Primăria Dichiseni | Raportul primarului Iulian Radu

Recent, Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, a prezentat Consiliului Local o informare privind situaţia economico-socială a comunei şi stadiul executării obiectivelor propuse şi realizate în cursul anului 2020.

„Doamnelor, domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi colegi, conform art. 155, alin. 3, lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, primarul trebuie să prezinte în primul trimestru al fiecărui an raportul de activitate, raport ce pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea desfăşurată de executivul primăriei, modul cum au fost cheltuiţi banii publici, duse la îndeplinit obiectivele propuse în anul anterior şi rezolvate problemele comunităţii. Conform datelor INS, populaţia Comunei Dichiseni este de 1.734 locuitori, împărţiţi în cele trei sate componente, respectiv: Coslogeni, Satnoieni, Dichiseni. După finalizarea procesului electoral, Consiliul Local Dichiseni se compune astfel: 11 consilieri, din care 8 consilieri reprezintă formaţiunea politică PNL, 2 consilieri reprezintă formaţiunea politică PSD şi 1 consilier reprezintă formaţiunea politică PER. În anul 2020 Consiliul Local Dichiseni s-a întrunit în 20 de şedinţe de Consiliul Local, din care: 11 şedinţe ordinare; 7 şedinţe extraordinare; 2 şedinţe de constituire a Consiliului Local.

Au fost elaborate 80 Hotărâri ale Consiliului Local, toate fiind la iniţiativa primarului. Consider că, pe tot parcursul anului, Consiliul Local a avut o activitate intensă, având în permanenţă în centrul atenţiei interesele şi preocupările comunităţii locale. Apreciem faptul că în anul 2020 toţi consilierii locali propuşi pentru a fi „preşedinte de şedinţă” şi-au îndeplinit această atribuţie cu responsabilitate.

ACTIVITATEA SECRETARULUI – pe tot parcursul anului 2020 a fost desfăşurată de d-na secretar Petre Laura, care prin atribuţiile conferite de lege a depus eforturi pentru rezolvarea pe cât posibil a tuturor problemelor de secretariat, în paralel ocupându-se şi de compartimentul juridic. Activitatea de secretariat s-a axat pe: Pregătirea şedinţelor de Consiliul Local, gestionând documentele care decurg din activitatea consiliului. Îndeplinirea procedurilor legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ. Aducerea la cunoştinţă publică prin afişare şi pe site-ul instituţiei a tuturor proceselor verbale de şedinţă, hotărârilor, deciziilor, dispoziţiilor, etc. Participarea şi sprijinirea comisiilor atunci când i s-a cerut la şedinţele de comisii. Rezolvarea în termen legal a scrisorilor, cererilor, reclamaţiilor şi a altor adrese transmise de diferite instituţii. Asigurarea comunicării în termen, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative emise de organele locale şi centrale. Comunicarea în termen a tuturor hotărârilor de Consiliul Local şi dispoziţiilor primarului către Instituţia Prefectului Călăraşi pentru exercitarea controlului de legalitate. Au fost emise un nr. de 156 dispoziţii ale primarului comunei Dichiseni ce au fost avizate de legalitate de dna secretar. A coordonat activităţile compartimentelor: Registrul Agricol, Autoritate Tutelară, Starea Civilă, Asistenţă Socială, Cadastru, Urbanism si Amenajarea Teritoriului. A acordat sprijin juridic sau tehnic celorlalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dichiseni

Activitatea juridică desfăşurată împreună cu avocatul instituţiei a constat în:

reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a problemelor, proceselor UAT Dichiseni; definitivarea şi investirea sentinţelor irevocabile; formularea de acţiuni în instanţă, întâmpinări, apeluri şi recursuri. Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri – existând procese în care instituţia are calitatea de reclamant cât şi procese în care instituţia este citată în calitate de pârât. De asemenea, au fost rezolvate cauze de autoritate tutelară. precum şi consultanţă în redactarea unor acţiuni în instanţă a cetăţenilor Comunei Dichiseni.

RELAŢII CU PUBLICUL – s-a rezumat la: punerea la dispoziţia cetăţenilor a documentelor necesare, formularelor tip şi fişe de informaţii publice întocmite cu serviciile din cadrul Primăriei în vederea obţinerii actelor şi documentelor necesare; preluarea, înregistrarea şi răspunsul luării în debit a proceselor verbale de contravenţii a persoanelor de pe raza Comunei Dichiseni şi predarea către serviciul de taxe şi impozite şi pentru încasarea sau executarea acestora.

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE – VENITURI

Pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale în anul 2020 s-au întocmit şi înmânat un număr de 2.000 înştiinţări de plată. Datorită situaţiei epidemiologice la nivel naţional nu au fost emise titluri executorii, somaţii sau popriri. Pentru introducerea corectă a datelor în programul de impozite şi taxe, s-au întocmit un număr de 2.400 dosare fiscale, din care 2.286 dosare persoane fizice şi 114 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 2273 contribuabili.O problemă a rămas nerezolvată şi în anul 2019, referitor la sistemul de evidenţă şi încasare electronic. Dna Neagu Petria îndeplineşte funcţia de Casier al Primăriei Dichiseni, iar în anul 2020 au fost întocmite 1107 de foi de vărsământ pentru sumele încasate de serviciul de taxe şi impozite şi depuse la Trezoreria Călăraşi: s-a ocupat de ridicare pe bază de CEC a numerarului ce reprezintă: salarii, ajutor de încălzire, ajutor de înmormântare, cheltuieli, material, delegaţii, etc.

FINANCIAR CONTABIL – CHELTUIELI

La nivelul anului 2020, bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 11.807.060 lei, din care venituri proprii 2.207.000 lei. Cheltuielile de funcţionare înregistrate în anul 2020, au fost de 3.704.205 lei şi de dezvoltare realizate de 8.102.855 lei.

Cheltuielile realizate se impart astfel: FUNCŢIONARE:1.682.120 lei – servicii publice generale; 4.085 lei – apărare, ordine publică, apărare naţional; 381.083 lei – învăţământ; 67.555 lei – cultură, recreere şi religie; 701.329 lei – asigurări şi asistenţă socială; 94.062 lei – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 77.429 lei – protecţia mediului, salubritate. DEZVOLTARE: 242.383 lei – servicii publice general; 86.395 lei – învăţământ; 88.323 lei – cultură, recreere şi religie. La secţiunea de dezvoltare, ponderea o deţine investiţia „Modernizare drumuri de interes local” , cu valoarea de 7.174.348 lei. Pe parcursul anului 2019, au fost întocmite şi prezentate la termen situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale solicitate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Călăraşi, Trezoreria Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Prefectura Calăraşi, Statistică.

Au fost întocmite statele de salarii, situaţii recapitulative, ordine de plată, s-a întocmit bugetul iniţial şi 11 bugete rectificate de venituri şi cheltuieli, au fost înregistrate elemente de activ, creanţe şi datorii.

ACHIZIŢII PUBLICE şi IMPLEMENTARE PROIECTE – se ocupă de fundamentarea şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene propuse a se realiza.Această activitate a fost exercitată de dl. Chiriacescu Lucian, consilier în Compartiment Implementare Proiecte.Activitatea din acest compartiment este foarte complexă, necesită răbdare, pregătire profesională şi atenţie maximă. În anul 2020 au fost finalizate următoarele obiective de investiţii şi reparaţii: A continuat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Dichiseni, Judeţul Călăraşi”. S-a finalizat implementarea proiectului „Extindere reţea apă potabilă şi branşamente la reţeaua de apă potabilă, sat Dichiseni, sat Coslogeni şi Satnoieni, judeţul Călăraşi”. A început implementarea proiectului „Înfiinţare teren de sport şi dotări aferente în comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi”.

A început implementarea proiectului „Grădiniţa cu program normal pentru 2 grupe”. S-a finalizat implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare aşezământ de cultură din comuna Dichiseni, sat Dichiseni, jud Călăraşi”. A fost pregatit si depus proiectul de eficientizare energetica a scolii Dichiseni.

Propuneri de proiecte pentru anul 2020, am ţinut cont de cele propuse în dezbaterea publică privind Strategia de dezvoltare locală 2015 – 2020 , iar lista poate suporta modificări în funcţie de necesităţile şi oportunităţile locale, precum şi cu propunerile de proiecte pe care doriţi să le faceţi.

Pentru anul 2021: A fost depus şi va incepe implementarea proiectului „Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie de gaze naturale în Comunele Unirea, Jegălia şi Dichiseni, Judeţul Călăraşi”; Va continua implementarea cu succes a proiectului „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Dichiseni, Judetul Calarasi”; Va continua implementarea proiectului „Infiintare teren de sport si dotari aferente in comuna Dichiseni, judetul Calarasi”; Va continua implementarea proiectului „Gradinita cu program normal pentru 2 grupe”; Se va depune proiectul pentru asfaltarea strazilor din Comuna Dichiseni, care nu au fost asfaltate prin proiectul „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Dichiseni, Judetul Calarasi”; Se va depune proiectul pentru construirea unui nou sediu al primariei Dichiseni; Se urmareste finantarea proiectului de eficientizare energetica a Şcolii Dichiseni. ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

Serviciul de asistenţă social este un compartiment ce se află în subordinea Secretarului şi are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate la nevoie, iar de acest compartiment se ocupă dna Mavrodin Cateluţa. Întocmeşte dosare pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. În anul 2020, situaţia dosarelor de ajutor social a fost următoarea: Acordări –  1 dosar; Modificări –  1 dosar; Suspendări – 1  dosar; Încetări –  2 dosare; Reluări – 1 dosar; În prezent sunt în plată 11 dosare. Întocmeşte dosare pentru alocaţii de stat, în acest an acordându-se un număr de 12 alocaţii de stat, 5 indemnizaţii creştere copil, 4 cereri de stimulent creştere copil. Întocmeşte dosare pentru alocaţii de susţinere a familiei pentru cei cu venituri mici. În anul 2020, situaţia dosarelor de alocaţie de susţinere a familiei a fost următoarea: Acordări –  8 dosare; Modificări – 18 dosare; Încetări – 16 dosare; În prezent sunt în plată 39 dosare. Întocmeşte documentaţia privind acordarea ajutorului de înmormântare, ajutor de urgenţă, conform Legii 416/2001; În cursul anului 2020 au fost înregistrate 2 cazuri; Întocmeşte anchete sociale la solicitarea persoanelor adulte cu handicap, pe plan local sunt un număr de 57 persoane încadrate cu gradul I de handicap, 49 persoane cu grad accentuat, 4 persoane cu grad mediu de handicap.Părinţilor care au copii cu vârsta 0-18 ani încadraţi în grad de handicap, în anul 2020, 1 copil s-a prezentat la comisie.

La solicitarea judecătorilor în diferite dosare, cum ar fi: divorţ cu minori, exercitarea drepturilor părinteşti, stabilire domiciliu minor, tăgadă, paternitate, pensie întreţinere, majorare pensie întreţinere, contestaţie la executare, cerere de ajutor judiciar, instituire curatelă, etc.: 4 astfel de cazuri; 80 anchete sociale pentru beneficiarii ASF; 22 anchete sociale pentru beneficiarii VMG; 1 anchetă socială pentru alocaţiile de stat (AJPIS); Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru diferite categorii de persoane: 22 de anchete;

Copii instituţionalizaţi, pe plan local avem 4 minori instituţionalizaţi în plasament familial; Trimestrial raportăm către DGASPC Călăraşi situaţia copiilor a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate: 26 copii cu un părinte plecat în străinătate, 2 copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 4 copii cu părinte unic susţinător al familiei plecat în străinătate.Anchete sociale s-au întocmit şi pentru elevii care s-au încadrat în programele şcolare: „bani de liceu”. Întocmeşte dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, având în vedere dispoziţiile OUG nr. 70/ 2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. În anul 2020 s-au primit un număr de 67 dosare în lunile octombrie şi noiembrie, din care 3 au fost respinse. La sfârşitul anului s-a făcut plata la beneficiari într-o singură tranşă. Întocmeşte documentaţia privind: Acordarea tichetelor sociale sub forma tichetelor de grădiniţă, iar pentru anul 2020 au fost întocmite un nr.de 10 dosare pentru 13 copii eligibili. Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei/an pentru copiii din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, au fost întocmite 52 dosare pentru 82 copii eligibili conform O.U.G. 133 / 2020.

Acordarea tichetelor pentru mese calde conform OUG 115/2020, pensionarilor cu vârsta peste peste 75 ani şi venitul de până la 800 lei. Întocmeşte documentaţia şi distribuirea produselor POAD în 3 tranşe pentru beneficiarii de ASF, VMG şi PH.

Întocmeşte documentaţia şi distribuirea măştilor de protecţie facială primite gratuit de la DSP Călăraşi, pentru benefiaciarii de VMG, ASF, PH şi pensionari cu venitul de până în 1.000 lei conform Legii nr. 146/2020. Întocmeşte lunar prestajul privind plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav cu însoţitor şi de 3 ori pe an pentru plata ajutorului de încălzire a locuinţei beneficiarilor de VMG sau altor persoane.

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Este un compartiment funcţional al Primăriei Dichiseni, aflat în subordinea Secretarului. Activitatea este desfăşurată de 2 persoane, dna Dinu Camelia şi dna Nistor Violeta, în paralel atât pe suport de hârtie, cât şi electronic.Ca o sinteză a activităţii registrului agricol pentru anul 2019, în cadrul compartimentului agricol, s-au eliberat:480 adeverinţe, la cererea cetăţenilor pentru eliberarea şi reînnoirea actelor de identitate; 95 adeverinţe APIA către persoane fizice şi juridice; 50 adeverinţe pentru asistenţă social, privind constituirea şi reînnoirea dosarelor de ajutor social şi alocaţie de susţinere; 80 adeverinţe privind dosarele de încălzire; 30  adeverinţe pentru Electrica; 15 adeverinţe necesare pentru burse şcolare şi Programul „Bani de liceu”; 25 adeverinţe pentru unităţile de învăţământ privind dosarele de rechizite şcolare; 30 adeverinţe pentru Notariat; 10 adeverinţe pentru Registrul Comerţului; 40  adeverinţe diverse. S-au emis un număr de 3 atestate de producător noi şi 3 carnete de comercializare noi; Au fost întocmite situaţiile privitoare la eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare şi a fost transmisă ANAF; În urma calamităţilor produse de seceta pedologică au fost înregistrate un număr de 30 cereri pentru care comisia s-a deplasat la faţa locului unde s-a făcut constatarea şi s-au întocmit procesele verbale, după care o parte din ele au fost înaintate cetăţenilor pentru a fi depuse la APIA – pentru cuturile de primăvară.

În urma calamităţilor produse de seceta pedologică din vara anului 2020, au fost înregistrate un număr de 54 cereri pentru care comisia s-a deplasat la faţa locului unde s-a făcut constatarea şi s-au întocmit procesele verbale, după care o parte din ele au fost înaintate cetăţenilor pentru a fi depuse la APIA – pentru culturile de toamnă; A fost întocmit AGR.2A – suprafaţă neproductivă, balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor semănate – toamna anului 2020; A fost întocmit AGR.2B – suprafeţele recoltate şi producţia obţinută – toamna anului 2020; S-a întocmit şi s-a transmis către Direcţia Generală de Statistică Călăraşi situaţia societăţilor comerciale şi a formelor asociative care desfăşoară activităţi agricole pe raza comunei noastre; A fost întocmita SST (Situaţia Statistică a Terenurilor) la 31.12. 2020, de asemenea s-a întocmit situaţia parcului de tractoare şi maşini agricole la 31.12.2020.

STAREA CIVILĂ

Se află în subordinea Secretarului, exercitată în anul 2020 prin delegare de atribuţii dnei Movrodin Cateluţa, Compartiment Asistenţă Socială. Înregistrări naşteri: La nivelul compartimentului de stare civilă al comunei Dichiseni, în anul 2020 nu au fost înregistrate acte de naştere. Au fost eliberate 10 de certificate de naştere, la cererea persoanelor interesate şi a altor primării în baza actelor de naştere aflate în păstrare în arhiva stării civile a comunei Dichiseni. Înregistrarea căsătoriilor: În anul 2020 au fost înregistrate 10 acte de căsătorie în dublu exemplar, din care 0 acte de căsătorie au fost transcrieri. Au fost eliberate 18 certificate de căsătorie duplicat, la cererea altor primării şi a persoanelor interesate. Înregistrări decese: În anul 2020 s-au înregistrat 24 acte de deces în dublu exemplar şi au fost eliberate 11 de certificate deces duplicate, la cererea persoanelor interesate.

Înregistrări divorţuri: În anul 2020 nu au fost înregistrate divorţuri pe cale administrativă. Au fost întocmite documentaţiile şi rectificate 1 act de căsătorie şi 1 act de deces.

CADASTRU-URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Este un compartiment funcţional al Primăriei Dichiseni, aflat în subordinea Secretarului. Activitatea este desfăşurată de dl Zamfir Mihai având funcţia de referent.

În anul 2020 au fost eliberate 21 de certificate de urbanism, 12 autorizaţii de construire şi 1 autorizaţie de desfiinţare construcţii. Nu s-au încheiat procese verbale de sancţionare contravenţională privind construirea cu încălcarea prevederilor Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construire. S-au înregistrat 78 contracte de arendare şi 6 acte adiţionale ale contractelor de arendare. S-au înregistrat 32 de cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan, s-au întocmit şi înaintat către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi dosarele aferente cererilor de publicare a ofertei de vânzare în conformitate cu Legea 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Pentru 17 de dosare, instituţia noastră a eliberat adeverinţă de vânzare liberă, iar pentru diferenţa de 15 dosare, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi a emis avize finale datorită faptului că arendaşii şi-au exercitat dreptul de preempţiune. Comisia locală de fond funciar a emis o hotărâre pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra cimitirului Dichiseni, o hotărâre pentru respingerea cererrii unui revoluţionar, precum şi o hotărâre de revocare a unei poziţii din Anexa 3 Dichiseni în vederea finalizării punerilor în posesie. A mai fost înaintată prefectului o propunere pentru atribuire teren intravilan.

ACTIVITATEA SANITARĂ, CULTURALĂ, RELIGIOASĂ, SPORTIVĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Primăria, în calitate de partener a acestor instituţii, a sprijinit şi participat activ în toate acţiunile intreprinse de acestea, material, financiar, precum şi prezentă ori de câte ori ni s-a solicitat acest lucru. Consider că numai printr-o colaborare armonioasă pot fi realizate obiectivele propuse. Prin acest raport, am prezentat activitatea desfăşurată de Consiliul Local Dichiseni, aparatul de specialitate al Primarului, precum şi proiectele în derulare şi cele pe care dorim să le implementăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susţinute şi responsabile, dovedind că avem o administraţie publică locală eficientă şi care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2020, împreună reuşind să asigurăm speranţa unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai bune locuitorilor Comunei Dichiseni.”

Primar,

IULIAN RADU

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide