Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi / ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

SERVICIUL PUBLIC

„CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”

adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter

 tel./fax : 0242 314186

 Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două funcţii contractuale, de execuţie, vacante.

Denumirea posturilor vacante:

-Inspector de specialitate, grad profesional II – Sala Polivalentă

-Referent, treapta profesională IA – Birou resurse umane.

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

Pentru funcţia de Inspector de specialitate:

-studii universitare de licenţă absovite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

-să aibă cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat;

-vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Pentru funcţia de Referent:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-să aibă cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

-vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la Biroul resurse umane al SP CTAFL, până la data de 08.12.2017.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 14.12.2017, ora 10.00, la sediul SP CTAFL (str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bl. Flora).

Bibliografia de concurs este următoarea:

-Constituţia României, republicată;

-Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 477/2004, privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

-Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
  2. b) copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
  3. c) copiile documetelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. g) curriculum vitae;
  8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SP CTAFL Călăraşi sau la numărul de telefon 0242-314186.

 

Director                                               Birou resurse umane

ing. Ciocîrlan Gheorghe                     insp. spec. Ioniţă Elisabeta

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide