Raportul Primarului 2017 – Nicolae Râjnoveanu, Comuna Roseţi

Primarul comunei Roseţi, Nicolae Râjnoveanu, a făcut public „Raportul de lucru privind starea economică şi socială a comunei Roseţi, a învăţământului, culturii, buget, taxe şi impozite şi unele aspecte care vizează activitatea serviciilor publice, în anul 2017”.

Comuna Roseţi a fost înfiinţată în anul 1841, pe moşia lui Ion Rosetti şi a soţiei sale. Primele atestate scrise sunt zapisele pe care Rosetti le dădea fiecărui locuitor când cumpăra un loc de casă, care are în mărime 200 stânjeni (800 mp) satul s-a numit la început Volnaşi (volnici, adică sat de oameni liberi, în limba slavă), nu de clăcaşi sau iobagi, cum erau majoritatea satelor din acea vreme. Ulterior, satul a fost denumit oficial Roseti – Volnaşi, Roseţi fiind pluralul numelor Rosetti, ceea ce vroia să arate că era denumirea familiei Elisabeta şi Ion Rosetti. Moşia pe care s-a întemeiat satul era zestrea pe care Elisabeta a primit-o de la tatăl sau, banul Constantin Creţulescu. Această moşie era în mărime de 15.000 pogoane, adică 7500 ha şi se întindea în lungime de la Dunăre până la Drumul Subţire, nordul moşiei şi era mărginită la est de moşia Coslogeni a mănăstirii Radu Vodă. Toate aceste date apar în arhiva comunei dintr-un act de vânzare-cumpărare dintre moştenitorii lui Rosetti şi Grigore Băleanu. Familia Rosetti voia să creeze aici un târg, care să aibă o viaţă economică şi comercială intensă, viitoarea aşezare trebuia să aibă 3000 de goospodării. Acest plan măreţ nu s-a putut realiza deoarece Ştirbei Vodă a susţinut dezvoltarea unei alte localităţi, municipiul Călăraşi de astăzi, fiind aşezat pe drumul Silistrei care ducea la Istanbul, datorită faptului că aici se găsea şi grupul de  grăniceri – Călăraşi, care asigurau controlul frontierei.

În condiţiile art. 68, litera a, din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată şi modificată, voi prezenta, în ceea ce urmează, aspectele majore ale stării economico – sociale, dezvoltării edilitar gospodăreşti, învăţământului, culturii, buget, taxe şi impozite şi unele aspecte care vizează activitatea serviciilor publice ale Consiliului local al com. Roseţi, pe anul 2017.

În conformitate cu Planul Urbanistic General (PUG) al localităţii, aprobat împreună cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent, aprobat prin HCL nr. 59 din 24.11.2016, acesta dispune de un intravilan de 396,26 ha incluzând: Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este dezvoltată la sud şi la nord de Drumul Naţional DN 3 B cu preponderenţă în nordul acestuia, are în intravilan un număr de 1575 gospodării. Clădirile de locuit au în majoritate regimul de înălţime PARTER, având la bază actualul PUG, s-au eliberat 17 autorizaţii de construcţie, de unde reiese că peste 10 % din gopodăriile localităţii sunt construite în ultimii 10 ani. Zona unităţii industriale şi depozitare are o suprafaţă de 10,04 ha. Zona unităţii agrozootehnice are o suprafaţă de  48,44 ha. Zona instituţiilor şi serviciilor de interes public are o suprafaţă de 12,74 ha şi se compune din: unităţi de administraţie publică, unităţi de învăţământ, unităţi de sănătate, unităţi de cultură, unităţi ale cultelor. Zona afectată comerţului şi alimentaţiei publice şi prestări servicii – 12,74 ha. Zona circulaţiei rutiere – 71,69 ha. Zona spaţii verzi, sport, agrement, protecţie – 30,62 ha. Zona construcţii tehnico – edilitare 4,5 ha. Zona gospodărie comunală, cimitire – 8,39  ha. Total suprafaţă extravilan – 7907,24 ha.

Total suprafaţă intravilan 595,76 ha.Total suprafaţă UAT 8503 ha. Infrastructura de transport. Comuna este străbătută de DN 3 B.Călăraşi – Feteşti. Cea mai apropiată localitate urbană este municipiul Călăraşi, situat la o distanţă de 10 km. Faţă de oraşul Feteşti, comuna Roseţi este situată la o distanţă de 35 km. În ceea ce priveşte relaţia cu localităţile învecinate, transportul în comun se desfăşoară numai pe străzi asfaltate, în partea de nord infrastrutura este deficitară, însă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transport către unităţile agricole, prin Fonduri Europene, a fost modernizat prin Măsura 125, drumul Amzaua, prin asfaltarea a 6,5 km. Transportul naval, cu toate că limita sudică a comunei Roseţi este marcată de braţul Borcea şi fluviul Dunărea, arteră de navigaţie trans-europeană, localitatea Roseţi nu beneficiază de avantajele transportului pe apă, deoarece amenajările portuare sunt îndepărtate. Transportul în comun – mobilitatea locuitorilor din  comuna Roseţi este garantată prin accesul acestora la mijloacele de transport în comună, care circulă pe ruta Călăraşi – Roseţi, fie Călăraşi – Feteşti, cât şi prin transportul acestora prin ruta directă Călăraşi – Roseţi, având toate facilităţile.

Infrastructura de mediu – există contract cu SC URBAN SA Călăraşi, care colectează gunoiul menajer de la populaţie, comuna Roseţi este inclusă în proiectul implementat la nivelul judeţului de colectare controlată a deşeurilor menajere, la depozitul organizat pe teritoriul com Ciocăneşti.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Sistemul centralizat de alimentare cu apă existent în prezent este compus dintr-un front de captare de apă subterană, prin cele 4 puţuri forate la 35 m adâncime, 3 puţuri forate la 110 m şi 1 puţ forat la 50 m adâncime, debitul captat este de 110 mc pe oră. Reţeaua de distribuţie are un diametru de 200, respectiv 100 mm totalizează 27,3 km şi deserveşte toată localitatea în mod echilibrat. Prin actualul proiect integrat pe Măsura 3.2.2. executat în anul 2015, calitatea apei va fi îmbunătăţită substanţial, prin introducerea sistemului U.V. şi sistemului de clorinare. Reţeaua de canalizare  – care să permită evacuarea apelor uzate este în execuţie prin programul FEADR Măsura 3.2.2, prin care s-a executat  în prima etapă 9 km reţea şi staţia de epurare.

Reţeaua de distribuţie energie electrică. Alimentarea cu energie electrică se realizează în prezent prin LEA 20 kw prin intermediul a 6 posturi de transformare PTA (unul de 100, restul de 250 kw). În prezent sunt racordate la energia electrică 1575 gospodării, lungimea reţelei fiind de 39,2 km iar lungimea reţelei de iluminat public este de 26,7 km distribuită pe un număr de 32 străzi.

Serviciile telefonice. Localitatea noastră dispune de centrală telefonică automată, racordată la magistrala de cablu, fibră optică, ce traversează comuna. Infrastrucura şcolară – se compune din: Grădiniţă – 1; Şcoli învăţământ primar, gimnazial – 3; Săli de clasă şi cabinete – 17; Laboratoare şcolare – 2; Ateliere şcolare – 2.

Serviciile de sănătate. În comuna Roseţi există un dispensar comunal, unde activează cei doi medici de familie, de asemenea avem o farmacie şi o drogherie. Din punct de vedere numeric, personalul medical a scăzut, ar fi necesar şi un cabinet de stomatologie, care să funcţioneze, la nivel de localitate. Bibliotecă/Cămin cultural – Instituţiile de cultură din comuna Roseţi sunt reprezentate de Căminul cultural din localitate şi de biblioteca existentă. Acestea au făcut obiectul execuţiei unei lucrări de investiţii, pe proiectul integrat, pe Măsura 3.2.2. prin care acest obiectiv s-a modernizat.

Capitalul uman – Evoluţia populaţiei totale din comună în perioada 2002 – 2016 indică o tendinţă de creştere, aşa cum rezultă din datele recensământului, din anii respectivi. La data de 1 iulie 2017 cu domiciliul în comuna noastră sunt  6496 locuitori din care 3298 bărbaţi şi 3198, femei, după cum urmează: 0 – 14 ani, 1260, din care bărbaţi 654 şi femei 611; 15 – 29 ani 1535, din care bărbaţi  764 şi femei 771; 30 – 44 ani 1503, din care bărbaţi 815 şi femei 688; 45 – 59 ani 1105, din care bărbaţi 590 şi femei 575; 60 – 74 ani, 694 din care bărbaţi  328 şi femei 366; 75 – 84 ani 309, din care bărbaţi 114 şi femei 195; Peste 85 ani 66, din care bărbaţi 19 şi femei 47. Populaţia activă este de 3946 persoane iar cea neactivă de 2545 persoane, pe principalele categorii de activitate, populaţia activă este structurată astfel: agricultură – 2806 persoane, comerţ şi alimentaţie publică – 92 persoane, construcţii – 288 persoane, finanţe/bănci – 6 persoane, învăţământ – 26 persoane, sănătate – 12 persoane, alte activităţi – 716 persoane. În acest sens, şi pentru sprijinirea cetăţenilor, s-a purtat o legătură permanentă cu Direcţia Muncii, respectiv Direcţia de Şomaj, privind găsirea soluţiilor de rezolvarea problemei locurilor de muncă sau redistribuirea forţei de muncă prin şcolarizare. În funcţie de nivelul studiilor absolvite, la nivelul localităţii noastre, situaţia se prezintă astfel: absolvenţi cu studii superioare, 95 persoane, absolvenţi de şcoli postliceale şi maiştri, 44 persoane, absolvenţi al învăţământului liceal, 696 persoane, absolvenţi de şcoli profesionale, 1067  persoane, absolvenţi al învăţământului gimnazial şi profesional, 1681 persoane,

absolvenţi al învăţământului primar, 1202 persoane, neştiutori de carte, 259 persoane. Din această statistică rezultă că a crescut numărul absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal şi gimnazial, iar numărul celor analfabeţi a scăzut.

Sectorul comercial şi de servicii. Dezvoltarea economico-socială a comunei. Agricultura. Potenţialul natural şi factorii de producţie existenţi în zonă, au favorizat dezvoltarea agriculturii, principala ramură a economiei locale. Structura culturilor în anul agricol 2017 a fost următoarea: grâu 2250,2 ha; mazăre – 182,75 ha; orz – 917,70 ha; fasole – 0,15 ha; răpiţă – 656,62 ha; legume – 1,7 ha; soia – 389,38 ha; alte legume – 72 ha; nelucrat – 289,49 ha; orz sămânţă – 60 ha; vii – 71 ha; porumb – 1083,31 ha; lucernă – 211,81 ha; floarea soarelui – 384,58 ha; plop energetic – 110,62 ha; plante nutreţ – 8,58 ha. Total suprafaţă agricolă – 6327 ha. Producţia medie obţinută la ha a fost: grâu – 4458 kg; orz – 6048 kg; porumb – 7123 kg; rapiţă – 2950 kg; floarea soarelui – 3279 kg; soia – 3173 kg; mazăre – 2628 kg; orz sămânţă – 5853 ha.

Zootehnie. La nivelul localităţii noastre sunt următoarele efective de animale şi păsări: bovine – 662 capete, ovine – 8000 capete, caprine – 646 capete, ecvidee – 220 capete, măgari – 13 capete, păsări – 8000 capete, porcine – 1800 capete, albine – 597 familii. În domeniul agricol îşi desfăşoară activitatea 22 societăţi  pe 5803 ha, iar micii producători particulari îşi desfăşoară activitatea pe o  suprafaţă de 529 ha şi 696 ha islaz.

În afara acestor societăţi agricole, pe raza comunei noastre îşi desfăşoară activitatea: 42 societăţi, având profil comercial alimentaţie publică, 5 persoane fizice autorizate, 2 asociaţii familiale, 11 întreprinderi individuale, 2 cabinete medicale, 2 bănci, 1 confecţie. Activitatea economică şi industrială este reprezentativă prin industria de panificaţie şi morărit şi industria de confecţii.

Pază şi ordinea publică – această activitate s-a îmbunătăţit prin executarea sistemului de pază centralizat.

Activitatea desfăşurată împreună cu Consiliul Local         

La nivelul anului 2017 au fost adoptate de către Consiliul Local Roseţi 74 de hotărâri, care au fost contrasemnate de legalitate de către secretarul comunei şi pentru care nu a fost declanşată procedura prealabilă de către Instituţia Prefectului Călăraşi; s-au emis 592 dispoziţii de către Primarul comunei Roseţi, avizate pentru legalitate de către secretarul comunei, pentru care de asemenea, nu a fost declanşată procedura prealabilă de către Instituţia Prefectului Călăraşi; au fost întocmite 64 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale (anexă nr. 24), la cererea cetăţenilor din localitate; au fost înaintate 7 propuneri ale Comisiei Locale de fond funciar, către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent curţii, construcţii aparţînând cetăţenilor comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, dintre care o propunere pentru rectificarea unui titlu de proprietate conform sentinţei civile pronunţate de instanţa de judecată în acest sens; au fost formulate toate căile de atac legale ale instanţelor de judecată la termenele stabilite în toate dosarele unde instituţia noastră a fost parte. În cursul anului 2017 au fost comunicate răspunsurile la toate solicitările cetăţenilor din localitate, respectiv a instituţiilor publice, repartizate spre rezolvare de către Primarul comunei Roseţi. În cursul anului 2017 au fost organizate concursuri de recrutare, respectiv examene de promovare în grad profesional imediat superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În decursul anului au fost îndrumaţi cetăţenii din localitate care au solicitat lămuriri cu privire la întocmirea actelor de vânzare-cumpărare, rezolvare litigii privind proprietatea personală, respectiv rectificări ale cărţilor funciare executate prin proiectul de cadastru sistematic. La nivelul anului 2017 au fost înregistrate 239 contracte de arendă şi au fost operate acte adiţionale precum şi rezilierile aferente contractelor înaintate de către arendaşi.

Pe linie de stare civilă: Au fost emise, atât de către Judecătoria Călăraşi, cât şi de Birourile Notarilor Publici, 14 hotărâri de divorţ, rămase definitive şi irevocabile care au fost operate la actul de naştere şi căsătorie corespunzător şi trimis la exemplarul 2 – Consiliul Judeţean, inclusiv la locul de naştere al fiecăruia dintre soţi, în termen legal. Am întocmit şi trimis, în cursul anului 2017, 16 dosare de transcriere pentru copiii născuţi în Spania şi ltalia, cu toate documentele aferente, pentru aprobare la Direcţia Comunitară de Evidenţe Persoanelor Călăraşi, de unde s-au primit aprobările, s-au acordat CNP-uri, s-au întocmit dosarele de alocaţie, plus anexa 1, care au fost trimise în termenul legal la Direcţia Muncii Călăraşi, biroul de alocaţii. S-au  întocmit 42  acte de căsătorie, s-au operat menţiunile aferente la locul naşterii fiecăruia dintre soţi, registrul-exemplarul 1şi trimis la exemplarul 2 Consiliului Judeţean în termen.

S-au întocmit 51 acte de deces, s-au operat menţiunile la exemplarul 1 al registrului de stare civilă şi s-au trimis menţiunile aferente la exemplarul 2  Consiliul Judeţean, în termen, sau la locul de naştere.

S-au eliberat, în cursul anului 2017, 73 certificate de naştere, 76 certificate de căsătorie şi 61 certificate de deces. S-au întocmit 80 dosare de alocaţie, pe anul 2017, cu toate documentele aferente şi trimise în termen legal la biroul de alocaţii Călăraşi. S-au operat 300 menţiuni, proprii dar şi de la alte primării, care au fost operate în registrul exemplarul I şi trimise în termen legal, la Consiliul Judeţean, exemplarul 2 al registrului. S-au operat menţiunile aferente actelor de stare civilă întocmite (naştere, căsătorie, deces) şi s-au trimis în termen la Consiliul Judeţean, inclusiv la locul naşterii fiecăruia.

Asistenţă socială protecţia şi promovarea drepturilor copilului venitul minim garantat: În cursul anul 2017 au fost întocmite 154 anchete de invaliditate (adulţi şi copii), necesare la Comisia de Evaluare a persoanelor cu handicap; 102 anchete privind: reevaluarea minorilor aflaţi în centre de plasament, respectiv la asistenţi maternali profesionişti din cadrul DGASPC Călăraşi, plan de servicii, fişa monitorizare, 25 anchete privind soluţionarea cauzelor civile; Situaţia familială a unor persoane condamnate, precum şi alte situaţii; S-a întocmit trimestrial Fişa de Monitorizare şi Plan de Servicii, către DGASPC Călăraşi, cu privire la menţinerea copiilor în familie; S-au întocmit 615 de de dosare privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei comform ORD. 70/2011; S-au efectuat 75 anchete sociale privind situaţia persoanelor cu handicap beneficiare de indemnizaţie şi s-a efectuat prezenţa lunară a acestora; S-au efectuat 6 anchete privind acordarea de ajutoare cf. Legii 416/2001; Pentru beneficiarii programului „Bani de liceu” şi „Euro 2000” au fost efectuate 20  anchete; Au fost întocmite 26 dosare, conform O.UG.148/2005, privind creşterea şi îngrijirea copilului. Au fost eliberate adeverinţe C.A.P. în termenul solicitat. Alocaţie pentru susţinerea familiei: în cursul anului 2017, s-au înregistrat 246 dosare. Dosare în plată total de la înfiinţarea legii: 48  dosare/ 2017 şi 86  încetate. Pentru aceste dosare s-au efectuat 665 anchete sociale conform legii. Venitul minim garantat – legea 416/2001. S-au înregistrat 23 dosare noi, având un total de 64 dosare pentru care au fost întocmite 258 cereri reînnoire, repunere, modificare dosar şi 208 anchete sociale conform legii;

Compartimentul registru agricol, cadastru şi agricultură. În anul 2017, activitatea agentului agricol a constat în desfăşurarea următoarelor activităţi: s-au înscris în registrele agricole pentru perioada 2015-2019, datele pentru anul 2015 într-un număr de 38 registre tip 1, 12 registre agricole tip 2, un registru agricol tip 3 şi un registru agricol tip 4 – la sfârşitul anului fiind completate în format scris; eliberarea unui număr de 3346 adeverinţe completate cu date ce reies din documentele noastre; eliberarea unui număr de 93 adeverinţe completate cu date ce reies din documentele noastre către APIA Călăraşi; am răspuns unui număr de 75 petiţii şi adrese; am verificat şi eliberat 51 atestate de producător şi 51 carnete de comercializare a produselor agricole; înregistrarea a 10262 documente şi repartizarea lor pe compartimente sub semnătură; colaborarea cu compartimentul asistenţă socială pentru completarea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei; am participat la efectuarea măsurătorilor şi întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de construire locuinţe; am participat la verificarea şi punerea în posesie a unui număr de 2 cereri pentru atribuire teren Legea 15/2003; am primit şi 58 buletine de avertizate şi am anunţat de fiecare dată proprietarii de albine; au fost completate şi transmise AGR 2B- 2017, RAGR 2A– 2017, SST – 2017, R.AGR- 2017, PVPC – 2017; am organizat şi participat la întâlniri cu specialiştii D.A.J. Călăraşi şi Camera Agricolă Judeţeană Călăraşi şi APIA Călăraşi la cererea acestora; referitor la Legea 17/2014 au fost primite 115 dosare oferte vânzare teren extravilan + toate formalităţile de rezolvare a acestora; colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituţiei prin efectuarea de copii ale documentelor necesare acestora; cărţi funciare primite în urmă proiectului „CEZAR” – 6028 bucăţi; cărţi funciare eliberate – 1424 bucăţi + documente justificative pentru fiecare document eliberat; alte activităţi ordonate de domnul primar. Principala activitate economică este agricultură. Comuna Roseţi are o suprafaţă agricolă de 6965 ha, din care sunt repartizate pe următoarele societăţi, conform contractelor de arendă: S.C. Concordia Agro SRL Roseţi – 2052,46 ha; S.C. Agrozootehnica SRL Roseţi – 472,00 ha; S.C. Tudor 92 SRL Dichiseni – 567,66 ha; S.A. Dorna Agri SA Roseţi – 2176.23 ha; S.C. Agrotom SRL Călăraşi – 53,00 ha; S.C. Dencar SRL Călăraşi – 84,14 ha; S.C. Algap SRL Călăraşi – 19,95 ha; S.C. Probstdorfer Saatzucht România SRL – 90.23 ha; S.C. Toma SRL Modelu – 21.15 ha; S.C. Cosmidor SRL Călăraşi – 23,75 ha; S.C Gut SRL Călăraşi – 3.25 ha; S.C. Casa Agro SRL Călăraşi- 5,99 ha; Constantinescu Liviu PFA – 47,05 ha; S.C Agrohag SRL – 5.15 ha; Primăria Roseţi – 696 ha; Meşca Marian PFA – 18,55 ha; Mănăstirea Coslogeni – 1,10 ha; Toneanu Florentina Oana II – 4,50 ha; S.C. Izocon MC SRL – 6,50 ha; S.C. Elion Agro SRL – 1,00 ha; S.C. Bliss SRL – 1,32 ha; S.C.Mardav Stil Exim SRL- 25,04 ha; S.C.Din Mit SRL – 11,72 ha; S.C. Iancu Forest SRL – 76,11 ha; Micu Viorel Î.I. – 48,61 ha; Particulari –  452,94 ha.

BIROUL CONTABILITATE – Biroul impozite şi taxe în anul 2017: Venituri – 80,82% matricolă: 104,24% la program; Venituri proprii – 61,49 % matricolă: 106,50% la program; Venituri secţiunea funcţionare (S.F.) – 8.431.261 lei; Cheltuieli S.F. 7.069.474 lei; Excedent – 1.361.787 lei. Total excedent – 3.461.098. Ajutoare sociale total plăţi – 1.114.119 lei, din care: asistenţă socială în caz de invaliditate – 984.062 lei; ajutor social 416/2001 – 125.830 lei; alte ajutoare sociale/încălzire – 4.227  lei; Energie electrică: iluminat – apă: 50.254 lei; iluminat public – 42.637 lei; apă canal, salubritate – 4.380 lei; alte bunuri şi servicii – 643.714 lei.

Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii Publice. Principalele atribuţii: Realizarea comunicărilor pe S.E.A.P. cu privire la toate procedurile de achiziţii, pentru anul 2017, va comunic următoarele: În anul 2017 am avut 266 de cumpărări directe prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice; s-au încheiat 20 Contracte de Prestări Servicii; s-a elaborat Raportul Contractelor atribuite în anul 2017, de către Primăria comunei Roseţi, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

Derularea proiectelor finanţate prin Fondurile Europene, pentru anul 2017. S-au iniţiat proceduri de achiziţie directă, ce a constat în încheierea contractelor de prestări servicii de: Consultanţă, Elaborare Studiu de Fezabilitate, Elaborare Planuri Topografice, Elaborare Studiu Hidrogeologic, Elaborare Studiu Geotehnic, fiind necesare la depunerea Cererii de Finanţare – Submăsura 7.2 – A.F.I.R., pentru proiectul: „Extindere reţea de canalizare menajeră şi modernizarea gospodăriei de apă, înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”;

S-a dus la îndeplinirea (finalizarea) proiectelor: „Modernizare Drumuri de Interes Local în comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Reabilitare, Modernizare Şcoală Gimnazială ”Iancu Rosetti”, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Extindere reţea de canalizare menajeră şi Modernizare gospodărie de apă, Înfiinţare două foraje şi Reabilitare reţea distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”. A fost iniţiată procedura de achiziţie directă, ce a constat în încheierea contractelor de prestări servicii de: Consultanţă, Elaborare Studiu de Fezabilitate, Elaborare Planuri Topografice, Elaborare Studiu Hidrogeologic, Elaborare Studiu Geotehnic, fiind necesare la depunerea Cererii de Finanţare – Submăsura 7.2 – A.F.I.R., pentru proiectul: „Extindere reţea de canalizare menajeră, şi Modernizarea gospodăriei de apă, Înfiinţare două foraje şi Reabilitare reţea distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; S-a elaborat Programul de Investiţii Publice pentru anul 2018, al comunei Roseţi.

Am eliberat 39 de Certificate de Urbanism, având că scop: Construirea de Locuinţe Parter, Parter + Mansardă, Parter +1Etaj; Întocmire acte notariale (Contracte de Vânzare-Cumpărare, Dezlipire teren); Au fost eliberate 23 de Autorizaţii de Construire Locuinţe, conform legilor în vigoare; S-a eliberat 1 (una) Autorizaţie de Desfiinţare, conform legilor în vigoare; S-au încheiat 20 de Procese Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor de construire, desfiinţare; Am eliberat 50 de adrese ce a constat în: Adeverinţe specifice compartimentului Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Achiziţii Publice; Procese Verbale de Constatare.

Activitatea în domeniul gospodării comunale. În cursul anului 2017 am avut activităţi de corespondenţă, răspunsuri la adrese cu mai multe instituţii şi anume:  Prefectura, Consiliul Judeţean, Apele Române, Garda de mediu, DSVSA şi altele. 1) Lucrări de întreţinere şi îmbunătăţire a calităţii islazului, precum şi urmărirea lucrărilor executate de către chiriaşi. Participarea la executarea documentaţiei pentru licitare suprafeţe în islaz Baicu şi islaz Nord şi punere în posesie a chiriaşilor câştigători. Am efectuat împreună cu agenţii agricoli, inventarierea animalelor ce au intrat pe păşune în anul 2017. 2) Lucrări efectuate de Serviciul de Apă Potabilă: Activităţi de coordonare a activităţii şi efectuare de clorinari şi calculare preţ mc. apă pentru anul 2017 şi colaborare cu Apele Române, DSP Călăraşi şi ANRSC Bucureşti. 3) Activităţi de coordonare şi urmărire a efectuării de curăţenie în localitate, reparaţii şi întreţinere la obiectivele aflate în patrimoniu, precum şi activităţi de achiziţionare materiale  necesare. Aceste acţiuni au fost executate cu beneficiari ai Legii 416/2001 şi cu persoane care execută muncă neremunerată în folosul comunităţii. 4) Am înaintat un număr de 12 rapoarte pe diverse domenii către Consiliul Local Roseţi precum şi 12 rapoarte pe comisia de Învăţămînt sănătate şi familie, activităţi social – culturale, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. Am informat cetăţenii despre hotărârile Consiliului Local. 5) Pe Mediu, curăţenie şi redat naturii (arat) o suprafaţă de 1,5 ha situate în zona sector II învecinată cu drumul spre bac; curăţenie pe islazul comunal acolo unde nu a fost închiriat; urmărit activitatea de sistematizare a platformei de gunoi ori de câte ori am avut închiriat buldozer; am urmărit şi îndrumat activităţi de întreţinere şi curăţenie  în parcuri şi stadion. 6) Am participat la întocmirea dosare de cereri pentru teren tinerilor conform Legii 15/2003, precum şi punerea în posesie a acestora cu suprafeţele aprobate în Consiliul Local. 7) Am participat alături de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Roseţi la acţiunile de inundaţii şi deszăpezire. 8) Am coordonat şi îndrumat activitatea serviciului de pază la diferite manifestări care au avut loc în 2017, în acţiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice (meciuri de fotbal, Bobotează, Împărţit ajutoare U E, zilele comunei etc). 9) Am avut relaţii de comunicare cu celelelte compartimente din cadrul Primăriei, ori de cîte ori am fost solicitat. 10) Am participat la plantarea a 4,5 ha puieţi (reabilitare perdea de protecţie) în colaborare cu Asociaţia ViitorPlus din Bucureşti (Voluntari); am întreţinut plantaţia de 2,5 ha cu stejar şi ulm prin praşile manuale împreună cu beneficiari ai Legii 416/2001 şi cetăţenii care fac muncă neremunerată în folosul comunităţii în urmă sentinţelor judecătoreşti; am urmărit şi activităţi de plantat în parcuri şi şcoli a unui număr de 250 puieţi de stejar primiţi de la Ocolul Silvic Călăraşi.

Activitatea culturală a Bibliotecii Comunale „Gheorghe Folescu”: În localitatea Roseţi funcţionează două instituţii de cultură care au ca activitate fundamentală promovarea culturii, a valorilor şi bunurilor culturale. Biblioteca Comunală „Gheorghe Folescu” funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în incinta Căminului Cultural. Biblioteca îndeplineşte trei mari atribuţii de bază: 1) Completarea şi evidenţa colecţiilor. 2) Prelucrarea şi organizarea păstrarea, conservarea valorilor spirituale materializate sub formă de documente purtătoare de informaţii. 3) Comunicarea colecţiilor. Biblioteca beneficiază de două săli una cu acces liber la raft şi studiu pentru lectură  dotată cu 4 calculatore şi imprimantă conectate la reţeaua Internet, scanner, proiector, un spaţiu pentru ziare, reviste şi secţia pentru copii secţie de informare permanentă şi petrecere a timpului liber prin programul Biblionet – 1. Deţine un fond enciclopedic de carte de 14368 unităţi de bibliotecă (cărţi pe suport de hârtie, suport electronic CD-uri, casete audio, ziare, reviste) cu 8435 titluri, 72515,92 lei reunite într-un ansamblu armonios  toate domeniile culturii. O pondere însemnată în cadrul fondului de carte  o reprezintă literatura pentru tineret şi adulţi, aceasta constă nu numai în cărţi de beletristică dar şi din domeniul ştiinţelor exacte şi umaniste precum şi literatură pentru copii.

Îmbunătăţirea şi diversificarea fondului de carte se face pe achiziţii de carte  din librării, oferte primite de la diverse edituri, pe plan financiar de către Primărie, Ministerul Culturii prin Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi sau donaţii de la persoane fizice. Pentru anul 2017 avem intrări: – 133 volume; abonament: revista „Biblioteca-revista de bibliologie şi ştiinţă informării” în valoare de 2297,76 lei. Un interes deosebit acord tehnicii de lucru specific în ţinerea de evidenţă zilnică a utilizatorilor provenind din diferite categorii sociale, pe vârste şi profesii diferite. Astfel, avem înscrişi: 359 utilizatori înscrişi activi, o frecvenţă anuală de 1596 şi 1187 volume împrumutate la care se adaugă şi cele consultate la sediul bibliotecii (enciclopedii, dicţionare) şi frecvent sesiuni internet. Menţin la zi completarea registrelor a fondului de biblioteca care constă în: Registrul inventar unde sunt inventariate fiecare volum în parte; Registrul de Mişcare al Fondului de bibliotecă prin înregistrarea în grup, confirmarea în registrul de intrare sau ieşire în actele contabile ale compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei. Actul cultural al bibliotecii este promovat prin metode şi mijloace de care dispunem valorificand fondul monografic, tradiţiile şi obiceiurile locale. Biblioteca îşi elaborează propriul program de activitate culturală cu cartea anual, trimestrial, precum şi dări de seama statistice. Principala sursă bibliografică asupra fondului de carte care oferă utilizatorilor un mijloc de informare este catalogul alfabetic – sistematic, realizat scriptic pe fişe bibliografice cât şi introducerea pe calculator prin programul TLIB. În cadrul Căminului Cultural se desfăşoară diverse manifestări cultural – artistice, ocazional prezentări de spectacole din alte judeţe: Teatru de varietăţi, Teatru de păpuşi, Circ pentru copii, activităţi organizate de Scoala Generală Roseţi: spectacol de ziua şcolii, bancheturi, festivităţi de premiere/închidere de an şcolar, precum şi dezbateri comunale sau şedinţe cu caracter cultural şi politic, Bobotează, Prima Ediţie/2017 –  Zilele Comunei Roseţi. La nivelul comunei Roseţi avem o formaţie de dansuri populare 107 dansatori, cu care am participat la anumite festivaluri în ţară şi în străinătate, pentru care nu avem o dotare suficientă. Urmează ca pe viitor să dotăm această formaţie cu numărul de costume naţionale necesar şi totodată prelungirea contractului cu cei care pregătesc această formaţie. Cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România s-au decernat două trofee Mihai Leu şi Nicolae Sabău. În căminul cultural funcţionează un spaţiu care are ca obiect de activitate – MUZEU.

SPORT. Această activitate a demonstrat că atunci când există un pic de interes se pot obţine rezultate, aici aş dori să participe financiar cât mai multe societăţi. Nu-mi rămâne decât să mulţumesc domnilor consilieri pentru înţelegerea de a  aproba prin buget susţinerea acestei activităţi şi nu în ultimul rând celor două societăţi comerciale, SC Concordia SRL şi SC Dorna Agri SRL. Prin această activitate se doreşte angrenarea a cât mai multortineri din localitate, fapt pentru care a demonstrat că se pot face performanţe şi cu sportivi din comuna noastră. Ţin să va comunic că în localitatea noastră avem talente pentru toate ramurile sportive (box, fotbal). Realizările la acest capitol sunt cele descrise de presă şi pe care cei apropiaţi acestei activităţi le cunosc. Sunt multe de făcut în acest sens şi cu ajutorul dvs. am speranţa că se vor realiza.

Activitatea de protecţie şi pază o putem califica ca fiind bună, la această dată fenomenul infracţional fiind diminuat. Se impune o nouă formă de pază, ori gardieni publici, poliţie comunitară sau pază proprie, sistem de supraveghere – 28 camere. Iluminatul public, cu mici excepţii, poate fi calificat ca suficient, nu întotdeauna avem posibilitatea schimbării la timp a unor becuri şi sper ca să modernizăm această activitate cu montarea de lămpi că pe arterele principale. În viitor trebuie înlăturat sentimental neputinţei, generat de o anumită criză de autoritate a Consiliului Local şi de lipsa fondurilor financiare, să ne ordonăm mai clar problemele majore pe domenii şi să ne alegem mai bine priorităţile, astfel încât să ajungem să facem treaba cu mai multă responsabilitate şi mai ales cu mai mult curaj. Nu putem încheia înainte de a preciza că toate obiectivele preconizale a le realiza în continuare nu le vom putea pune în aplicare, fără sprijinul Consiliului Judeţean, lnstituţiei Prefectului şi Direcţiei Finanţelor Publice. În încheiere mulţumim călduros tuturor celor care au fost alături de noi, ne-au sprijinit şi ajutat, cetăţenilor comunei Roseţi, consilierilor locali, corpului funcţionarilor publici, agenţilor economici, indiferent de formă, de capital, precum şi celor care ne-au criticat. Nu cred că activitatea noastră poate fi oglindită în câteva pagini, dar judecătorul noastru suprem este şi rămâne CETĂŢEANUL, destinatarul tuturor acţiunilor gândite şi realizate de noi, singurul al cărui cuvânt contează, singurul îndreptăţit să spună răspicat dacă ne-am făcut sau nu, datoria în anul 2017.

Cu stimă, Nicolae Râjnoveanu, prietenul, înainte de a fi primarul ales de dumneavoastră!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide