Bugetul municipiului Călărași pe anul 2017 a fost votat în unanimitate/Cum sunt repartizați banii

Marți, 28 martie a.c., în ședința extraordinară de consiliu local, a fost aprobat bugetul municipiului Călărași pentru acest an, estimat la 144.314.000 lei.

Fără prea multe discuții și dezbateri și doar câteva amendamente, bugetul Călărașiului a trecut cu votul tuturor consilierilor prezenți. De menționat că din suma totală, 8,3 milioane de lei reprezintă excedentul bugetar realizat în 2016.

La finalul ședinței, primarul Daniel Drăgulin a dorit să le mulțumească consilierilor pentru votul lor și pentru atitudinea constructivă pe care au avut-o vizavi de acest buget.

Buget Călărași 2017, în ansamblu

VENITURI: Total 144.314 mii lei din care:

Secțiunea funcționare: 137.095 mii lei

11.02.02  – Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călărași – 64.084 mii lei;

11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.301 mii lei;

04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit – 40.408 mii lei;

04.04.04 – Sume din cote defalcate din impozitul pe venit – 1.082 mii lei;

48.02 Venituri proprii – 37.007 mii lei.

Secțiunea dezvoltare: – 7.219 mii lei

-venituri din proprietate 39.02.10 – 1.100 mii lei

-vărsăminte din secțiunea de funcționare – 6.119 mii lei.

La acestea se va adăuga suma de 8.376 mii lei reprezentand excedentul bugetar al anului 2016.

CHELTUIELI: Total 144.314 mii lei din care:

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe – aparat propriu al primăriei, în sumă de 11.642 mii lei, alcătuit din:

Secțiunea funcționare: cheltuieli de personal – 8.760 mii lei, bunuri și servicii 2.298 mii lei.

Secțiunea dezvoltare: cheltuieli de capital – dotări și alte lucrări de investiții, așa cum sunt prezentate în lista de dotări PMC – 584 mii lei.

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Secțiunea funcționare – 1.678 mii mii lei:

1.Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor – 963 mii lei (cheltuieli de personal – 893 mii lei, bunuri și servicii – 70 mii lei. Din excedentul anului precedent se va aloca suma de 50 mii lei pentru dotări (echipamente IT);

2.Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale – 500 mii lei;

3.Cotizații diferite organisme – 165 mii lei;

4.Implementarea strategiei pentru integritate a PMC – 50 mii lei, pentru început.

Capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de  70 mii lei, reprezintă dobândă împrumut Dexia și BCR.

Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională

Total 4.039 mii lei, din care:

1.Poliția locală – 3.970 mii lei

Secțiunea funcționare: cheltuieli de personal – 3.570 mii lei, în care se include și norma de hrană a polițiștilor locali, bunuri și servicii – 350 mii lei, iar la secțiunea dezvoltare: dotare autoturism – 50 mii lei la cheltuieli de capital.

2.Protecția civilă și protecția contra incendiilor – 69 mii lei

Capitolul 65.02 Învățământ, așa cum se prezintă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, bugetul pentru învățământul preuniversitar de stat însumează 56.758 mii lei din care:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 46.038 mii lei;

– hotărâri judecătorești, Legea nr.85/2016, – 323 mii lei;

– bunuri și servicii – 7.738 mii lei, din care 4.754 mii lei sume defalcate din TVA, diferența fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului Călărași;

– tot din bugetul propriu al municipiului Călărași se asigură acordarea burselor elevilor, în sumă de 122 mii lei, dobânzile aferente titlurilor executorii, în sumă de 578 mii lei.

Secțiunea dezvoltare: pentru cheltuieli de investiții se propune alocarea sumei de 770 mii lei: (Școala Nicolae Titulescu – 50 mii lei, Colegiul Sandu Aldea – 170 mii lei, Liceul Auto – 150 mii lei, Liceul Danubius – 100 mii lei și Colegiul Economic – 200 mii lei).

– de asemenea, din excedentul bugetar al anului 2016, se propune finanțarea unor cheltuieli de investiții la Liceul Mihai Eminescu – 500 mii lei, precum și asigurarea cofinanțării proiectelor cu finanțare din FEN (Colegiul Economic, Colegiul Barbu Știrbei și Colegiul Ștefan Bănulescu), suma totală, pentru început fiind de 600 mii lei.

Capitolul 66.02 Sănătate – 941 mii lei (asistenți școlari și comunitari – 921 mii lei, cheltuieli transport donatori de sânge – 20 mii lei)

Capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie – 15.483 mii lei:

Secțiunea funcționare:

1.Sport – 6.500 mii lei, astfel:

-Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 – 900 mii lei;

-Asociația Handbal Club 2015 – 900 mii lei;

-Tineret și sport – licitație proiecte, Legea nr.350/2005 – 4.000 mii lei;

-Clubul Sportiv Școlar – 200 mii lei;

-Clubul Sportiv Municipal – 500 mii lei.

2.Întreținere zone verzi – Serviciul Pavaje Spații Verzi – 2.600 mii:

– cheltuieli de personal – 1.600 mii lei;

– bunuri si servicii – 1.000  mii lei.

La aceste cheltuieli se vor adăuga cheltuielile cu dotările (lista proprie) în sumă de 320 mii lei, finanțate din excedentul anului 2016.

3.Întreținere zone verzi – P.M.C. – 1.864 mii lei:

Secțiunea funcționare (cheltuieli cu bunuri si servicii) – 1.498 mii lei;

Secțiunea dezvoltare: cheltuieli de investiții – 316 mii lei, la care se adaugă, pentru început, suma de 50 mii lei pe POR 2014-2020 proiect ”Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric POȘTA VECHE din mun. Călărași – implementare.

La cheltuielile de capital se va adăuga, din excedentul anului 2016, suma de 1.322 mii lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa nr. 2.

4.Complex agrement Zoo-Dumbravă – 1.808 mii lei:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 840 mii lei;

– bunuri și servicii – 900 mii lei;

Secțiunea dezvoltare (cheltuieli de capital) – 68 mii lei.

La acestea se va adăuga suma de 350 mii lei din excedentul anului 2016 pentru efectuarea investițiilor prezentate în anexa nr.2

5.Servicii religioase – sprijin pentru parohiile din municipiul Călărași, în sumă de 940 mii lei, așa cum se prezintă în anexa nr.1.

Tot în cadrul secțiunii de funcționare:

6.Alte servicii în domeniul culturii, recreării – 1.727 mii lei, cuprinzând programele culturale, artistice și alte evenimente și acțiuni, așa cum sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială – 21.189 mii lei:

1.Căminul de bătrâni „Antim IVIREANUL” – 1.997 mii lei (suma de 171 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferența fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 1.306 mii lei;

– bunuri și servicii – 670  mii lei;

Secțiunea dezvoltare – cheltuieli de capital – 21 mii lei pentru achiziționare, în sistem leasing, a unei autoutilitare.

2.Asistența socială în caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap) – 13.746 mii lei:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 4.160 mii lei;

– bunuri și servicii – 234 mii lei;

– asistența socială – 9.352 mii lei.

De menționat că suma de 11.825 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (90%), diferența fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului (10%).

3.Creșa săptămânală – 1.302 mii lei, din care 200 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferența fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 845 mii lei;

– bunuri și servicii – 393 mii lei.

Secțiunea dezvoltare – dotări (cazan centrală) – 64 mii lei.

4.Ajutoare sociale de încălzire – 210 mii lei, așa cum sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (44 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate).

5.Cantina de ajutor social – 1.469 mii lei din care:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 439 mii lei;

– bunuri și servicii – 1.000 mii lei.

Secțiunea dezvoltare – cheltuieli de capital – dotări mașină transport alimente) –   30 mii lei.

6.Direcția de Asistența Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou și adăpostul de noapte) – 2.465 mii lei:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 2.019 mii lei;

– bunuri și servicii – 436 mii lei.

Secțiunea dezvoltare – cheltuieli de capital – dotări – 10 mii lei

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 10.104 mii:

1.Locuințe P.M.C. – 2.056 mii lei:

Secțiunea funcționare: bunuri și servicii – 1.481 mii lei;

Secțiunea dezvoltare: cheltuieli de capital – 575 mii lei, la care se vor adăuga din excedentul anului precedent suma de 2.818 mii lei, așa cum sunt prezentate în anexa nr.2.

2.Alimentare cu apă – 1.234 mii lei, iluminatul public – 4.524 mii lei, extinderi rețele alimentare cu gaze – 310 mii lei.

La aceste sume se vor adăuga cele din excedentul anului 2016, așa cum sunt prezentate în anexa nr.2 la prezenta.

5.Serviciul public Piețe și Oboare – 1.980 mii lei din care:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 1.350 mii lei;

– bunuri și servicii – 500 mii lei.

Secțiunea dezvoltare:

– capital – 30 mii lei

Tot din excedentul anului 2016, suma de 1.500 lei va fi alocată pentru investiții-SPCT-AFL.

Capitolul 74.02 Protectia mediului  suma de  11.222 mii lei este compusa din:

1.Serviciul public Câini fără stăpân – 1.846 mii lei din care:

Secțiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 806 mii lei;

– bunuri și servicii – 1.000 mii lei;

Secțiunea dezvoltare – dotare, în sistem leasing, a unei autospecializate transpot animale.

2.Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor – 6.925 mii lei, subcapitol detaliat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

3.Canalizare si tratarea apelor reziduale – 2.451 mii lei, subcapitol detaliat în  Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Capitolul 81.02 Combustibili și energie – 300 mii lei (subvenție energie termică)

Capitolul 84.02 Transporturi – 9.860 mii lei:

1.Serviciul Public Pavaje Spații Verzi – 4.950 mii lei:

Sectiunea funcționare:

– cheltuieli de personal – 1.500 mii lei;

– bunuri și servicii – 3.410 mii lei.

Secțiunea dezvoltare:

– rate leasing – 50 mii lei;

– dobânzi leasing – 40 mii lei.

Din excedentul anului 2016 se vor finanța dotările (inclusiv rate leasing) în sumă de 520 mii lei, așa cum sunt prezentate în lista proprie de dotări.

2.Străzi P.M.C. – 4.721 mii lei

Secțiunea funcționare:

– bunuri și servicii, reparații – 1.322 mii lei și 264 mii lei rambursarea ultimelor 2 rate la creditul Dexia.

Sectiunea dezvoltare

– 2.324 mii lei cheltuieli de capital, detalierea fiind prezentată în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. La această sumă alocată investițiilor se adaugă 1.366 mii lei din excedentul anului precedent.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Primarul Drăgulin a plecat într-o vizită de lucru în Japonia, Coreea de Sud și China

Asociația Municipiilor din România organizează, în perioada 30 martie – 14 aprilie, o misiune de lucru, în Japonia, Republica Coreea...

Închide