Primăria Chirnogi / Raportul Primarului Irinel Roman

Dragi chirnogeni, doamnelor şi domnilor consilieri, tot ceea ce facem la primăria Chirnogi este în interesul comunităţii. Prin acest raport încercăm să arătăm munca în echipă pe parcursul unui an, în scopul punerii în practică a solicitărilor dumneavoastră şi, în acelaşi timp, să facem mai bine cunoscute proiectele pe care le derulăm în beneficiul cetăţenilor. Raportul pe care îl prezint face o radiografie în ceea ce priveşte activitatea administraţiei publice locale, incluzând componentele de specialitate care alcătuiesc aparatul de lucru al primăriei. Încă de la primul  mandat, respectiv iulie 2012, am căutat să iau măsuri de eficientizare a activităţii primăriei comunei Chirnogi, atât din punct de vedere financiar, dar şi din punct de vedere logistic şi al capitalului uman. Aşa cum am promis, sunt şi voi fi primarul tuturor chirnogenilor. Viziunea mea pentru Chirnogi se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă şi raţională a resurselor, pe transparenţă în luarea deciziilor şi pe respect şi empatie pentru fiecare cetăţean. Nu admit şi nu voi admite neseriozitatea lucrătorilor din subordine, a colaboratorilor sau a celor ce prestează diverse servicii comunei Chirnogi. Raportul de faţă se vrea a fi un moment al reflecţiei, al punerii în oglindă a celor petrecute în ultimul an în UAT Chirnogi, prezentând în detaliu modul  în care au fost cheltuiţi banii publici, dar şi punerea în aplicare a promisiunilor făcute. Vreau, şi sper că sunteţi în asentimentul meu, ca localitatea noastră să cunoască o dezvoltare durabilă şi creşterea gradului de civilizaţie, într-un cadru optim, european, în care toţi chirnogenii să beneficieze de un confort rural aproape de cel urban, de bunăstare şi de şanse egale de a-şi urma visele. Dragi cetăţeni ai comunei Chirnogi, după cum bine ştiţi, la fiecare început de an vă aduc la cunoştinţă RAPORTUL privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Chirnogi pentru anul încheiat. Domnilor consilieri, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Chirnogi, raport ce pune la dispoziţia dumneavoastra si a cetăţenilor date concrete despre activitatea desfăşurată de executivul primăriei, modul cum au fost cheltuiţi banii publici, duse la îndeplinit obiectivele propuse în anul anterior şi rezolvate problemele comunităţii. Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar.

În anul 2017 au fost emise de către primarul comunei Chirnogi un număr de 235  dispoziţii vizând asistenţa socială, acordare ajutor social, alocaţii de sprijin, virări de credite bugetare, şi altele. De asemenea, în anul 2017 au avut loc 18 şedinţe ale consiliului local Chirnogi. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate un număr de 97 hotărâri, a căror mare majoritate au fost iniţiate de primarul comunei, şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan legislativ şi executiv în comuna noastră. De asemenea, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile publice locale şi judeţene si cu întreprinzătorii de pe raza comunei. Prin grija secretarului comunei au fost întocmite ordinea de zi şi dispoziţiile de convocare pentru şedinţele consiliului local şi a consemnat în procesele verbale de şedinţă, modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Voi prezenta în continuare activitatea fiecărui birou şi compartiment în parte, după cum urmează: Serviciu Contabilitate  compus din compartimentele Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Auxiliar conform organigramei aparatului propriu de specialitate, Compartimentul financiar contabil, Compartimentul impozite şi taxe locale, sunt compartimente de specialitate prin intermediul căruia autoritatea publică locală asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Chirnogi. O activitate importantă a compartimentelor a fost fundamentarea şi elaborarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul şedinţei consiliului local din luna ianuarie. Veniturile bugetului local 2017, încasate au fost de: 15.647 mii lei din care 2.739 mii lei venituri proprii şi 12.908 mii lei de la bugetul de stat repartizaţi prin Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi MDRAP, excedent an 2017: 179 mii lei. Prin biroul financiar-contabil s-a urmărit execuţia bugetului, evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor şi efectuarea plăţilor.

Compartimentul Achiziţii Publice: în cursul anului 2017 s-au încheiat 59 contracte de achiziţii publice. Compartimentul Registrul agricol: Activităţile specifice registrului agricol şi de fond funciar au constat în:  asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, clădiri, utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, efectivele de animale, pe specii şi categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafeţele cultivate, prin completarea registrului agricol şi centralizarea anuală a datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Compartimentul de asistenţă socială: Activitatea de asistenţă socială din cadrul primăriei a constat în: întocmirea dosarelor pentru alocaţii de stat, alocaţii de susţinere a familiei, s-au întocmit dosare pentru indemnizaţii creşterea copiilor până la vârsta de 2 ani, s-au înregistrat 4 cereri pentru acordarea ajutorului social, s-au emis dispoziţii privind încetarea ajutorului social, s-au întocmit anchete sociale, s-au acordat unui numar de 36 beneficiari ajutoare pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat raportări lunare cu privire la ajutorul social, de încălzire şi alocaţii de stat. Un aspect al activităţii constă şi în efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap, necesare pentru obţinerea unor drepturi şi facilităţi prevăzute de lege. Serviciul Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă: a fost constiuit în conformitate cu prevederile legale, activitatea acestuia desfăşurandu-se în baza hotărârii consiliului local Chirnogi. Învăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice. Primăria ocupându-se şi în anul 2017 pentru asigurarea bazei materiale şi a cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din comună.

De asemenea, au fost racordate la reţeaua de apă potabilă şi la reţeaua de gaze cele trei şcoli din localitate, s-au asigurat fondurile necesare functionării şi deplasării în condiţii de siguranţă a microbuzului şcolar, iar consiliul Local Chirnogi a acordat fiecărui elev (preşcolari şi şcolari), la sfârşitul anului, cadouri în valoare de 26  lei. Biblioteca comunală Chirnogi a funcţionat cu program de 8 ore pe tot parcursul anului.

În cadrul bibliotecii comunale s-au desfăşurat diverse activităţi, în parteneriat cu Şcolile Gimnaziale din localitate, activităţi care au constat în: vizionări de filme, organizări de serbări şcolare la diferite ocazii, ore de lectură, etc… Biblioteca publică este o instituţie deschisă, care poate veni în întâmpinarea nevoilor educaţionale pe care le au toate categoriile de public ce-i trec pragul, de la nevoia de alfabetizare pentru copii la nevoia de alfabetizare digitală pentru cetăţenii seniori,de la nevoia de a iînvăţa o reţetă nouă până la a şti cum să izolezi o casă. Din anul 2013 şi biblioteca comunală beneficiază de programul BIBLIONET, deci suntem în cel de-al patrulea an. Acesta este un program de cinci ani care le facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară.

Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli materiale. O altă componentă a vieţii sociale o constituie viatţa spirituală. În localitate existând   două  parohii, respectiv Parohia Sfântul Nicolae şi Parohia  Stupinele cu care s-au încheiat parteneriate de colaborare între primărie. Şcoli, Biblioteca, ocazie cu care s-au desfăşurat diferite activităţi spirituale, culturale, comemorări, aniversări. Iluminat Public: Programul de modernizare, reabilitare, extindere şi întreţinere a iluminatului public a continuat şi în această perioadă, fiind executate lucrări specifice precum:  înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente; montare, demontare, reparaţii echipamente iluminat ornamental-festiv; întreţinere iluminat arhitectural; lucrări de întreţinere preventivă la reţelele de iluminat public; remedieri defecte reţele iluminat public. De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din  comună. Proiecte şi programe de dezvoltare locală: Printre proiectele finalizate în cursul anului 2017 a fost şi ,,Modernizare străzi” cu o valoare de 9.524.200,02 lei fără TVA. În cursul anului 2017, executivul a mai avut în vedere şi realizarea unor activităţi edilitare după cum urmează: contracte de lucrări – 1; contracte de servicii – 50 şi 8 contracte de furnizare. În anul 2017 am avut în derulare trei proiecte: Sistem  canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi, proiect a cărei valoare este 21.475.470; Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 3, local 2, cu clasele I – VIII, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi, cu o valoare de 934.852,05 lei fără TVA şi Extindere şi reabilitare Şcoala Generală nr.3, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi a cărui valoare este de 2.058.309,00. Dar nu numai acestea sunt proiecte de investiţii ale comunei.

În continuare voi enumera câteva dintre acestea: Asfaltare şi modernizare străzi – 13,959 km; Centru cultural şi expoziţional memoralistic; Modernizare drumuri de  acces agricol; Extindere reţea alimentare cu apă; Reparaţie generală şi modernizare sediu primărie; Modernizare grădiniţa cu program normal; Grădiniţa cu program prelungit, 3 grupe; Realizare piaţă agro-alimentară; Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.3, local.

Prin acest raport am prezentat activitatea desfăşurată de Consiliul Local Chirnogi, aparatul de specialitate al Primarului, precum şi proiectele derulate şi pe care dorim să le derulăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susţinute şi responsabile, dovedind că avem o administraţie publică locală eficientă şi care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2017, împreună reuşind să asigurăm speranţa unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai bune locuitorilor comunei. Vă muţumesc şi vă doresc la fel de mult succes în 2018, pe cât doresc şi administraţiei pe care o conduc.

Cu deosebit respect şi consideraţie, al domniilor voastre primar, Ing. Irinel ROMAN

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide