Raportul Primarului 2017 – Florian Belu, Comuna Unirea

De curând, primarul comunei Unirea a publicat raportul anual privind starea, economică, socială şi de mediu a localităţii în anul 2017, dar și intențiile sale de viitor privind implementarea unor proiecte benefice concetățenilor săi:

Stimați consilieri locali, preocuparea mea principală, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Unirea, a Consiliului Local Unirea în anul 2017 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi nu în ultimul rând bunăstarea cetăţenilor din comuna Unirea, vizând dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri în vederea realizării extinderii, moderizării, întreţinerii şi reparării drumurilor din comună, a reţelei de apă existente, a imobilelor din domeniul public şi privat al comunei, a iluminatului public, a menţinerii stării de curăţenie a localităţii prin colectarea gunoiului menajer, prin menţinerea unui aspect îngrijit al zonei verzi din vecinătatea DN 3B, atragerea de investitori, precum şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală. Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităţii locale, în acord cu interesele generale ale comunei Unirea, pe baza atribuţiilor prevăzute de lege, respectând principiul transparenţei decizionale. În spiritul transparenţei şi respectului faţă de cetăţeni, principii care trebuie să guverneze administraţia publică locală, redau mai jos sintetic activitatea desfăşurată în anul 2017, pe domenii de activitate: Gradul de colectare a veniturilor proprii în anul 2017 a fost de 85%.

A. Bugetul de venituri realizat se ridică la 5.160.003 lei, din care: Venituri proprii: 1.116.762 lei; Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 680.191 lei; Sume defalcate de la bugetul de stat: 2.184.565 lei; Subvenţii de la alte instituţii: 1.173.785 lei, din care: Sume PNDL: 1.135.218 lei: Ajutor de încălzire: 23.261 lei; Subvenții primite de la Consiliul Județean: 15.306 lei pentru PUG; Donaţii şi sponsorizări: 4.700 lei.

Impozite şi taxe: Situaţia încasării veniturilor din impozitele şi taxele locale este următoarea: Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare: 10.462 lei; Impozite pe clădiri persoane fizice: 39.209 lei; Impozite pe clădiri persoane juridice: 2.740 lei; Impozite pe teren intravilan persoane fizice: 150.434 lei; Impozite pe teren intravilan persoane juridice: 2.767 lei; Impozite pe teren extravilan: 395.578 lei; Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru: 31.123 lei; Alte taxe pe servicii specifice : 49.051 lei; Taxe pe utilizarea bunurilor mobile; Taxe pe mijloace de transport persoane fizice: 35.461 lei; Taxe pe mijloace de transport persoane juridice: 8.213 lei; Taxe şi tarife pentru eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor de funcţionare: 3.991 lei; Alte impozite și taxe fiscal: 33.212 lei; Venituri din concesiuni şi închirieri: 114.636 lei; Venituri din vânzări de bunuri şi servicii; Taxe din activitatea cadastrală şi de agricultură: 175lei; Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi: 137.122 lei; Taxe extrajudiciare de timbru: 180 lei; Venituri din amenzi: 49.279 lei; Alte venituri  :53.128 lei; Donaţii şi sponsorizări : 4.700 lei.

Bugetul de cheltuieli se ridică la suma de 5.131.248 lei.

CHELTUIELI DE PERSONAL. În anul 2017 cheltuielile de personal sunt în sumă de 2.062.037 lei, din care: Cheltuieli cu salariile personalului din administraţia publică:  976.465 lei; Cheltuieli cu salariile personalului din învăţământ: 817.163 lei; Cheltuieli cu salariile personalului căminului pentru persoane vârstnice „Sfânta Maria”: 268.409 lei.

ILUMINATUL PUBLIC: S-au realizat cheltuieli în sumă de 104.648 lei constând din lucrări de întreţinere şi reparaţii în sumă de 23.529 lei şi costuri consum de energie electrică în sumă de 81.119 lei.

REŢELE ŞI GOSPODĂRII DE APĂ: S-a reparat şi modernizat reţeau de alimentare cu apă, cheltuindu-se suma de 47.399 lei, iar pentru consumul de curent al puţutilor forate (7 la număr) s-a cheltuit suma de 38.392 lei.

STUDII ŞI PROIECTE: În anul 2017 s-a achitat suma de 24.487 lei pentru studii PT şi DALI aferente  proiectul Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, judeţul Călăraşi, proiect în valoare de 5.499.276 lei.

CULTURĂ: În anul 2017 Căminul Cultural a găzduit următoarele activităţi: Ansamblul folcloric Unirea- repetiții în fiecare zi de miercuri. Spectacolul muzical „Ziua Femeii”, organizat de Consiliul Judeţean Călărași, având ca parteneri Primăria şi Consiliul Local Unirea – 1 martie 2017. „Ziua Femeii” organizată de Primăria comunei Unirea – 8 martie 2017. „Ora Pământului”- activităţi: oprirea iluminatului – 18 martie 2017. Găzduirea evenimentelor Şcolii Gimnaziale nr. 1 Unirea în cadrul Săptămânii Şcoala Altfel. „Ziua copilului”- activităţi diverse: spectacol, desene pe asfalt, etc – 1 iunie 2017. Manifestarea culturală româno-sârbe în ziua de 14 august 2017, care a reunit un ansamblu de dansuri populare sârbe, dar şi Ansamblul de dansuri al comunei Unirea. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2017. Sărbătorirea Zilei Naționale a României „1 Decembrie 1918” Șezătoarea de la Țară – organizată în data de 18 decembrie 2017. Serbarea de Căciun – decembrie 2017. Vizionări de filme şi documentare. Vizionarea unor meciuri de fotbal. Căminul Cultural a fost pus și la dispoziția unor locuitori ai comunei, la solicitarea acestora, pentru organizarea unor evenimente private – nunți, botezuri. SPORT ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE: A fost susținută Asociaţia Sportivă „Şoimii Unirea”, având în componenţă echipa de fotbal, afiliată la Asociaţia Judeţeană de Fotbal. În spaţiul excedentar de la Monumentul Eroilor a fost realizat un parc, dotat cu mobilier specific şi locuri de joacă pentru copii, unde cetăţenii comunei se bucură de momente de odihnă şi recreere şi mai ales de socializare.

CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI: S-a concesionat un imobil – teren arabil intravilan în suprafață de 716 mp unui cetățean al comunei.

S-a închiriat islazul comunal crescătorilor de animale, asigurându-se încărcătura optimă pe hectar păşune conform legislaţiei în vigoare.

ÎNVĂŢĂMÂNT: În localitatea noastră funcţioneză Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, cu personalitate juridică, care include şi o grădiniţă cu program normal, în care sunt şcolarizaţi 243 copii. Au fost executate lucrări de igienizare şi reparaţii în sumă de 101.253 lei, la care se adaugă şi alte cheltuieli în sumă de 44.500 lei reprezentând cheltuieli cu energia electrică şi încălzire, consumabile 2.369 lei, telefon 5.100 lei, decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice 16.614 lei, alte materiale şi prestări servicii 20.497 lei. Au fost susţinute festivităţile de încheiere a anului şcolar, Moş Crăciun, Ziua Copilului, cu ajutorul agenţilor economici, prin sponsorizări. S-a înfiinţat toaletă interioară în corp C, necesară copiilor din învăţământul primar (clasele 0-IV). S-au efectuat lucrări de montare de parchet şi lambriu la clasa pregătitoare, a fost modernizată biblioteca şcolară şi, cel mai important, a fost înlocuit integral acoperişul Grădiniţei cu program normal.

PROTECŢIA MEDIULUI: S-au cheltuit 127.782 lei pentru prestări de servicii de întreţinere şi curăţenie, îndepărtarea gunoaielor, colectarea şi localizarea acestora, precum şi pentru îngrijirea platformelor de gunoi. Comuna noastră este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor în judeţul Călăraşi „Eco Management Salubris” cu o cotizare de 2.500 lei anual.

INFRASTRUCTURĂ: S-a continuat execuţia lucrărilor de asfaltare a străzilor din cadrul proiectului ”Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul Călăraşi”. Din acest proiect fac parte următoarele străzi: Strada Muşeţelului, Strada Dumbravei, Strada Tufănelelor, Strada Rozelor;

Strada Pescarilor, Strada Lujerului, Strada Lalelelor, Strada Crizantemei. Proiectul este executat în proporţie de 95 %. Din proiectul Amenajare trotuar la DN 3B pe ambele părţi km 24 + 975,18 – km 28 + 227,57, s-a realizat construcţia trotuarelor pe partea stângă a DN 3B, sens de mers Călăraşi – Feteşti, de la intrare în localitate până la Primărie, urmând ca în anul 2018 să se continue executarea părţii stângi până la ieșirea din localitate. Prin efectuarea acestor lucrări s-a realizat îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor comunei şi asigurarea desfăşurării fluente a traficului în interiorul comunei în toate anotimpurile, în condiţii de maximă siguranţă, prin acestea contribuindu-se la dezvoltarea comunei.

ÎMPRUMUTURI INTERNE: A fost contractat leasing-ul pentru achiziționarea unui autoturim Dacia Duster prin programul RABLA în anul 2014, luna noiembrie, în valoare de 19.795 euro, pe o perioda de 36 luni, leasing achitat integral în anul 2017.

ACTIVITĂŢI EXTRABUGETARE: Soldul iniţial al acestor activităţi a fost de 15.769 lei, la care s-au adăugat încasări în sumă de 175.237 lei, iar cheltuielie au fost în sumă de 181.461 lei, rămânând un sold la finele anului 2017 de 9.545  lei. Aceste cheltuieli se împart după cum urmează: cheltuieli la şcoală – 21.000 lei, la Căminul pentru persoane vârstnice „Sfânta Maria” – 160.461 lei, toate aceste cheltuieli fiind necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor locale.

ASISTENŢA SOCIALĂ: S-a asigurat acordarea prestaţiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor şi care s-au încadrat în prevederile legale. Compartimentul s-a ocupat şi de protecţia copiilor minori cu probleme şi a familiilor acestora, de prevenire a abandonului familial şi, în parteneriat cu şcoala, şi a abandonului şcolar. Au fost elaborate planuri de servicii şi s-a asigurat protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Au fost acordate următoarele prestaţii şi servicii: ajutor social: 26 familii şi persoane singure; alocaţii de stat: 19 copii; alocaţii pentru susţinerea familiei: 78 familii beneficiare; indemnizaţii pentru creşterea copilului: 11 cazuri; indemnizaţii pentru persoane cu handicap: 41 cazuri; ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 172 familii şi persoane singure; anchete sociale: 663 cazuri; tichete sociale pentru grădiniță – 7 copii; consiliere primară în vederea obţinerii prestaţiilor şi drepturilor conferite de lege: 30 cazuri; consiliere primară şi monitorizare în cazurile în care au fost implicaţi minori: 13 cazuri. Au fost achitate în totalitate indemnizaţiile persoanelor cu handicap, în sumă de 439.000 lei, s-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinţei, inclusiv persoanelor beneficiare ale Legii nr. 416/2001  în sumă de 28.597 lei.

CENTRUL DE ZI  PENTRU COPII: Centrul de zi pentru copii a fost înfiinţat în anul 2009 şi dat în folosinţă în anul 2013. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi este fosta clădire a Şcolii ”Vagon”, clădire ce a fost renovată, recompartimentată şi dotată cu echipamente specifice pentru copii. Acest centru a fost înfiinţat ca urmare a nevoii copiilor nu doar pentru o masă caldă pe zi, ci şi pentru un mediu potrivit în vederea dezvoltării aptitudinilor şcolare, pentru ca cei proveniţi din familii defavorizate să poată avea aceleaşi şanse cu ceilalţi şi să nu fie marginalizaţi social şi pentru buna integrare a lor în colectivitate. Copiii au beneficiat de activităţi de îngrijire, educaţie şi recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională. Activităţi desfăşurate: efectuarea temelor; încheierea unui parteneriat de colaborare cu Parohia Unirea, prin preot paroh Leuştean  Florinel, pentru asigurarea mesei de prânz copiilor înscrişi în centru în cadrul Centrului social al Parohiei Unirea; achiziţionarea alimentelor necesare pregătirii prânzului; activităţi de recreere pentru deprinderea unor abilităţi practice, desfăşurarea de jocuri educative, activităţi sportive; organizarea unor excursii la Constanţa şi Bucureşti – Snagov, în colaborare cu Primăria Unirea, Asociaţia social-culturală Unirea şi Parohia Unirea; postările pe pagina Centrului de zi pentru copii pe reţeau de socializare Facebook pentru a populariza activităţile centrului; atragerea unor voluntari în realizarea de activităţii educative.

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFÂNTA MARIA”: Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Maria” funcţionează în subordinea Consiliului Local Unirea în baza Hotărârii  nr. 21 din 11.09.2006. Căminul, conform Organigramei şi Statului de Funcţii aprobate, are prevăzut un număr de 14 posturi, din care personal contractual de execuţie 13 posturi şi personal contractual de conducere 1 post, structurate în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, astfel: Director; Compartiment de specialitate – 8, din care: medic – 1, asistent medical – 1, psiholog – 1,  infirmiere – 4 şi îngrijitoare -1; Compartiment administrativ 3, din care 2 bucătărese şi un paznic. Cu medicul de medicina familiei, cu asistentul medical şi psihologul sunt încheiate contracte de servicii de specialitate conform legilor care reglementează cele trei ocupaţii, precum și a legii asistenţei sociale. Obiectul de activitate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi socializarea lor, conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice, actualizată. Beneficiarii sunt persoane vârstnice care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin lege. Capacitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice este de 28 de persoane. Serviciile prestate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice sunt:  servicii de cazare pe durată nedeterminată – căminul asigură un spaţiu de cazare personal; asigurarea unei alimentaţii echilibrate atât cantitativ, cât şi calitativ pentru toţi beneficiarii; servicii de îngrijire personală, în funcţie de nevoile identificate; asistenţă pentru sănătate; activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale – activităţi de socializare, îndrumare şi consiliere psihologică şi socială; control şi tratament medical, servicii de kinetoterapie (masaj, reflexoterapie, detoxifiere, gimnastică). În luna iunie 2015 unitatea a obţinut Licenţa de funcţionare pe o perioadă de 5 ani, cu un punctaj foarte mulţumitor, respectiv 98 puncte. În funcție de nevoile beneficiarului se desfășoară activități de consiliere pentru a le oferi acestora suport, pentru medierea situațiilor conflictuale, pentru facilitarea adaptării vârstnicilor la mediul de viață instituționalizat, pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Activităţile de informare şi consiliere psiho-socială au fost acordate pentru  îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, gestionarea relaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţii, precum și pentru medierea unor conflicte apărute între beneficiari şi membrii familiei; Asistența socială a vizat informarea cu privire la drepturile și îndatoririle pe care beneficiarii le au în cămin (proceduri, regulamente, ajutor pentru a cunoaște serviciile, încurajarea personalizării interioarelor, aplanarea situațiilor conflictuale dintre beneficiari prin intervenții directe (mutarea efectivă a vârstnicilor în alte camere). Pentru menținerea și dezvoltarea capacităților intelectuale, a capacității funcționale, pentru fructificarea timpului liber de care se bucură, vârstnicii sunt încurajați să desfășoare diverse activități, pliate pe resursele de care aceștia dispun. Astfel, în cadrul instituției există spații destinate petrecerii timpului liber, unde beneficiarii se pot întâlni să joce șah, table, să lectureze presa, să vizioneze programe TV.

Compartimentul financiar – contabil a desfășurat următoarele activități: a  întocmit bilanțul contabil pe tot anul pe surse de finanțare, urmărindu-se respectarea acestuia prin încadrarea plăților pe articole bugetare, s-au întocmit conturi de execuție lunare și dările de seamă contabile trimestriale și anuale privind execuția planului cheltuieli; a înregistrat în contabilitate documentele care au stat la baza operațiilor contabile, în mod sistematic; a întocmit statele de salarii ale instituției și a urmărit achitarea corectă a sumelor rezultate; a întocmit ordonanțări, registrul jurnal, registrul inventar, balanțe de verificare, ordine de plată; a înregistrat documente care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din cămin; a efectuat achiziții pe SEAP; a înregistrat în REVISAL toate modificările intervenite la contractele individuale de muncă ale salariaților. În anul 2017, au fost desfășurate efectiv următoarele activități:

A. Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale.

Activităţi practice: – lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de locuit, de relaxare şi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon; autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate  în activităţi de curăţenie în curtea căminului, de grădinărit;

Activităţi de grup – jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri de remmy, cărţi, table, şah pentru stimularea cognitivă; – discuţii libere pe teme religioase, medicale, de organizare a activităţilor şi timpului liber; servicii de tuns şi coafat;

Activităţi informative: – citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare; activităţi de informare: cu privire la facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, activităţile care se desfăşoară în comunitate.

B. Activităţi de socializare;

Activităţi intergeneraţii – colaborarea cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Unirea în cadrul acordului de parteneriat „Un zâmbet pentru fiecare”, cu ocazia sărbătorilor legale.

Activităţi în comunitate: – participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate de Primăria comunei Unirea; participarea la activităţile organizate de diverse instituţii din localitate: aniversarea zilei de 1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice (am efectuat o excursie la mănăstirile din Bucureşti – Pasărea şi Cernica; aniversarea lunară a zilelor de naştere a beneficiarilor din cadrul Căminului de Persoane Vârstnice Sfânta Maria; primirea colindătorilor în perioada sărbătorilor de iarnă: program de colinde şi cadouri din partea mai multor grupuri de oameni bine intenţionaţi.

Activităţi recreativ-distractive: – aniversarea lunară a zilelor de naştere ale beneficiarilor cu sprijinul  colaboratorilor, într-un cadru festiv, cu muzică, dans, gustare; organizarea anumitor sărbători legale şi religioase: Naşterea Domnului şi Învierea, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice; aniversarea zilei de 1 Martie; activităţi de petrecerea timpului liber: dans, jocuri remmy;

Activităţi spirituale: – slujbe religioase; spovedirea şi  împărtăşirea beneficiarilor înaintea fiecărui post şi ori de câte ori beneficiarii solicită; informare şi consiliere spirituală.

C. Îndrumare şi consiliere psihologică: În anul 2017  intervenţia socială a vizat consilierea socială, programe de terapie de grup, programe de exerciţii distractive de stimulare psiho-motorie, testare şi exerciţii de stimulare cognitivă, precum şi chestionare de verificare a satisfacţiei beneficiarilor. S-au realizat 25 reevaluări socio-medicale, respectiv 25 planuri individuale de servicii. Activităţile de informare şi consiliere psiho-socială au ca scop îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, gestionarea situaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţii, medierea unor conflicte apărute între beneficiari şi membrii familiei.

D. Activitate socială, informare, consiliere socială: pe parcursul anului 2017, la Căminul pentru Persoane Vârstnice s-au oferit servicii de informare şi consiliere unui număr de 6  persoane care s-au prezentat în vederea internării. Pentru un număr de 3 persoane nou internate au fost întocmite de echipa multidisciplinară evaluările iniţiale şi planurile individualizate de îngrijire şi asistenţă.

E. În anul 2017 au avut loc 3  internări şi 4 ieşiri din sistem, 3 prin decesul beneficiarilor Iordache Ariclia, Iordan Constantin și Sorescu Ilie și o externare la cerere. Activitatea este completată prin Raportări periodice (trimestriale, semestriale, anuale), analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor, situaţii statistice, întocmirea de documente şi pregătirea documentaţiei necesare în relaţia cu instituţiile statului. De asemenea, sunt desfăşurate acţiuni care au ca scop menţinerea relaţiilor de familie a beneficiarilor cu aparţinătorii, precum: contactarea membrilor familiei care locuiesc în străinătate în vederea menţinerii unei legături şi a rezolvării unor probleme; consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calităţii vieţii persoanei vârstnice; contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor majore din viaţa beneficiarilor; întocmirea documentaţiei pentru actele de identitate, pentru cazurile sociale (fără venituri),  care necesită internare în spital; colaborarea cu asistenţii sociali şi medicii din cadrul unităţilor de asistenţă medicală şi socială; colaborarea cu instituţiile partenere în vederea organizării de activităţi comune pentru socializare; actualizarea bazei de date; implicarea beneficiarilor în activităţi de lucru manual (colaje, tricotaje), decorarea spaţiilor de locuit specifice anotimpului ori evenimentului;

F. Control şi tratament medical: Consultaţiile sunt asigurate de către un medic specialist medicină de familie. Pe parcursul anului toţi beneficiarii au fost consultaţi medical. În cadrul activităţii cabinetului medical se asigură: • Administrarea medicamentelor de către asistentele medicale conform recomandărilor medicale; • Triaj la internare; • Sterilizarea instrumentarului şi a spaţiilor; • Educaţie sanitară lunară; • Colaborarea cu medicii de familie şi medicii specialişti; • Vizitarea beneficiarilor internaţi în spital; • Măsurarea tensiunii arteriale; Măsurarea glicemiei; • EKG lunar fiecarui beneficiar. • Masaj, gimnastică, reflexoterapie săptămânal, •Schimbarea sondelor urinare; • Pregătirea documentaţiei pentru internare în spital şi eliberarea certificatului constatator al decesului; Rezultate obţinute. Căminul pentru vârstnici Sfânta Maria asigură fiecărui beneficiar un plan al serviciilor care îi vor fi furnizate, respectând, pe cât posibil, dorinţele şi priorităţile acestuia. Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată, într-o ambianţă plăcută. Căminul pentru vârstnici asigură fiecărui beneficiar trei mese complete gătite pe zi şi două gustări, la intervale echilibrate, asigurându-se aportul de calorii şi varietatea de meniuri. Seniorii se pot implica la pregătirea hranei, la servire şi la spălarea veselei, în vederea menţinerii şi a refacerii abilităţilor de autoservire şi autogospodărire. Beneficiarilor serviciilor Căminului pentru vârstnici Sfânta Maria li se asigură condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale. Beneficiarilor le sunt asigurate servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării continue a nevoilor individuale şi beneficiază de medicamentele necesare în baza prescripţiilor medicilor specialişti.

Obiective de dezvoltare instituțională pentru anul 2018: Pentru anul 2018 ne propunem următoarele obiective: Extindere și modernizare – construcție camere activități ergoterapie, spațiu pentru rugăciuni etc. Creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice din Unirea.

Creşterea calităţii vieţii prin  îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice; Creşterea gradului de socializare prin activităţi intergeneraţionale; Promovarea activităţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate; Realizarea şi îmbunătăţirea în continuare a unei bune colaborări cu toate instituţiile specializate şi implicate în protecţia persoanei vârstnice;

Promovarea activităţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate şi implicarea acesteia în problematica persoanelor vârstnice.

STARE CIVILĂ. Comuna noastră are 2615 locuitori. În anul 2017 au fost înregistrate: acte de deces: 33 cazuri; acte de căsătorie: 15 cazuri; documente privitoare la starea civilă – menţiuni operate: 159 cazuri.

REGISTRUL –AGRICOL: În acest domeniu s-au efectuat 165 de înregistrări în registrul de evidenţă a contractelor de arendă, reprezentând 46 de contracte de arendă şi 79 acte adiţionale la contractele existente. Anul trecut au fost eliberate un număr de 1243 adeverinţe care au avut la bază înregistrări din Registrul agricol. Au fost eliberate şi vizate 29 certificate de producător şi 26 carnete de comercializare.

URBANISM: În anul 2017 au fost eliberate 6 autorizaţii de construire, 0 autorizaţii de desfiinţare, 15 certificate de urbanism.

RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL: Au fost convocate un număr de 14 şedinţe ale Consiliului Local (1 ordinare, 2 extraordinare, 1 de îndată). Anunţurile privind desfăşurarea şedinţelor au fost aduse la cunoştinţa publicului prin afişaj la sediul Primăriei Unirea şi pe site-ul instituţiei. Au fost adoptate un număr de 44 hotărâri. Majoritatea proiectelor de hotărâre l-a avut ca iniţiator pe primar. Consiliul Local funcţionează cu un număr total de 11 consilieri, prezenţa lor fiind bună, cu o relaţie bazată pe colaborare cu primarul localităţii, în folosul comunităţii, apărând interesele comunei şi ale locuitorilor, aspecte ce sper să caracterizeze şi activitatea pe parcursul anului 2018.

RELAŢIA CU CETĂŢENII ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ: În anul 2017 au fost primite spre soluţionare un număr aproximativ de 120 cereri din partea cetăţenilor, în afara solicitărilor de adeverinţe. Cetăţenii s-au adresat Primăriei Unirea fie reclamând anumite aspecte (clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri), fie solicitând sprijin în rezolvarea unor probleme personale (ajutor în bani, scutire de la plata taxei pe apă, salubritate şi pază). La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal, neexistând reclamaţii. Totalul documentelor înregistrate în Registrul de corespondenţă intrare-ieşire în anul 2017 a fost de 5868. Au fost emise un număr de 282 dispoziţii ale Primarului, marea majoritate cu caracter individual (stabilire de ajutoare sociale, alocaţii, încadrări, salarizare aparat de specialitate), dar şi de constituire de comisii, convocări ale consiliului local, etc. Proiectele de dispoziţii cu caracter normativ şi proiectele Hotărârilor Consiliului Local au fost afişate la punctul de afişaj al Primăriei. Referitor la audienţe, putem afirma că acestea s-au desfăşurat permanent, cetăţenii fiind obişnuiţi să intre în audienţă la primar şi secretarul comunei, fără un program dinainte stabilit. Considerăm că dotările Primăriei (acces la internet, telefon, fax) permit instituţiei să răspundă exigenţelor privind relaţia cu cetăţenii şi transparenţa acestor relaţii.

CONCLUZII:  Am încercat în acest raport să redau imaginea reală a situaţiei social-economice şi de mediu a comunei şi progresele înregistrate pe parcursul anului 2017. Fondul funciar reprezintă principala resursă naturală a comunei, care, valorificată corespunzător, reprezintă baza dezvoltării comunei.

Preocupându-ne în continuare pentru modernizarea infrastructurii, a căilor de acces, trotuare, întreţinerea imobilelor din domeniul public şi privat, identificarea terenurilor disponibile, urmărim atragerea de investitori pentru crearea de locuri de muncă şi ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. Se urmăreşte în continuare dotarea spaţiilor existente şi crearea unora noi pentru petrecerea timpului liber de către tineri, în sensul educării și al creşterii nivelului de cultură al acestora. Şcoala şi grădiniţa sunt în atenţia noastră în continuare, astfel încât copiii să aibă condiţii civilizate pentru învăţat, susţinem cu toate mijloacele organizarea şi participarea acestora la concursuri şi alte evenimente propuse de şcoală. Pentru eficientizarea activităţii noastre în scopul realizării de resurse pentru dezvoltarea comunei şi implicit a bunăstării locuitorilor acesteia urmărim contorizarea apei potabile din reţeaua comunală. Pentru siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestuia avem în vedere monitorizarea drumurilor comunele şi a căilor de acces din comună cu ajutorul pazei comunale în colaborare cu Postul de Poliţie Unirea. Vom avea ca pricipală preocupare urmărirea încasării veniturilor bugetului local, dar şi identificarea altor resurse financiare în vederea realizării de noi proiecte şi investiţii locale. A fost aprobat proiectul cu finanțare PNDL 2 – „Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, județul Călărași”, a cărui implementare va începe în anul 2018 și care va duce la asfaltarea tuturor tronsoanelor de drumuri comunale. S-a depus un proiect pentru achiziționarea unui buldoexcavator pentru dotarea SVSU Unirea. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au venit cu propuneri constructive şi mă bazez pe o colaborare fructuoasă în anul următor.”

Cu stimă,

primar ing. Florian Belu

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide