Lică Voicu: „Dacă parcurgem lista de obiective, vom vedea că în mare parte ele au fost realizate, iar altele sunt în curs de realizare”

Mircea Brânduşă. Au trecut fix 4 ani de când Lică Voicu a fost învestit în cel de al doilea mandat de primar al comunei Independenţa, astfel că este din nou momentul să prezinte în faţa cetăţenilor ceea ce a reuşit să realizeze în această perioadă, ceea ce nu a reuşit să ducă la îndeplinire, dar şi ce îşi propune pentru următorele luni, cunoscându-se faptul că acest mandat a fost prelungit până la 1 noiembrie. Cum putea să o facă mai bine decât printr-un raport de lucru privind starea economică, administrativă şi socială a comunei.

„Pentru început, să ne aducem aminte de unde am plecat în 2016 şi ce anume ne-am propus atunci când am preluat acest al doilea mandat. În 2016, programul nostru a conţinut câteva obiective clare, care s-au bazat pe doleanţele cetăţenilor: asfaltarea străzilor din satele Potcoava şi Vişini, trotuare noi, construcţia unei săli de sport, achiziţionarea unui încărcător frontal cu anexe destinat situaţiilor de urgenţă, modernizarea căminului cultural din satul Vişini, amenajarea uni grup sanitar în parcul central. Dacă parcurgem lista de obiective, vom vedea că în mare parte ele au fost realizate, iar altele sunt în curs de realizare. În plus, pe parcurs, au apărut şi alte investiţii noi, pentru că am avut oportunitatea accesării unor fonduri europene sau guvernamentale.”, a declarat primarul comunei Independenţa.

Dar să vedem cum prezintă activitatea primăriei şi în raportul de lucru pe anul 2019.

„În fiecare an va aduc la cunostinţă RAPORTUL privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Independenţa pentru anul încheiat. Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar. În anul 2019 au fost emise de către primarul comunei Independenţa 217 dispoziţîi  De asemenea, în anul 2019 au avut loc13 şedinţe ale Consiliului Local Independenţa. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un 53 de hotărâri, care au fost iniţiate de primarul comunei, şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan legislativ şi executiv în comună noastră. De asemenea, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile publice locale şi judeţene şi cu întreprinzătorii de pe rază comunei. Prin grijă secretarului comunei au fost întocmite ordinea de zi şi dispoziţiile de convocare pentru şedinţele Consiliului Local şi a consemnat în procesele verbale de şedinţa, modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Procesele verbale au fost semnate de preşedintele de şedinţa şi de către secretarul comunei, documentele dezbătute în şedinţe au fost depuse în dosare speciale numerotate, semnate şi sigilate. Hotărârile adoptate de Consiliul local, precum şi dispoziţiile emise de primarul comunei, au fost înregistrate în registre speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului judeţului Călăraşi pentru exercitarea controlului de legalitate, precum şi instituţiilor, birourilor , compartimentelor şi persoanelor abilitate cu ducerea la îndeplinire. Aparatul de specialitate al Primarului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, conform organigramei aprobate de Consiliul local.

Voi prezenta, în continuare, activitatea fiecărui birou şi compartiment în parte, după cum urmează:

Compartimentele Financiar-Contabil şi Impozite şi Taxe locale sunt compartimente de specialitate prin intermediul căruia autoritatea publică locală asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Independenţa. O activitate importantă a compartimentelor a fost fundamentarea şi elaborarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul şedinţei consiliului local din luna aprilie. Veniturile bugetului local 2019, încasate au fost de: 10.994.060 lei din care: 2.121.409 lei venituri proprii şi 2.916.547  lei de la bugetul de stat repartizaţi prin Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi MDRAP – 5.956.104 lei. Cheltuielile bugetului local 2019 au fost de 10.983.963 lei. Prin biroul financiar-contabil s-a urmărit execuţia bugetului, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor şi efectuarea plăţilor. Prin hotărâre a Consiliului Local au fost reactualizate impozitele şi taxele locale. În general, marea parte a locuitorilor comunei a achitat la timp impozitele şi taxele anului trecut, încasarea impozitelor şi taxelor fiind în procent de 87%. Au fost şi mai sunt restanţe la cetăţenii din comună, la cei care nu locuiesc în comună, la unii agenţi economici care au încetat activitatea sau sunt răi platnici şi îndeosebi la capitolul amenzi, unde numărul şi valoarea acestora a crescut şi în anul trecut. O problemă la încasări o avem şi la taxa gunoiului menajer de la persoanele fizice, acesta este un impozit nou introdus în anul 2019, cetăţenii au fost mai reticenţi la plata acestor taxe, dar sperăm că s-au obişnuit şi au început să dea gunoiul la firma cu care avem încheiat contract , şi implicit la plata taxelor. La acest capitol avem o rămăşită la finele anului 2019 de 68.460 lei, iar suma încasată a fost de 126.134 lei. Acolo unde sunt debite foarte mari, după înştiinţări şi somaţii vom trece la sechestre şi acţiuni în instanţă.

Activitatea de achiziţii publice a constat în întocmirea programului anual de achiziţii publice şi a strategiei contractuale; – întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziţii publice; – întocmirea contractelor de achiziţii publice, cu ofertanţii a căror oferte au fost stabilite câştigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părţile contractante, înregistrarea şi distribuirea acestora, atât a celor implicaţi în derularea şi urmărirea lor cât şi a Biroului financiar-contabil pentru efectuarea plăţilor.

Astfel în cursul anului 2019 s-au încheiat 30 contracte de achiziţii publice (achiziţionare TOTEM , achiziţionare maşini tuns iarbă, reparaţii capital Dacia Pik-up, reparaţii autospecială PCI, etc). În anul 2019 s-au înregistrat în registrul de corespondenţă generală 5518 documente, din care cu preponderenţă au fost cereri pentru eliberare adeverinţe după registrul agricol, evidenţa muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, de nomenclator staradal şi producător agricol dar şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare al petiţiilor şi răspunsul dat în termenul legal precum şi expedierea în timp util a corespondenţei.

Tot în anul 2019 s-a procedat la inventarierea documentelor întocmite de compartimentele creatoare de documente din cadrul Primăriei comunei Independenţa, fiind verificate în conformitate cu Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale. În domeniul soluţionării petiţiilor şi accesului direct la informaţiile publice, la Primăria comunei  Independenţa activitatea de soluţionare a petiţiilor se desfăşoară prin cadrul compartimentului de Relaţii Publice, la termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului 30 nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Toate solicitările au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. Principalele solicitări adresate de către cetăţenii comunei au fost: adeverinţe de la Registrul Agricol, anchete sociale în vederea obţinerii unui grad de handicap, anchete pentru încredinţarea minorilor în cazurile de divorţ, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecţie pentru minori, certificate de atestare fiscală, certificate de nomenclator stradal, etc. Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor acestora, au fost şi cetăţeni care s-au prezentat în audienţe solicitând rezolvarea unor probleme. Cetăţenii prezenţi la audienţe au semnalat apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul public – becuri arse în diverse zone ale comunei, neînţelegeri cu vecinii privind graniţe între aceştia, probleme legate de aruncarea gunoiului în locuri nepermise, etc., care au fost rezolvate în cel mult 24 de ore, defecţiuni la sistemul de iluminat stradal şi montarea unor lămpi în anumite zone ale comunei, bănci rupte, montare bănci, coşuri de gunoi. Toate aceste aspecte semnalate de către cetăţeni au fost rezolvate cu maximă operativitate.

Activitatea de stare civilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996, republicată şi HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Ofiţerul de stare civilă delegat a înregistrat următoarele acte: Acte de naştere: 2 (ca urmare a transcrierii unor acte sau certificate de naştere înregistrate la autoritaţi străine); Acte de căsătorie: 18; Acte de deces: 59. S-au eliberat: 43certificate de  naştere; 38 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces. În urmă controlului de fond, pe linie de stare civilă, efectuat la data de 23.10.2019, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, nu s-au constatat nereguli în activitatea de stare civilă proprie desfăşurată.

Activităţile specifice registrului agricol şi de fond funciar au constat în:

 • asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, clădiri, utilaje, instalaţîi agricole şi mijloace de transport, efectivele de animale, pe specii şi categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafeţele cultivate, prin completarea registrului agricol şi centralizarea anuală a datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • furnizarea de consultanţă pe probleme de registru agricol, fond funciar, pentru cetăţenii care solicită sprijin în acest sens;
 • înregistrarea şi monitorizarea contractelor de arendare;
 • participarea în comisiile constituite pentru constatarea calamităţilor la culturile agricole privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • primirea buletinelor de avertizare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în culturi şi afişarea pentru informarea producătorilor agricoli;
 • verificarea în teren a existenţei produselor agroalimentare, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării, întocmirea proceselor verbale şi eliberarea atestatelor de producător agricol;
 • rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor şi contestaţiilor pe probleme de fond funciar şi a cererilor prin care se solicită certificate, adeverinţe, dovezi sau acte, care se eliberează în baza registrului agricol;
 • corespondenţe pe probleme de registru agricol, fond funciar cu InstitutiaPrefectului, Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi alte instituţii aflate în sfera relaţională externă.

La nivelul comunei Independenţa s-au terminat de scris toate registrele agricole în format letric dar şi în format eşectronic pentru perioada 2015-2019, însumând 3310 poziţii de rol agricol pentru cetăţenii din comună, străinaşii, persoanele fizice şi juridice, pe tipuri de registre astfel: 1950 poziţii înscrise în registrul agricol tip. I , 1275 poziţii înscrise în registrul agricol tip.II, 53 de poziţii înscrise în registrul agricol tip.III şi 32 de poziţii înscrise în registrul agricol tip IV.

Principalele obiective care au stat la baza activităţii compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului în 2019 au vizat:

 • dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de vedere urbanistic;
 • reducerea termenului de rezolvare a documentaţiilor şi a altor solicitări;
 • adrese depuse de cetăţeni.

În 2019, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei documentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat:

 • 17 autorizaţîi de construire;
 • 40 certificate de urbanism;
 • 46 certificate de nomenclatură stradală;
 • 8 procese verbale de recepţie.4autorizaţii de demolare.

Lunar şi trimestrial au fost întocmite şi înaintate la Direcţia de Statistică rapoarte cu privire la situaţia autorizaţiilor de construire eliberate pe categorii de construcţîi, iar pentru întreg anul 2019 raportul statistic cu privire la numărul de locuinţe construite şi indicii caracteristici ai acestora (suprafaţa construită, suprafaţa locuibilă, suprafaţa utilă, valoare etc.).

Activitatea de asistenţă socială din cadrul Primăriei a constat în: întocmirea a dosarelor pentru alocaţii de stat, alocaţii de susţinere a familiei, s-au întocmit dosare pentru indemnizaţii creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, cereri pentru acordarea ajutorului social, s-au emis dispoziţii privind încetarea ajutorului social, s-au întocmit anchete sociale, s-au acordat  ajutoare pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat raportări lunare cu privire la ajutorul social, de încălzire şi alocaţii de stat. Un aspect al activităţii constă şi în efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap, necesare pentru obţinerea unor drepturi şi facilităţi prevăzute de lege. Anchete sociale solicitate de instanţa de tutelă şi notariatele publice, privind opţiunea autorităţii tutelare referitor la exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor, delegarea drepturilor părinteşti, etc. În anul 2019, beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, avem 6 persoane  din care 4 persoane sunt scutite iar 2 persoane prestează muncă în folosul comunităţii şi aceştia au participat la lucrări de curăţenie pe rază comunei.În domeniul resurselor umane, al securităţii şi sănătăţii muncii Administraţia publică la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale (UAT) a comunei Independenţa se află în plin proces de adaptare la standardele instituţionale de bună practică, existente la nivel naţional şi european. Aplicarea, la nivelul comunei Independenţa, a principiilor Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice, presupune, pe lângă o expertiză tehnică specifică fiecărui domeniu de exercitare a atribuţiilor şi cunoaşterea temeinică a sistemului administrativ, precum şi a cerinţelor şi exigenţelor impuse de acesta. În acest sens, sub aspectul resurselor umane, la nivelul UAT a comunei Independenţa, şi în anul 2018, atenţia a fost îndreptată, în mod constant, în direcţia profesionalizării, îmbunătăţirii performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi angajaţilor contractuali, prin dezvoltarea de noi competenţe, în raport cu noile tendinţe în domeniul formării profesionale şi al dezvoltării tehnologice.

De asemenea, motivarea personalului de specialitate a continuat să reprezinte o preocupare pentru managementul resurselor umane, care a procedat la îmbunătăţirea condiţiilor legale pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual. Privitor la respectarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru toţi angajaţii, s-a făcut controlul periodic de către medical de medicină muncii, luându-se toate măsurile că locurile de muncă să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea angajaţilor. Au fost organizate informări şi instruiri pe linie de securitate şi sănătate în muncă, întâlniri ale Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în cadrul cărora s-au analizat şi făcut propuneri privind obiectivele ce vizează asigurarea protecţiei şi sănătăţii lucrătorilor. Nu au fost consemnate cazuri de îmbolnăviri profesionale sau accidente de muncă în cursul anului 2019.

Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă a fost constiuit în conformitate cu prevederile legale, activitatea acestuia desfăşurandu-se în baza Hotărârii Consiliului Local Independenţa. În cursul anul 2019 au avut loc incendii de locuinţe, incendieri de pajişti şi mirişti unde membri serviciului au acţionat imediat dând dovda de multă responsabilitate, de multe ori au lichidat focarele până la venirea pompierilor militari. Învăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice. Consiliul local a repartizat sume pentru asigurarea bazei materiale şi a cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din comună.

În 2019 s-au asigurat fondurile necesare funcţionării şi deplasării în condiţii de siguranţă a microbuzului şcolar, iar consiliul Local Independenţa a acordat fiecărui copil de pe raza comunei, la sfârşitul anului, cadouri în valoare de 25 lei. Biblioteca comunală Independenţa a funcţionat cu program de 8 ore pe tot parcursul anului. În cadrul Bibliotecii comunale s-au desfăşurat diverse activităţi. Biblioteca publică este o instituţie deschisă, care poate veni în întâmpinarea nevoilor educaţionale pe care le au toate categoriile de public ce-i trec pragul, de la nevoia de alfabetizare pentru copii la nevoia de alfabetizare digitală pentru cetăţenii seniori,de la nevoia de a învaţă o reţeta nouă până la a şti cum să izolezi o casă. Toate acestea se realizează cu sprijinul bibliotecarei care oferă consiliere în accesarea unei informaţii de calitate şi la o varietate de oportunităţi legate de învăţare. Bibliotecara este cea care, prin specificul profesiei, îi serveşte şi pe cei vulnerabili, şi pe cei care nu au resurse şi pe copii, şi pe adulţii activi, şi pe seniori, reprezentând un nod informaţional care respectă interesele tuturor categoriilor sociale. Din anul 2013, Biblioteca comunală beneficiază de programul BIBLIONET, deci suntem în cel de al cincilea an. Acesta este un program de cinci ani care le facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub formă unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară.

Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului  comunal, cât şi pentru cheltuieli materiale. Iluminat Public Programul de modernizare, reabilitare, extindere şi întreţinere a iluminatului public a continuat şi în această perioadă, fiind executate lucrări specifice precum:

 • Înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente;
 • Montare, demontare, reparaţîi echipamente iluminat ornamental-festiv;
 • Lucrări de întreţinere preventivă la reţelele de iluminat public;
 • Remedieri defecte reţele iluminat public.

De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din  comună.În anul 2019 a fost finalizat Proiectul „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Albă că Zăpada – sat Potcoavă”.

În anul 2019 a început implementarea  următoarelor proiecte:

-Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Program Normal nr.3 Degeţica – sat Vişini;

-Modernizare drumuri în Comună Independenţa, Judeţul Călăraşi care constă în asfaltarea a 7 km de străzi în satul Potcoavă;

-Întreţinere şi reparaţii strada Şcolii sat Potcoavă, comuna Independenţa – asfaltare;

-Întreţinere şi reparaţii acostamente strada Unirii tronson DJ.307 A;

-Achiziţionare incărcător frontal pentru îmbunătăţirea serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Independenţa;

-Construire vestiar şi grup sanitar Parc comunal satul Independenţa;

-Reabilitare, dotare şi compartimentare grup sanitar Cămin Cultural Independenţa;

-Reabilitare şi compartimentare grup sanitar Cămin Cultural Potcoavă;

-Reabilitare instalaţie electric la Căminul Cultural Potcoava, Căminul Cultural Independenţa şi Primăria Comunei Independenţa.

Prin acest raport am prezentat activitatea desfăşurată de Consiliul Local al Comunei Independenţa, Primarul comunei Independenţa împreună cu aparatul de specialitate, precum şi proiectele derulate şi pe care dorim să le derulăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susţinute şi responsabile, dovedind că avem o administraţie publică locală eficientă şi care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2019, împreună reuşind să asigurăm speranţa unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai bune locuitorilor comunei noastre.”

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide