Primăria Belciugatele | Raportul primarului Mihai Gurlui

În conformitate cu art. 155, alin (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Mihai Gurlui, primarul comunei Belciugatele, a prezentat consiliului local, în primul trimestru al anului 2021, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2020.

„Doamnelor şi domnilor, stimaţi invitaţi, autorităţile din administraţia publică trebuie să dea dovadă de profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde, să aibă transparenţă în actul administrativ, să fie flexibil şi adaptabil conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor, precum şi responsabilitate faţă de cetăţeni şi comunitatea locală.Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar în cele mai importante domenii şi având permanent în vedere necesitatea dezvoltării durabile a localităţii, toate măsurile stabilite în 2020 concretizate în Hotărârile Consiliului Local şi în Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primar au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea lucrurilor în mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunităţile în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă comună noastră.

Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Dezvoltarea comunei trebuie să se realizeze în mod echilibrat în toate cele 5 sate componente. Acesta este şi motivul pentru care ne-am propus pentru viitor elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, pentru perioada 2021-2027, strategie care să reflecte o gândire unitară pe termen mediu şi lung de relansare şi promovare a comunei Belciugatele în noul context european. În spiritul transparenţei şi respectului faţă de cetăţeni, principii care trebuie să guverneze administraţia publică locală, redau mai jos activitatea desfăşurată în anul 2020, pe domenii de activitate.

FINANŢE

La nivelul anului 2020 Bugetul Local al comunei Belciugatele a fost de 11.543.427 lei – venituri şi un total cheltuieli de 10.717.644 lei. La data de 31 decembrie 2020 bilanţul contabil înregistrează un excedent de 2.645.507,27 lei.Compartimentul fiscal înregistrează un număr de 3200 poziţii ROL. În ceea ce priveşte colectarea taxelor şi impozitelor locale au fost realizate pe total comună de la persoane fizice şi juridice pe anul 2020 în procent de 75%, acest lucru datorându-se în primul rând reorganizării Compartimentului Impozite şi Taxe locale şi implementării unui nou sistem informatic. În baza documentaţiei depuse avem în evidenţă un nr. de 3 de persoane (veterani de război, văduve de veteran de război, deţinuţi politici şi deportaţi), pentru care s-au efectuat scutiri parţiale sau totale de la plata impozitelor şi taxelor locale, conform Codului fiscal. În anul 2020 s-a lucrat intens la întocmirea de dosare fiscale pentru fiecare contribuabil în parte, dosare şi evidenţe care nu au mai fost întocmite odată cu trecerea colectării impozitelor locale în subordinea primăriei. Practic, în Primăria Belciugatele nu au fost întocmite dosare fiscale până la jumătatea anului 2012, evidenţa fiscală a contribuabililor fiind mai mult decât haotică.Persoane cu handicap gradul I şi II, existente în evidenţă sunt în număr de 47cu scutiri parţiale sau totale de la plata impozitelor şi taxelor locale, conform Codului fiscal.Atât pentru persoanele fizice cât şi juridice cu datorii la buget au fost efectuate înştiinţări de plată, notificări şi chiar demersuri pentru executări silite. În afara încasării impozitelor datorate pentru clădiri şi terenuri au fost încasate de la populaţie şi alte taxe prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2018, pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020 (taxe eliberare adeverinţe de orice fel, taxe eliberare autorizaţie de funcţionare, taxe notariale şi bugetare, taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, etc). S-a analizat execuţia de venituri şi cheltuieli ori de câte ori a fost nevoie pentru a află situaţia soldului care este în trezorerie.

PROTECŢIA SOCIALĂ

În anul 2020, în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Belciugatele s-au realizat activităţi specifice acestui domeniu după cum urmează:

Concediul pentru creşterea copilului

-primirea şi soluţionarea unui număr de 24 dosare privind acordarea concediului pentru creşterea copilului conform O.U.G. nr. 111/2010;

-tranmiterea documentaţiei către A.J.P.I.S. – Călăraşi.

Alocaţia de stat

-primirea, soluţionarea unui număr de 18 dosare privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii;

-tranmiterea documentaţiei către A.J.P.I.S. – Călăraşi.

Alocaţia pentru susţinerea familiei

-primirea, soluţionarea şi monitorizarea unui număr de 30 dosare privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

-întocmirea şi transmiterea documentaţiei specifice către A.J.P.I.S. Călăraşi.

Venit minim garantat

-primirea şi soluţionarea unui număr de 15  dosare şi monitorizarea trimestrială a acestora prin anchetă socială;

-întocmirea referatelor, dispoziţiilor, raportărilor statistice, situaţiilor centralizatoare privind plata acestei prestaţii;transmiterea documentaţiei către A.J.P.I.S.  Călăraşi.

-elaborarea Planului de acţiuni anual/lunar de interes local pentru un număr de 12 persoane apte de muncă.

Persoane cu handicap

-întocmirea unui număr de 33 anchete sociale privind situaţia socială în vederea stabilirii gradului de handicap atât pentru adulţi cât şi pentru copii;

-monitorizarea activităţii unui număr de 11 indemnizaţii de handicap;

-elaborarea raportului semestrial privind activitatea asistenţilor personali în număr de 17;

-întocmirea şi transmiterea documentaţiilor specifice către D.G.A.S.P.C. Călăraşi;

-consilierea persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali în vederea cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin;

-consiliere în vederea prevenirii marginalizării sociale.

Protecţia copilului

-monitorizarea cazurilor cu risc de abandon;

-întocmirea unui număr de anchete sociale privind măsurile de protecţie specială;

-transmitere către D.G.A.S.P.C. Călăraşi trimestrial a rapoartelor de monitorizare.

Ajutor încălzire locuinţe

-primirea şi soluţionarea unui număr de 41 cereri pentru sezonul rece 2020-2021;

-acordarea unui număr de 16 ajutoare de încălzire pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001;

-întocmirea şi transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Călăraşi a situaţiilor centralizatoare privind acordarea sumelor pentru plata ajutorului de încălzire a locuinţei;

-elaborarea şi tehnoredactarea referatelor, proiectelor de dispoziţie privind beneficiarii de ajutor de încălzire;

-monitorizarea dosarelor de ajutor încălzire.

SĂNĂTATE

Privind activitatea medicală în comună, am acordat tot sprijinul posibil medicului de la cabinet, mai ales în cazul persoanelor vârstnice izolate, la care se efectuează deplasări la domiciliul acestora.

În comună funcţionează: un cabinet medical uman care deserveşte cele 5 sate; un medic şi un asistent de medicină generală; un cabinet medical veterinar privat.

În evidenţele cabinetului medical sunt înscrişi 1750 de pacienţi din care, în cursul anului 2020, s-au înregistrat: 30 pacienţi înscrişi; 6 naşteri;150 copii, la care s-a asigurat vaccinul; decese 5.

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ/ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE

Educaţia este asigurată prin 2 şcoli, 2 grădiniţe şi un număr de 17 cadre didactice: 3 educatoare, 6 învăţători şi 8 profesori (6 titulari şi 2 suplinitori). Elevii înscrişi la învăţământul primar sunt în număr de 106; elevii înscrişi la învăţământul gimnazial sunt în număr de 69; la Grădiniţă Belciugatele frecventează un număr de 36 copii, iar la Grădiniţa Măriuţa frecventează un număr de 17 copii.

BIBLIOTECA COMUNALĂ

La nivelul comunei Belciugatele avem o bibliotecă ce are în dotare 7756 volume. Biblioteca Comunală Belciugatele a fost selecţionată în Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, program care facilitează accesul gratuit la informaţie. Biblioteca este dotată în prezent în cadrul acestui program cu 4 calculatoare, soft, imprimantă, scanner, router wireless, proiector şi ecran de proiecţie.

PROTECŢIA MEDIULUI, URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Primarul a fost instruit la nivel judeţean de către reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind sarcinile ce-i revin în caz de inundaţii şi alte pericole pe teritoriul comunei. La nivelul comunei Belciugatele este constituit Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – şef S.V.S.U. ION MARIAN, care împreună cu primarul – preşedinte C.L.S.U. sunt responsabili în luarea de măsuri privind protejarea vieţii cetăţenilor şi a bunurilor acestora.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Belciugatele s-a întrunit în şedinţe, ori de câte ori a fost cazul. În anul 2020 s-au mai înregistrat intervenţii ale S.V.S.U. urmare a unor evenimente precum arderi necontrolate şi neaprobate de mirişti, incendierea vegetaţiei  de pe un teren aflat în proximitatea locuinţelor.

URBANISM

În cadrul acestui compartiment, în anul 2020, s-au emis un număr de 37 autorizaţii de construcţii şi 87 certificate de urbanism. Au fost organizate şi efectuate activităţi de control privind disciplină în construcţii, şi s-au luat măsuri de intrare în legalitate acolo unde s-au constatat abateri de la actele normative. În perioada vacanţelor de vară la şcoli au fost făcute lucrările de igienizare şi curăţenie. Referitor la normele de protecţie a mediului, s-a asigurat pe rază comunei serviciul de salubrizare, colectarea deşeurilor şi depozitarea lor prin S.C. REBU S.A.

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ  

În anul 2020 figurează înregistrat un număr de 3423 poziţii de ROL agricol, cu o suprafaţă totală de 7891,99 ha din care: Arabil – 6995,4 ha. Păşune – 178,97 ha; Păduri – 11,55 ha; Alte suprafeţe – 1095,31 ha.

S-au eliberat un număr de 1350 adeverinţe rol agricol, 2 certificate de producător şi s-au înregistrat 129 contracte de vânzare – cumpărare terenuri; La nivelul comunei înregistrăm un număr de 146 bovine, 541 ovine, 461 caprine, 116 porcine, 4888 păsări şi 173  familii albine.

DRUMURI

Pe perioada de iarnă s-a avut în vedere asigurarea lucrărilor de deszăpezire pe toate arterele de circulaţie din comună şi aprovizionarea cu antiderapant, sare şi nisip. Circulaţia pe drumurile publice a fost efectuată corespunzător şi nu s-au înregistrat blocaje în trafic. În prezent microbuzul şcolar este funcţional şi asigură transportul tuturor elevilor şi preşcolarilor de pe raza localităţii la Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Belciugatele şi Grădiniţă Belciugatele, Şcoala Primară din satul Măriuţa şi Grădiniţa Măriuţa.

ORDINE PUBLICĂ

În cursul anului 2020, postul de poliţie Belciugatele este format din 5 lucrători de poliţie, 1 şef post şi 4 agenţi de poliţie, pentru a desfăşura activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi în baza ordinelor, dispoziţiilor şi regulamentelor interne. Activitatea s-a axat în principal pe prevenirea faptelor antisociale, executându-se deplasări în teren la domiciliul cetăţenilor care au fost instruiţi cu privire la modul de asigurare al locuinţelor şi dependintelor acestora. În anul 2020, lucrătorii postului de Poliţie Belciugatele au soluţionat un număr de 30 petiţii, majoritatea privind aspecte de natură conflictuală (litigii), s-au înregistrat un număr de 21 de dosare penale cu autori necunoscuţi privind: furturi din locuinţe, tăieri ilegale de arbori, acte de violenţă (loviri).

S-au aplicat un număr de 246 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 153.630 lei la Legea nr. 61/1991, republicată, Legea Silvică, Legea nr. 12/1990 (r), Cod Rutier, etc. La nivelul Postului de Poliţie Belciugatele s-au desfăşurat activităţi pe linie de evidenţă populaţiei, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 60  persoane, cu cărţi de identitate expirate şi persoane care locuiau fără forme legale.

S-au efectuat verificări la agenţii economici de pe rază comunei Belciugatele, fără a fi constatate nereguli la modul de asigurare, respectându-se prevederile Legii nr. 333/2003, modificată. În cursul anului 2020, Primăria Comunei Belciugatele a avut o colaborare defectuoasă cu poliţia din comună, existând nemulţumiri cu privire la nerezolvarea unor petiţii adresate de cetăţenii din comună. Menţionăm că la nivelul Primăriei Belciugatele au fost depuse mai multe sesizări referitoare la activitatea Postului de Poliţie Belciugatele. Totodată Postul de Poliţie Belciugatele nu deţine o adresa oficială de email, ceea ce împiedică o bună comunicare. S

STATISTICĂ – STARE CIVILĂ

În activitatea de coordonare a biroului autoritate tutelară, asistenţă socială şi stare civilă nu au fost întâmpinate probleme. Activitatea de stare civilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996, republicată şi H.G. 64/2011, pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Ofiţerul de stare civilă delegat a fost desemnată doamna Mihai Mariana. În urma controlului de fond pe linie de stare civilă, efectuat în luna octombrie 2020 de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi, nu s-au constatat nereguli în activitatea de stare civilă proprie desfăşurată.Totodată se transmit lunar şi semestrial rezultatele activităţii de stare civilă la instituţiile abilitate pentru ţinerea evidenţelor privind activitatea de stare civilă, după cum urmează (an 2020): număr căsătorii: 16; număr acte deces: 36

număr acte naştere: 2; certificate naştere eliberate: 10; certificate căsătorie eliberate: 29; certificate de deces eliberate: 40; număr solicitări extrase acte de stare civilă: 7. În urma acestor înregistrări de acte precum şi a menţiunilor primite pentru operarea faptelor pe marginea actelor de stare civilă s-au operat un număr de 103 de menţiuni şi s-au comunicat un număr de 103 menţiuni.

Atât hotărârile emise cât şi dispoziţiile au fost comunicate în termen Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi, pentru exercitarea controlului de legalitate, iar comisiile de specialitate s-au întrunit în şedinţa de lucru.

RELAŢII CU PUBLICUL

În anul 2020 au avut loc 5 şedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare şi 10 şedinţe de îndată, ale Consiliului Local, în care au fost adoptate un număr de 79 de hotărâri ale Consiliului Local, iniţiate de primarul comunei şi a căror aplicare a condus la desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare în plan legislativ şi executiv în comună noastră. Potrivit legii administraţiei publice locale, primarul, în exercitarea atribuţiilor sale, emite dispoziţii. Astfel în cursul anului 2020 au fost emise un număr de 150 de dispoziţii. Conform O.G. nr. 27/2002, modificată prin Legea nr. 233/2002, biroul de relaţii cu publicul soluţionează şi înregistrează toate cererile adresate, cât şi modul de soluţionare al acestora, precum şi diversele adrese emise de alte instituţii cu termene de rezolvare.Astfel în anul 2020 s-au înregistrat 10329 de documente şi s-au soluţionat 1434 cereri către cetăţeni; s-au înregistrat 1356 cereri pentru eliberarea adeverintelor de rol agricol şi adeverinţe în vederea eliberării actelor de identitate;s-au înregistrat 1081 cereri eliberare certificate fiscale; s-au înregistrat 7 cereri înregistrări numere vehicule lente; s-au înregistrat 1903 adrese eliberate din oficiu şi trimise la diverse instituţii pentru soluţionare;

s-au înregistrat 245 adrese sosite de la instituţii (Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului – Judeţului Călăraşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Protecţia Copilului, Direcţia Muncii, Mediu, Direcţia Apelor, Oficiul de Pensii, DADR), etc. Cetăţenii au solicitat sprijin în soluţionarea unor probleme personale, ajutoare financiare, ajutoare sociale, propuneri de reabilitări drumuri, extindere iluminat public, ajutoare de încălzire, etc., nerespectarea ordinei şi liniştii publice, litigii.Cele care au sesizat unele aspecte şi nereguli privind normele de convieţuire şi de nerespectare a ordinii şi liniştii publice, au fost înaintate organelor de poliţie locale Belciugatele. Referitor la Programul de audienţe al Primarului acesta a fost zilnic între orele 8:30-17:00, cetăţenii comunei având acces la Primar ori de câte ori au avut nevoie să vorbească cu acesta. Problemele ridicate în cadrul audienţelor, în majoritatea lor, au adus la cunoştinţă probleme de: fond funciar, autorizarea lucrărilor în construcţii, solicitarea sprijinului material şi financiar, deranjamente cu privire la întreruperea curentului electric, etc. Pe lângă activitătile specifice de administrare curentă, Primăria comunei Belciugatele a fost preocupată în anul 2020 de dezvoltarea continuă a comunei, în special a infrastructurii şi a obiectivelor de interes şi utilitate publică. Astfel, prin OMDRAPEF nr.3421/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, comună Belciugatele beneficiază de finanţare prin PNDL ÎI 2017-2020 pentru următoarele obiective de investiţii:

  1. „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BELCIUGATELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, cu valoare alocată din bugetul de stat de 6.443.693,00 lei, stadiu fizic realizat în proporţie de 80%.
  2. „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BELCIUGATELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, cu valoare alocată din bugetul de stat de 4.856.382,00 lei, stadiu fizic realizat în proporţie de 60%.
  3. „REALIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA BELCIUGATELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, cu valoare alocată din bugetul de stat de 4.075.974,10 lei, proiect ce se află în curs ce implementare.

4 „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BELCIUGATELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, cu valoare alocată din bugetul de stat de 379.270,43 lei, stadiu fizic realizat în proporţie de 50%.

În anul 2020 s-au iniţiat mai multe solicitări către C.N.I. în vederea realizării unor proiecte de dezvoltare locală, printre care le putem menţiona pe următoarele:

  1. „Construire şi dotare centru de permanentă în localitatea Măriuţă, comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”;
  2. „Reabilitare şi dotare centru social în localitatea Măriuţă, comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”;
  3. „Construire trotuare aferente drumurilor de interes local în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”;
  4. „Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”;
  5. „Construire şi dotare cămin cultural în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”.

Proiecte în curs de implementare:

  1. „Distribuţie gaze naturale în comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi”;
  2. „Esplanada Belciugatele”.

Din ceea ce am prezentat în acest raport rezultă că s-a făcut un pas important în continuarea dezvoltării şi modernizării comunei, concluzionând că ne aflăm pe drumul bun, sperăm să continuăm ceea ce am început şi anume să creăm un nivel de trăi mai bun pentru cetăţenii comunei Belciugatele. Aşadar există motive întemeiate să abordăm anul 2021 cu încredere şi speranţă într-un trăi mai bun pentru toţi locuitorii comunei Belciugatele.”

PRIMAR,

Mihai GURLUI

Advertisement

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide