Primăria Ciocăneşti | Raportul primarului Dan Velicu

Doamnelor şi domnilor consilieri, preocuparea principală a admnistraţiei publice locale a comunei Ciocăneşti în anul 2020, încă de la depunerea jurământului în funcţia de primar, în data de 22.10.2021, a fost gestionarea eficientă şi asigurarea bunăstarii cetăţenilor, acţionându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici şi proiecte. Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administraţie publică locală eficientă în folosul cetăţeanului, să contribuim la dezvoltarea comunei, într-un mod echilibrat, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor şi priorităţilor comunităţii.

Raportul pe care îl prezint astăzi îl consider, înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună cu salariaţii instituţiei, străduindu-mă să realizez conform datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului în care au fost cheltuiţi banii publici, în scopul obiectivelor din programul cu care m-am angajat faţă de cetăţeni.

Raportul privind starea economică şi socială a comunei Ciocăneşti se vrea un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi atraşi în continuare la luarea deciziilor privind necesităţile şi priorităţile comunei, implicarea contribuabilului în actul de decizie, sporind calitatea muncii în administraţia publică locală şi grăbind realizarea obiectivelor stabilite în comun.

În continuare vă prezint raportul privind starea economică şi socială a comunei Ciocăneşti pe anul 2020.

 

URBANISM, DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACTIVITATEA URBANISTICĂ A LOCALITĂŢII, ACTIVITATE DE INTERES PUBLIC

În cadrul Serviciului Urbanism îşi desfăşoară activitatea un funcţionar public, care îndeplineşte următorarele atribuţii: urmărirea lucrărilor de reparaţii şi intervenţii; întocmirea documentaţiei şi organizarea selecţiilor de oferte şi a licitaţiilor pentru achiziţiile publice; întocmirea certificatelor de urbanism şi autorităţilor de construire sau demolare; sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţiile de construire şi disciplina în construcţii; luarea de măsuri prevăzute de lege pentru demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie. Analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism; Întocmeşte documentaţii pentru lucrări de construire şi demolare pentru construcţii şi amenajări urbanistice cu respectarea prevederilor legale; Întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi; Eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţii propuse de solicitanţi pe razăcomunei Ciocăneşti; Verificarea documentaţiilor depuse; Întocmeşte situaţiile statistice privind certificatele de urbanism eliberate de Primărie; Urmăreşte executarea construcţiilor în conformitate cu autorizaţiile de construcţii; în cazul în care se constată nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege; Colaborează cu Serviciul Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; Verifică documentaţiile de urbanism – PUZ, PUD (intrate în serviciu în vederea avizării-aprobării) din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG; Eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării; Redactează şi emite avizele de urbanism; Participă la diverse comisii din cadrul primăriei, la solicitarea acestora, în vederea susţinerii documentaţiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului. În anul 2020 s-a emis un număr de 6 autorizaţii de construire de locuinţe, 6 autorizaţii de desfiinţare locuinţe, 24 certificate urbanistice zonale şi 0 branşări utilităţi.

 

PROIECTELE DE INVESTIŢII ALE COMUNEI CIOCĂNEŞTI

Un accent foarte important a fost pus pe obţinerea finanţărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei Ciocăneşti, Judeţul Călăraşi. Va prezentăm proiectele derulate în anul 2021: reabilitare cămin cultural şi construire dispensar uman, construire sala de sport, modernizare sistem iluminat public, extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare.

 

BIROUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV ACTUL JURIDIC, LEGALITATEA ACTELOR

Această activitate este îndrumată şi coordonată de către secretarul unităţii administrative teritoriale şi constă în: participarea în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local; coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local; avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotărârile pe care le consideră legale; avizează pentru legalitate dispoziţiile Primarului; urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal; asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat; pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local; asigura comunicarea către auturitatile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel; asigura aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normative; eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhivă consiliului local, în afară celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmăautenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii; Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de Primar. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau Primar. Astfel la nivelul comunei Ciocăneşti s-a constituit o comisie locală pentru inventarierea terenurilor, aceasta având ca principal obiectiv întocmirea situaţiei terenurilor agricole şi forestiere aflate în domeniul public şi privat al statului sau al comunei şi care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

 

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL ŞI CADASTRU

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară  în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi anume: capul gospodăriei şi membri acesteia; terenurile pe care le deţin, pe categorii de folosinţă; efectivele de animale, pe specii şi categorii existente la începutul anului; evoluţia anuală a efectivelor de animale; clădirile de locuit şi celelalte construcţii gospodăreşti; mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică; tractoarele şi maşinile agricole; Compartimentul Registrul Agricol şi Cadastru asigură respectarea tuturor prevederilor legale privind elaborarea, întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol; În anul 2020 s-a continuat completarea pe hârtie a registrelor agricole pentru perioada anilor 2015-2020, în această perioada făcându-se modificările curente în ceea ce priveşte componenţa familiei, suprafeţele de teren şi animalele deţinute, modificări intervenite că urmare a înstrăinărilor imobilelor şi a altor documente translative. De asemenea, în anul 2020 s-a continuat implementarea registrului agricol în format electronic, lucru care va permite o mai uşoară gestionare a bazelor de date. Funcţionalitatea Compartimentului Registru Agricol şi Cadastru din cadrul Primăriei Ciocăneşti a fost asigurată de doi funcţionari publici în anul 2020, ceea ce este un lucru de apreciat. Activitatea de bază a compartimentului constă în administrarea bazei de date referitoare la suprafeţele de teren intravilan şi extravilan, a suprafeţelor locuibile şi a efectivelor de animale deţinute de către cetăţenii localităţii; Comuna Ciocăneşti este structurată în 108 de străzi pentru care a fost adoptat Nomenclatorul stradal şi atribuite numere poştale, a căror actualizare se face în permanenţă ca urmare a modificărilor intervenite în urma diverselor tranzacţii pe care cetăţenii comunei le fac. În evidenţele registrului agricol au fost înregistrate la sfârşitul anului 2019 un număr de 1800 gospodării. În decursul anului 2020 au fost înaintate către Instituţia Prefectului, în vederea recunoaşterii dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren deţinute în gospodării, un număr de 14 dosare, fiind rezolvate un număr de 10 dosare pentru care a fost emis Ordinul Prefectului. Au fost eliberate un număr de 38 certificate de producător pentru anul agricol 2020 prin respectarea prevederilor legale. De asemenea, a fost sprijinită activitatea Serviciului de Evidenţă Informatizată a persoanei în vederea eliberării cărţilor de identitate prin eliberarea adeverinţelor de nomenclator stradal, fiind eliberate un număr de 241 adeverinţe.

 

REGISTRATURĂ, RELAŢII PUBLICE

În cadrul Biroului de Registratură au fost înscrise pentru programarea în audienţă aproximativ 50 de persoane pe anul 2020. Solicitările au fost soluţionate în procent de 95%, iar principalele probleme au fost: Infrastructura comunei Ciocăneşti; Probleme de natură familială şi socială; Acte de propietate; Taxele şi impozitele locale; Solicitări avizări construcţii locuinţe; Locuri de muncă; Conflicte de vecinătate. Totodată au fost înregistrate aproximativ 35 de cereri/sesizări scrise cu termen de răspuns de 30 de zile, pentru anul 2020 privind eliberarea actelor, solicitări/avizări construcţii, rectificări titluri de proprietate, scutiri de la plata taxelor şi impozitelor în cazul persoanelor îndreptăţite, anchete sociale, solicitări locuinţe şi informaţii privind infrastructură comunei Ciocăneşti, acestea fiind rezolvate în proporţie de 98%. În anul 2020 s-au înregistrat 7428 de numere în Registrul de intrări/ieşiri.

 

CULTURĂ, SPORT, ACTIVITATE PENTRU TINERET „VIAŢA  UNEI  NAŢIUNI  ESTE  CULTURA  EI  PROPRIE!”

Şesurile româneşti sunt pline de nostalgia plaiului. Şi, de vreme ce omul de la şes nu poate avea în preajmă acest plai, sufletul îşi creează pe altă cale atmosfera acestuia: cântecul îi ţine loc de plai”, scria marele poet Lucian Blaga. Şi la Ciocăneşti, cultura îşi ocupă locul binemeritat. La buna calitate a actului cultural de aici contribuie mai mulţi factori educaţionali din comună – profesori de muzică, balet, învăţători, instructori de dansuri populare, dansuri sportive şi ansambluri corale şcolare. Tot ceea ce înseamnă activitate culturală la nivelul comunei are loc în incinta Căminului Cultural. În fiecare an se elaborează un plan de activitate care se reactualizează în funcţie de activităţile ce se vor desfăşura. Formaţia de dans Macii Bărăganului şi fanfara locală îşi desfăşoară activitatea în cadrul Căminului Cultural din localitate cât şi la festivaluri unde sunt invitate. Aceste minunate echipe sunt conduse de oameni cu multă pregătire profesională, cu multă dăruire, care au adus acasă, la Ciocăneşti, numeroase premii, rezultat al îndelungatelor ore de repetiţii, dar şi prin dorinţa de a reprezenta cu cinste comuna din care provin. Sportul devine o activitate tot mai prezentă în localitatea noastră. Sportul este una dintre cele mai potrivite modalităţi prin care copiii şi adolescenţîi dobândesc valori precum respectul faţă de parteneri şi adversari, disciplină individuală şi colectivă, toleranţa, fair play-ul, respectarea regulilor şi, nu în ultimul rând, combaterea oricărei forme de discriminare. Practicarea sportului şcolar este un factor determinant înprocesul de dezvoltare sănătoasă, corectă şi armonioasă a tinerei generaţii. Echipa de fotbal AFC DUNĂREA CIOCĂNEŞTI aflându-se în fiecare an în topul clasamentului ligii a 4-a din judeţul Călăraşi.

 

CONCLUZII

Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei actului decizional şi transparenţei administrative, să susţinem crearea unei comunităţi active şi dinamice, să atragem investiţii şi să generăm proiecte de importantă strategică pentru comună şi cetăţeni, şi toate acestea să conducă la CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN COMUNA CIOCĂNEŞTI. Prin intermediul prezentului raport, precum şi prin numeroasele acţiuni întreprinse pe parcursul mandatului meu, am dovedit că ne dorim o comunicare deschisă şi transparenţă pentru a pune bazele unui parteneriat real între Primăria comunei Ciocăneşti şi cetăţeni. Administraţia publică locală acţionează în strânsă colaborare, permanentă comunicare cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cult, instituţiile medicale umane şi veterinare, oranizaţii nonguvernamentale, asociaţii agricole, agenţi economici ce-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al comunei Ciocăneşti. Strategia de dezvoltare a comunei Ciocăneşti pentru următorii ani cuprinde măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă şi sprijinirea investiţiilor, dezvoltarea educaţiei şi protecţia socială, dezvoltarea infrastructurii utilitare. Obiectivele de dezvoltare a comunei Ciocăneşti ţin cont de condiţionalităţile de finanţare şi propun proiecte care să atingă indicatorii precizaţi în documentele programatice regionale, naţionale şi europene. VĂ MULŢUMESC! Primar, Dan  VELICU

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide