Consiliul Local al Municipiului Călăraşi va adopta noile criterii de acordare a locuinţelor ANL

În şedinţa de Consiliu Local ce va avea loc luni, 30 ianuarie a.c., se vor pune în discuţie criteriile de acordare a locuinţelor ANL. Conform Raportului prezentat de executiv, aceste propuneri de criterii vor fi definitive după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efecutarea eventualelor modificări şi completări stabilite prin avizul respectiv şi vor sta la baza repartizării locuinţelor destinate tinerilor de acum încolo. 

RAPORT

privind aprobarea sub formă de propuneri, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale care preiau în administrare aceste locuinţe cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe baza  unor criterii cadru de acces la locuinţe şi respectiv de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Tinerii, în sensul prevederilor Legii nr. 152/1998 – Republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL destinate închirierii şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Astfel, Consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare (H.G 962/2001- art 14 , alin (1)).

Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a odinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile cadru cuprinse în Anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de autorităţilr publice locale care preiau în administrare aceste locuinţe (H.G. 962/2001, art. 14, alin (7).

Solicitările/ cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale (H.G 962/2001 , art 14, alin (2)).

La adoptarea criteriilor, conf. H.G 962/2001 art. 14 , alin (8) se vor avea în vedere următoarele:

a) Criteriile de acces la locuinţă vor fi adaptate la situaţiiile concrete existente pe plan local, numai din punct al cuprinderii teritoriale (municipiul CĂLĂRAŞI);

b) Pentru criteriile de ierarhizare prin puntaj nu se admit modificări şi sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma şi cu punctajul stabilite în anexa nr. 11;

c) Criteriile pentru stabilirea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efecutarea eventualelor modificări şi completări stabilite prin avizul respectiv.

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor legale intra sub incidenţa art. 11 din Legea nr. 152/1998, respectiv contractele de închiriere încheiate sunt lovite de nulitate absolută.

ANEXA nr. 1

CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii:

Criterii de acces la locuinţă

Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii,şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Călăraşi.

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Călăraşi.

Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

– Lista de priorităţi se stabileşte anual.

– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin puntaj:

Situaţia Locativă Actuală

Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………………… 10 puncte

Tolerat în spaţiu ……………………………………………………7 puncte

Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu)/mp/locatar:

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv………………. 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv………………. 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ………………………………….. 9 puncte

d) mai mică de 8 mp ………………………………………………….. 10 puncte

NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

Starea Civilă Actuală

Starea civilă:

a) căsătorit ……………………………………………………………….10 puncte

b) necăsătorit ……………………………………………………………..8 puncte

Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

– 1 copil …………………………………………………………………….2 puncte

– 2 copii …………………………………………………………………….3 puncte

– 3 copii …………………………………………………………………….4 puncte

– 4 copii …………………………………………………………………….5 puncte

– > 4 copii ………………….. ….5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …………….2 puncte

Starea De Sănătate Actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ……..2 puncte

Vechimea Cererii Solicitantului

-până la 1 an ………………………………………………………….1 punct

-între 1 şi 2 ani ……………………………………………………3 puncte

-între 2 şi 3 ani ……………………………………………………6 puncte

-între 3 şi 4 ani ……………………………………………………9 puncte

-pentru fiecare an peste 4 ani ………………………………..4 puncte

Nivelul De Studii Şi /Sau Pregătire Profesională

-fără studii şi fără pregătire profesională ………………..5 puncte

-cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă………………………………………………………………………8 puncte

-cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă…………………………………………………………………….10 puncte

-cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată……………………………….13 puncte

-cu studii superioare ……………………………………………15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

Situaţii Locative Sau Sociale Deosebite

-tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani………………………………………………………………………….15 puncte

-tineri care au adoptat sau adoptă copii………………….10 puncte

-tineri evacuaţi din case naţionalizate………………………5 puncte

VENITUL MEDIU BRUT LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE

-mai mic decât salariul minim pe economie ………………. 15 puncte

-între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie……………………………………………………………………..10 puncte

NOTĂ:

– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

ANEXA nr. 2

ACTE JUSTIFICATIVE pentru obţinerea unei locuinţe ANL în regim de închiriere

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

Actele pentru obţinerea unei locuinţe (ANL) în regim de închiriere vor fi cuprinse într-un dosar, după cum urmează:

Copie xerox – B.I/C.I– soţ, soţie şi copiii;

Copie acte de stare civilă;

Declaraţii autentificate:

Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea – în Municipiul Călăraşi.

– (Declaraţie Notarială – Eu, titularul cererii de locuinţă îmi desfăşor activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele – municipiul Călăraşi şi am luat la cunoştinţă că cererea de obţinere a unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii se efectuează individual şi în nume propriu şi sunt titularul cererii. Nu realizez alte venituri decât cele declarate şi depuse la dosarul de locuinţă)

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

Contractul de închiriere – din fondul locativ privat valabil înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi – la data depunerii solicitării.

Acte doveditoare privind veniturile obţinute.

Venitul mediu BRUT LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE:

-adeverinţă cu venitul BRUT LUNAR venituri de natură salarială;

-ajutor de şomaj – cupon  ajutor şomaj pentru luna anterioară sau adeverinţă AJOFM;

-cupon pensie pentru luna anterioară;

-cupon alocaţie de stat pentru copiii;

-cupon ajutor social sau adeverinţă că beneficiază de prevederile Legii 416/2001- privind venitul minim garantat;

-decizie de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului (în vârstă de până la 2 ani, sau 7 ani pentru copilul bolnav);

-pensie pentru limită de vârstă (boală, invaliditate, de urmaş, etc);

-alte venituri obţinute în condiţiile legii – declaraţie notarială cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere pentru situaţia în care nu se poate face dovada realizării veniturilor (nu realizează venituri);

Copie – Decizie de suspendare a activităţii pentru persoanele care se află în indemnizaţie de creştere copil – după caz;

Copie CERTIFICAT MEDICAL – pentru membrul din familia solicitantului care necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus.

Acte doveditoare privind evacuarea dintr-un imobil retrocedat foştilor proprietari, din care să rezulte că au avut calitatea de chiriaş pe baza unui Contract de închiriere, încheiat cu SPCTAFL Călăraşi.

– Copie hotărâre definitivă de revendicare imobil/adresă emisă de SPCTAFL Călăraşi / Dispoziţie de restituire. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces-verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că aţi părăsit locuinţa- după caz;

Copii acte de studii (diplome) – Copia actului de absolvire pentru ultima formă de învăţământ şi/sau calificare absolvită conform legii; – solicitant;

Copiile actelor de identitate ale persoanelor majore şi copii ale certificatelor de naştere ale tuturor copiilor care locuiesc împreună cu familia titularului înacelaşi imobil;

Schiţă cu evidenţierea suprafeţelor cu domiciliul stabil al solicitantului şi familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

Document eliberat de ultima instituţie de ocrotiresocială în care a fostinstitutionalizat- dupăcaz.

Copia Sentinţei judecatoreşti din care sărezulte că a adoptat unul sau mai multi copii- după caz.

NOTĂ:

Actele justificative se depun prin Registratura Primăriei Municipiului Călăraşi iar la data repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii solicitanţii acestora sunt obligaţi să reconfirme criteriile de acces la locuinţă conform prevederilor legale în vigoare. 

Actele justificative necesare obţinerii unei locuinţe ANL în regim de închiriere au la bază prevederile legale:

– LEGE Nr. 152 din 15 iulie 1998 ***Republicată – privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– HOTĂRÂRE Nr. 962 din 27 septembrie 2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

– HOTĂRÂRE  Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

–  Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

–  Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a datelor, precum şi alte prevederi legale în vigoare .

Declaraţiile date cu nesinceritate atrag scoaterea din evidenţa Comisiei de Analiză şi Repartizare a dosarului respectiv.

Cu rugămintea de a verifica lunar sau de câte ori este nevoie avizierul Primăriei Municipiului Călăraşi sau a site-ului w.w.wprimariacalarasi.ro LOCUINTE FOND LOCATIV pentru eventualele modificări legale care pot surveni.  

Relaţii suplimentare puteţi obţine pe site-ul www.primariacalarasi.ro LOCUINŢE FOND LOCATIV.

FP16-03ver. 3

DomnulePrimar,

Subsemnata(ul)…………………………………………………având domiciliul stabil în Localitatea………………………Str………………………..nr…….bl…..scara…….etaj……ap…….rog prin prezenta a supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Călăraşi prezenta cerere prin care solicit repartizarea unei locuinţe (ANL) în regim de închiriere compusă din…….camere.

În prezent locuiesc în localitatea……………………………strada…………………..nr……bloc…..scara…..etaj…. apartament……în imobilul proprietatea………………………………………în calitate de chiriaş/tolerat în spaţiu/fără forme legale.

Data                                                                                                                                                                           Semnătura

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide