Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă”/ANUNȚ – Concurs SECRETAR ȘEF S

Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă”                                                   

Loc. Călăraşi, jud. Călăraşi

Str. Prelungirea Bucureşti Nr. 189

Tel./fax 0242 332391

E-mail: sc.mirceavoda@yahoo.com

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” din localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post de SECRETAR ȘEF  S – o normă, pe perioadă nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs:

-selecţia dosarelor de înscriere la concurs;

-proba scrisă;

-interviul.

Condiţii de participare la concurs:

-Condiţiile generale prevazute la art. 3 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-Studii superioare;

-Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei pentru care se organizează concursul.

-Vechime în muncă minim 6 ani.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28 august 2017, ora 10.00, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mircea Vodă”, strada Prelungirea Bucureşti, Nr. 189, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii pot depune dosarul de concurs până la data de 18 august 2017, orele 14.00, la secretariatul şcolii organizatoare a concursului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii – telefon 0728.413.511 – persoană contact – director adj. Tănase Alina

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
  2. copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, schimbarea numelui, potrivit legii, după caz;
  3. copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă conform cu originalul sau, după caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor;
  5. cazier judiciar;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Director,

Lotrea Alina Daniela

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Guvernul a inițiat un proiect de lege privind obligativitatea vacinării copiilor/Care sunt vaccinurile obligatorii

Statul român finanțează și organizează activitatea de vaccinare în România și, totodată, asigură vaccinuri eficace și sigure, autorizate în mod...

Închide