în aplicare într-un timp scurt şi cu efecte benefice pentru cetăţeni.

CONCURSUL VA AVEA LOC PE DATA DE 29.09.2016, ORA 11.00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPILUI CĂLĂRAŞI, SITUAT ÎN STRADA BUCUREŞTI NR.140 A.
DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI – BIROUL RESURSE UMANE SALARIZARE ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.09.2016 ORA 8.00 PÂNĂ PE DATA DE 22.09.2016 ORELE 16.30.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA BIROUL RESURSE UMANE SALARIZARE, TELEFON 0242311005, INTERIOR 111.

PRIMAR
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Comunicat de presă/Precizările AEP referitoare la rambursarea cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali de la alegerile locale din 5 iunie 2016

Având în vedere declaraţiile politice apărute în mass-media pe tema rambursării cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali de la alegerile locale...

Închide