Aurică Gazu: „Chiar dacă se constată un progres în ceea ce priveşte gradul de încasare al impozitelor şi taxelor faţă de anii precedenţi, procentul realizat nu ne mulţumeşte”

Mircea Brânduşă. În interviul de mai jos, Aurică Gazu, primarul comunei Curcani, ne-a prezentat o sinteză a ceea ce a însemnat anul 2017 din punct de vedere al instituţiei pe care o conduce, despre proiectele în curs de execuţie dar şi informaţii interesante despre priorităţile anilor următori la nivelul comunităţii, care să îmbunătăţească viaţa locuitorilor.

Rep: Domnule Gazu, ce este raportul de lucru al primarului?

A.G.: Raportul de lucru al primarui este de fapt raportul de activitate al echipei administrative şi a serviciilor din primărie la care se adaugă activităţile Primar/Consiliu Local.

Rep: În câteva cuvinte cum opinaţi să fi fost activitatea primăriei în anul 2017?

A.G.: Sintetizând aceste activităţi pot spune că în 2017 s-a constatat o îmbunătăţire a acestor activităţi. Trebuie amintit că nu au fost cazuri de hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului care să fie invalidate. Şedinţele Consiliului Local s-au ţinut lunar, cu analiza pertinentă a materialelor şi ţin neapărat să subliniez că în anul trecut aproape a dispărut votul politic, acestuia luându-i locul analiza lucidă şi votul în favoarea cetăţeanului, lucru pentru care toţi consilierii  merită felicitaţi.

Rep: Despre serviciile din primărie, ce amănunte puteţi oferi? Sunteţi mulţumit de activitatea funcţionarilor? Dar cetăţenii comunei?

A.G.: O să încep cu cel mai important serviciu: taxe şi impozite. Acest compartiment are următoarele atribuţii: să întocmească proiectul de buget local şi proiectele de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare; încasează impozitele şi taxele locale de la populaţie şi alte sume datorate de cetăţeni în temeiul unor obligaţii de plată ce decurg din prevederile legale eliberând chitanţe pentru sumele încasate; calculează şi încasează majorările de întârziere; întocmeşte actele de insolvabilitate, verifică anual cetăţenii înscrişi în evidenţa specială privind cazurile de insolvabilitate pe care le propune aprobării Consiliului Local; efectuează plata salariilor şi a celorlalte drepuri băneşti cuvenite personalului unităţii precum şi a indemnizaţiilor şi ajutoarelor prevăzute de lege; îndeplineşte şi alte sarcini sau atribuţii încredinţate de către primar, viceprimar şi Consiliul Local. Situaţia încasărilor pe anul 2017 este următoarea: impozit clădiri – plan 636 mii lei, realizat 320 – 50%; impozit teren – plan 1027 mii lei, realizat 359 – 35%; impozit teren extravilan – plan 334 mii lei, realizat 187 – 56%; impozit pe mijloace de transport- plan 663 mii lei, realizat 86 – 13%; chirii şi concesiuni – plan 45 mii lei, realizat 26 – 58%. Chiar dacă se constată un progres în ceea ce priveşte gradul de încasare ale impozitelor şi taxelor faţă de anii precedenţi, procentul realizat nu ne mulţumeşte, bugetul local având nevoie de fiecare leu ce poate fi colectat, fapt pentru care au fost înştiinţate şi somate mai multe persoane fizice şi juridice, întocmindu-se popriri la salariaţi şi pensionari. Vrem să subliniem că acţiunile întreprinse de către salariaţii compartimentului Impozite şi Taxe în anul 2017 pentru creşterea gradului de colectare a veniturilor proprii primăriei Curcani au fost doar un început, că acestea se vor amplifica şi veniturile colectate vor creşte substanţial.

Activitatea în ceea ce priveşte comartimentul de asistenţă socială în cadrul primăriei Curcani a fost realizată în anul 2017 de către Cioceanu Stelică, Ioniţă Marius, Alexandru Vasile şi Rotar Mariana Cezarina. Asigură aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţieei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. Întocmeşte referatele de anchetă socială şi pe linie de autoritate tutelară şi asistenţă socială; întocmeşte anchete sociale pentru judecătorie şi tribunal, poliţia municipală, pentru DGASPC, Călăraşi şi alte instituţii; ţine evidenţa nominală a cazurilor de ocrotire a minorilor problemă – 10 dosare; întocmeşte dosarele privind alocaţia de stat pentru copii – 50 dosare; întocmeşte dosarele privind indemnizaţia pentru creşterea copilului – 17 dosare; primeşte, înregistrează şi soluţionează dosare pentru ajutorul social conform legilor în vigoare şi stabileşte cuantumul acestora prin fişa de calcul – 132 dosare; întocmeşte rapoartele statistice lunare privind ajutoarele sociale; ţine evidenţa însoţitorilor permanenţi ai persoanelor cu handicap grav de gradul I – 4 dosare asistent personal; ţine evidenţa şi eliberează laptele praf gratuit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an; primeşte, înregistrează şi soluţionează dosarele privind ajutorul de încălzire a populaţiei conform OUG nr. 3/2005-465 dosare; ţine evidenţa dosarelor privind alocalţia complementară şi monoparentală conform Legii 277/2010 – 143 dosare complementare, 12 dosare monoparentale.

Obiectul de activitate al biroului de fond funciar şi registru agricol constă în desfăşurarea următoarelor activităţi: completarea la zi a poziţiilor din registrele agricole şi centralizarea acestor date prin culegerea de date atât de la pesoane fizice cât şi de la persoane juridice: 1457 poziţii persoane fizice şi 48 poziţii pesoane juridice; numerotarea, ştampilarea şi sigilarea registrelor agricole: registrul de intrări/ieşiri registrul agricol, registru declaraţii gospodării-139 poziţii, registru Legea 15/2003-3 poziţii, registru Legea 145/2014-producători agricoli-29 poziţii, registru contracte de arendă-138 poziţii, registru vânzări terenuri extravilane Legea 17/2014; comunicarea datelor centralizate către Direcţia Judeţeană de Statistică s-a efectuat în luna februarie; punerea în aplicare a legilor funciare: Legea 18/1991 şi Legea 247/2005, prin activităţi de relaţii cu publicul, răspuns la solicitări, reclamaţii şi sesizări-nu a fost cazul; redactează şi supun aprobării pocese verbale şi hotărâri ale Comisiei Locale de fond funciar Curcani-au fost instrumentate 6 solicitări (îndreptări materiale); colaborează cu serviciile din instituţie-au fost furnizate date biroului impozite şi taxe (fişe de măsurători imobile, acte imobile, ş.a), biroului urbanism, biroului de asistenţă socială; eliberări de acte: adeverinţe de proprietate animale, certificate de producători-29 poziţii, eliberări titluri de proprietate-0, adrese instituţii-65, adeverinţe-1763 poziţii, diverse; înregistrează în registrul special, contracte de arendare; înregistrează în Registrele agricole, suprafaţa arendată; analizări de cereri şi contestaţii; analizări documente de arhivă; întocmiri adrese cu hotărâri ale Comisiei Locale către Comisia Judeţeană Călăraşi; întocmeşte şi transmite adrese către solicitanţi, pentru completarea dosarelor cu documente de arhivă stare civilă; întocmire de adrese de comunicare către solicitanţi pentru semnarea fişelor de punere în posesie; redactări de tabele de anexe; adrese către Comisia Judeţeană de fond funciar; delimitări de teren ale parcelelor proprietarilor pentru punerea în posesie; revalidări în Comisia Judeţeană pentru rectificări şi completări de date. Privind alicarea Legii 247/2005, nu a fost cazul. Inventarierea terenurilor conform Legii 165/2013-a fost încheiată; întocmirea documentelor pentru vânzarea terenurilor extravilane, conform Legii 17/2014. Activitatea de stare civilă se desfăşoară într-un birou separat de celelalte activităţi ale Consiliului Local, birou prevăzut cu grilaje metalice la ferestre şi la uşa de acces, iar registrele, certificatele şi celelalte documente de stare civilă sunt păstrate în fişete metalice. În anul 2017 s-au înregistrat un număr de 107 de acte de stare civilă din care: naşteri-6; căsătorii-36; decese-65. S-au eliberat un număr de 0 livrete de familie. Au fost întocmite lunar situaţii statistice de naştere, căsătorie şi deces şi trimise în termen la Direcţia Teritorială de Statistică Călăraşi şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei. Menţiunile de stare civilă se întocmesc în termen de 10 zile care sunt trimise la exemplarul II la Consiliul Judeţean Călăraşi şi după caz altor primării. Există o preocupare permanentă pentru identificarea şi punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi respectiv acte de identitate a persoanelor de etnie romă în conformitate cu H.G. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi a Planului de măsuri nr. B/134850/21.11.2001 pentru punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a populaţiei de etnie romă la nivel naţional.

Rep: La nivelul comunei care sunt proiectele în curs de derulare?

A.G.: Avem câteva proiecte în diferite stadii de execuţie care au ca obiective: Extindere alimentare cu apă a comunei Curcani; Înfiinţare Gospodărie de apă nouă; Construire dispensar uman; Înfiinţare Canalizare şi construire staţie de epurare; Asfaltare drumuri de interes public local; Reabilitare Şcoala Nr. 2 Curcani; Reabilitare Şcoala Nr. 1 Curcani şi construcţie ateliere-şcoală.

Rep: Care ar fi principala problemă cu care vă confruntaţi? Ce soluţii ar fi în vederea remedierii acestui aspect?

A.G.: Una dintre cele mai arzătoare probleme a comunei noastre a rămas problema legată de curăţenia comunei. Problema gunoiului a necesitat luarea următoarelor măsuri care consider că împreună cu o acţiune de educare civică a populaţiei o va rezolva: trebuiesc curăţate şi eliminate punctele de depozitare neautorizate urmând ca acestea să fie păzite; vor fi obligaţi toţi cetăţenii să nu mai depoziteze gunoiul în spaţii neautorizate, pentru că altfel vor cunoaşte rigorile legii.

Rep: Pentru anii următori, ce priorităţi se regăsesc pe agenda dvs. de lucru? Prin ce programe le veţi accesa? Ce valoare au şi care sunt posibilităţile de finanţare?

A.G.: Avem o strategie locală în care am inclus spre implementare următoarele proiecte deosebit de importante pentru comunitate: Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAPFE în valoare totală de 9.950.750 lei; Înfiinţare dispensar uman în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAPFE în valoare totală de 1.677.495 lei; Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAPFE în valoare totală de 8.767.166 lei; Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAP în valoare totală de 1.044.659 lei; Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 2 comuna Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAP în valoare totală de 748.641 lei; Achiziţie buldoexcavator cu accesorii în cadrul UAT Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDR, autoritatea de contractare-AFIR în valoare totală de 414.695,01 lei; Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea de contractare-MDRAP în valoare totală de 3.265.554,10 lei; Măsuri privind creşterea participării la educaţie şi prevenirea abandonului finanţat prin POCU, autoritatea de contractare-MFE în valoare totală de 4.935.291,32 lei.

Rep: Vă mulţumesc. Ce mesaj transmiteţi locuitorilor?

A.G: Multă încredere în echipa primăriei şi sănatate tuturor!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide