BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI | CONVOCATOR

BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI

Sediului social: municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 50, bl. D1, parter si mezanin;

Numărul ORC: J 51/834/1992, CUI: 1924697; ROCC-CO-01-51-0159;

Organizație cooperatistă de credit cu capital social variabil, afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Tel. și fax: 0242 321368, 0242 322 529 și 0242 331 201e-maill: record@recordcalarasi.ro

C O N V O C A T O R

al Adunării Generale a membrilor cooperatori

Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași întrunit în ședința din 3 martie 2023, În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Justiţiei  nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a  informaţiilor şi Actului constitutiv al băncii cooperatiste, cu modificările şi completările ulterioare,

Se convoacă Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Record Călărași, pentru data de 13 aprilie 2023, ora 15,00 la sediul unității din municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, Bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași, având înscrise pe ordinea de zi, următoarele puncte:

 1. Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2022.
 2. Aprobarea raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.
 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului/acoperire a pierderii.
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
 5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie.
 6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.
 7. Prelungirea contractului cu auditorul financiar cu SC EVICONT SRL Călărași.
 8. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.
 9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală.
 10. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2023 şi a surselor de finanţare ale acestuia.
 11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2023.
 12. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
 13. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care convocarea nu va fi posibilă pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, adunarea generală se va întruni a doua zi, respectiv în data de 14 aprilie 2023, ora 15,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

Președintele

 Consiliului de Administrație

 al Băncii Cooperatiste Record Călărași,

 Sima Constantin   

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide