Raportul Primarului 2017 – Aurel Vasile, Comuna Jegălia

În ultima şedinţă a Consiliului Local Jegălia, primarul Aurel Vasile a prezentat raportul privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, pentru anul 2017. O informare succintă a cărui sumar cuprinde date importante privind populaţia localităţii, serviciul de asistenţă socială şi sănătate a locuitorilor, învăţământ, bibliotecă, căminul cultural, activitatea sanitar-veterinară, infrastructura locală, paza localităţii, agricultură, iluminatul public, organigrama primăriei şi Consiliul local.

„Stimată audienţă, dragi locuitori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, vă prezint Raportul privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, pentru anul 2017, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. În anul 2017 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra categoriilor expuse în hotarele comunei faţă de anul 2016.

Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2017 era de 4229 locuitori, fiind înregistrate 35 naşteri şi 65 decese. Numărul populaţiei este în continuă scădere, la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate, tendinţa este de scădere şi în perioada imediat următoare. Depopularea este un termen care va avea urmări grave asupra dezvoltării în localitatea noastră, cauzele fiind îmbătrânirea populaţiei, lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropiere pentru tineri, care să stabilizeze tineretul aici şi lipsa infrastructurii în localitate. În cursul anului 2017 serviciul de asistenţă socială a beneficiat de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat un număr de 44 persoane singure şi familii, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un număr de 532 familii şi persoane singure, achitându-se integral sumele cuvenite pe perioada sezonului rece, respectiv noiembrie 2017 – martie 2018. Sumele cheltuite cu acestă destinaţie sunt următoarele: pentru ajutor de încălzire – 121.578 lei; pentru ajutor social – 112.244  lei. Un număr de 62 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de indemnizaţie lunară. Suma totală cheltuită pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap în anul 2017 a fost de 38.796 lei.

În comuna Jegălia au funcţionat şi funcţionează 2 cabinete medicale individuale – medici de familie dr. Florescu Liviu şi dr. Florescu Miralena, 1 cabinet de stomatologie, asigurat de dr. Petrache Nicoleta. Personalul de specialitate este format din 3 medici şi 3 cadre cu studii medii, care asigură asistenţă primară la nivelul localităţii. De asemenea, în comună funcţionează şi o farmacie şi centru de permanenţă. Toate acestea au contribuit la îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor comunei Jegălia.

În comuna Jegălia funcţionează 2 şcoli şi 2 grădiniţe: Şcoala Gimnazială nr. 1 Jegălia şi  Şcoala cu clasele I-VIII Gâldău. Cele două instituţii de învăţământ funcţionează cu un număr de  47 salariaţi, din care: 22 cadre cu studii medii, 15 cadre cu studii superioare şi 10 angajaţi pentru întreţinere şi gospodărire. Actualmente există un fond de carte diversificat, acesta se îmbogăţeşte de la an la an cu noi volume, există spaţiul necesar. Activitatea se desfăşoară în condiţii bune, în spaţii corespunzătoare, igienizate. Au fost asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli materiale. În anul 2016 s-au procurat, cu fonduri alocate din bugetul local cu această destinaţie, cărţi în valoare totală de 500 lei. La sfârşitul anului 2017 cele două cămine culturale se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic, fiind complet reabilitate. Pentru susţinerea activităţii culturale au fost alocate sume importante din bugetul local, astfel: cheltuieli materiale – 136.514  lei.

Activitatea sanitar-veterinară la nivelul localităţii este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar condus de dr. Iordache Cezar, asistat de tehnician veterinar Tătaru Marian. Reţeaua rutieră este compusă din DN3B (7,5 km pe teritoriul comunei), cu îmbrăcăminte permanentă (asfalt), cu două benzi de circulaţie, care străbate localitatea din direcţia V (Călăraşi), în direcţia E (Feteşti) şi de DJ213A , care îl leagă de comuna Perişoru asfaltat 1 km, care se prezintă în stare nesatisfăcătoare, nefiind reparat de o lungă perioadă de timp. De asemenea, în interiorul localităţii au fost asfaltate străzile în proporţie de 80%, în rest localitatea fiind deservită de drumuri pietruite. Reţeaua stradală are în general un traseu regulat distribuţia străzilor făcându-se în mare parte perpendicular şi paralel cu DN3B.

Mobilitatea locuitorilor din localitatea Jegălia este garantată prin accesul acestora la mijloacele de transport în comun care circulă pe ruta Călăraşi – Jegălia – Feteşti. Nu există transport în comun la nivel de comună. Nu există transport feroviar, cele mai apropiate staţii de cale ferată fiind staţiile Călăraşi sau Feteşti. Calea de comunicaţie navală este reprezentată de Braţul Borcea, portul cel mai apropiat fiind Călăraşi. Serviciul de alimentare cu apă a fost delegat către societatea SC Raja Constanţa SA din anul 2011.

Populaţia comunei Jegălia foloseşte în prezent apa din surse subterane care nu sunt în totalitate sigure din punct de vedere sanitar, fiind expuse poluării din diverse surse. La nivelul comunei Jegălia există sisteme de apă potabilă în fiecare sat. Reţelele de alimentare cu apă au o lungime totală de 34 km. Există atât reţea de apă potabilă stradală cât şi în gospodării. Sursa de apă o constituie în prezent stratul freatic de medie adâncime, cantonat la circa 45 m, strat care poate asigura necesităţile de consum ale populaţiei cât şi ale activităţilor economice din zona de extindere a intravilanului. În prezent, comuna Jegălia este antrenată într-un proiect cu SC Raja SA Constanţa care prevede realizarea unei staţii de epurare şi reţea de canalizare în satul Jegălia. Apele pluviale sunt colectate în rigolele amplasate de-a lungul drumului de unde se infiltrează în sol. Inexistenţa unui sistem adecvat de canalizare, care să permită colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere se repercutează implicit asupra stării de sănătate a populaţiei, întrucât prin împrăştierea necontrolată pe sol a dejecţiilor sau rezidurilor menajere, acestea se infiltrează în pânza freatică şi poluează apele subterane.

Alimentarea cu energie electrică a comunei Jegălia este realizată în prezent pe o lungime de 34 km de reţea electrică, susţinută de 1133 stâlpi. Iluminatul stradal este asigurat cu 478 corpuri de iluminat. Lungimea reţelei reprezintă reţeaua publică de iluminat stradal-pietonal cumulat cu reţeaua publică de iluminat stradal rutier. În anul 2016 putem spune că acesta a constituit una din activităţile executivului şi a consiliului local. S-au făcut eforturi financiare deosebite pentru buna funcţionare şi pentru modernizarea acestuia, realizându-se în acest an reabilitarea iluminatului public. De comun acord, executiv şi consiliul local, s-a stabilit un program de funcţionare care a fost util cetăţenilor comunei, indeferent de zona în care aceştia locuiesc. S-a urmărit ca acest program să respecte cerinţele tuturor cetăţenilor, şi în special al celor care sunt navetişti şi lucrează în schimburi, iar cu ocazia sfintelor sărbători de Paşti şi Crăciun, nopţile au fost luminate integral. S-au pus lămpi, au fost înlocuite becurile. Cheltuieli- materiale – bunuri şi servicii 78.544 lei pentru drumuri comunale şi 44.015 lei pentru energie.

Comuna Jegălia nu dispune de un sistem centralizat termic pentru populaţie. Sistemul de încălzire existent se bazează pe utilizarea surselor proprii de încălzire, în sistem local. Nu există pe teritoriul localităţilor componente, capacităţi ale unor instalaţii termice existente care să reprezinte din punct de vedere cantitativ sau calitativ, o potenţială sursă de alimentare. În prezent nu există o reţea de distribuţie a gazelor naturale. Localitatea Jegălia dispune de centrală telefonică, serviciul de telefonie fiind asigurat de centrala telefonică automată racordată la magistrala de cablu fibră optică ce traversează comuna, aparţinând Romtelecom. Comuna beneficiază de telefonie mobilă şi servicii de internet. În anul 2017 paza localităţii a fost asigurată de cei 7 paznici civili angajaţi ai primăriei.

Din punct de vedere al categoriei de folosinţă terenurile agricole din localitate au suferit modificări semnificative. Situaţia se prezintă astfel: teren arabil – 10.046 ha; livezi – 3 ha; păşuni 169 ha; fâneţe- 17 ha; teren forestier 940 ha. În ceea ce priveşte efectivele de animale, situaţia este cu totul diferită, acestea diminuându-se permanent. Producţia vegetală a fost bună în anul 2016. Pentru agricultura comunei Jegălia anul 2016 a fost un an destul de bun. Deţinătorii de terenuri din Jegălia se confruntă cu lipsa forţei de muncă pentru că populaţia este îmbătrânită, lipsa subvenţiilor la produsele agricole, lipsa pieţei de desfacere şi în special la animale, iar unde aceasta există, preţurile sunt descurajate de producători. Alături de aceste aspecte, terenul slab productiv, fenomenele meteo, poluarea atmosferică, lipsa mijloacelor financiare şi nu în ultimul rând mentalitatea deţinătorilor, sunt factori care duc la obţinerea unor rezultate slabe în agricultura comunei Jegălia.”

Cu stimă, prietenul dumneavoastră, primar Aurel Vasile.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide