Consiliul Județean Călărași caută administrator public/Criterii de selecție

Funcția de administrator public al județului Călărași a rămas vacantă în mai 2016, odată cu revenirea lui Daniel Ștefan, cel care ocupase această poziție din noiembrie 2014, pe funcția publică de director executiv. Executivul CJ a decis să scoată la concurs acest post, în ședința de consiliu de joi, 29 iunie a.c., fiind stabilite criteriile de selecție a candidaților dar și criteriile de eliberare din funcție. Aceasta este o funcție contractuală pe perioada mandatului președintelui Consiliului Județean.

Criterii de selecție a candidaților pentru funcția de administrator public al Județului Călărași

Funcția de administrator public la nivelul județului Călărași presupune exercitarea unor atribuții specifice de gestionare a problemelor comunității locale, în spiritul realizării principiilor prevăzute de prevederile art. 113 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalității si rezolvării problemelor cetățenilor.

Administratorul public este persoana fizică, cu reale capacități manageriale, cunoscătoare în amănunt a principiilor și problematicii administrației publice, activ, întreprinzător, responsabil, cu o mare capacitate de a discerne, de a propune și aplica măsuri, metode, strategii de realizare a activității administrative specifice, în folosul comunității.

Numirea în funcția de administrator public la nivelul județului Călărași se realizează ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens în condițiile legii de către candidatul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

– are cetățenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în Romania;

– cunoaște limba română scris si vorbit;

– cunoaște cel puțin două limbi străine de circulație internațională, scris și vorbit, nivel mediu;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare corespunzătoare de sănătate, atestată prin adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;

– nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, fals sau alte fapte de corupție sau alte infracțiuni înfăptuite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției de administrator public, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

– este absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;

– are vechime în studii superioare de lungă durată – cel puțin 5 ani;

– are experiență în funcție de conducere – cel puțin 5 ani;

– a absolvit studii de masterat;

– are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare de analiză și sinteză, planificare și acțiune strategică, control și depistare a deficiențelor, capacitate relațională cu superiorii, colegii, subordonații și publicul, spirit de inițiativă etc.

Proceduri de selecție a candidaților pentru funcția de administrator public al Județului Călărași

Ocuparea funcției de administrator public se face prin concurs organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în: selecția dosarelor, proba scrisă, interviu.

Membrii comisiei de concurs, precum și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Călărași.

În vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de administrator public, Președintele Consiliului Județean Călărași dispune publicarea unui anunț prin mijloacele mass – media locale, afișarea acestuia pe pagina de internet a autorității și la sediul acesteia.

Anunțul va conține: denumirea funcției pentru care se organizează concursul, cerințele de ocupare a postului, lista documentelor doveditoare, locul si data limita de depunere a dosarelor candidaților, data, ora si locul desfășurării probei scrise si a interviului.

Dosarele candidaților vor conține acte doveditoare (acte de studii, vechime, alte acte in susținerea cererii), scrisoare de intenție, C.V., cazier judiciar, adeverință medicală.

În urma concursului, numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziție a președintelui.

Între Președintele Consiliului Județean Călărași și administratorul public se va încheia un contract de management, care va stabili obiectivele si criteriile de performantă ce trebuie îndeplinite de administratorul public.

Criterii și proceduri de eliberare din funcție a administratorului public al Județului Călărași

Administratorului public îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Eliberarea din funcție a administratorului public se face de către Președintele Consiliului Județean Călărași, în următoarele situații:

1.prin ajungerea la termen a contractului de management;

2.ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;

3.ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile prevazute de contractul de management;

4.ca urmare a imposibilității exercitării funcției, pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, din motive ce țin de persoana administratorului public;

5.la data îndeplinirii cumulative de catre administratorul public a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

6.ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

7.prin decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public;

8.ca urmare a incapacității manageriale, apreciată de către președinte, în cazul neîndeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanță stabilite în contractul de management;

9.ca urmare a comunicării administratorului public a deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

10.ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului de management, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

11.ca urmare a retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

12.ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

13.ca urmare a sancționării disciplinare în condițiile Legii nr. 53/2003;

14.ca urmare a apariției unei situații de incompatibilitate prevăzuta de lege.

Eliberarea din functie se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la intervenirea oricareia din cauzele de mai sus, în scris, prin dispozitie a Președintelui Consiliului Județean Călărași, şi se comunică persoanelor interesate în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Rectificare bugetară CJ Călărași/53.000 lei de la Ministerul Sănătății pentru un machenin și două paturi radiotransparente

În ședința de consiliu județean de joi, 29 iunie a.c., a fost supus spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea...

Închide