Primăria Luica | Anunț concurs angajare

Primăria comunei Luica, județul Călărasi, organizează concurs de recrutare privind ocuparea funcției contractuală vacantă de CONSILIER, grad profesional superior, Compartiment cadastru, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luica, in data de 24.05.2021, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 29.04.2021 şi până la data de 21.05.2021, inclusiv.

Condiții generale: conform art. 465, alin (1) si alin (2) din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditii specifice:

 • studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 • vechime in specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus,  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concursul consta in:

 • selectiadosarelor;
 • proba scrisa programata in data de 24.05.2021, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Luica din str. Ion Creanga nr. 12, comuna Luica, judetul Calarasi.
 • proba interviului – conform prevederilor legale.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:

 • adresa str. Ion Creanga nr. 12, comunaLuica,judetulCalarasi;
 • tel./fax: 0242527021,email: primaria.luica@yahoo.com.

Bibliografia de concurs:

 • ConsitutiaRomaniei, republicata;
 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Partea I – Dispozitii generale;

– Partea a III-a -Administratia publica locala;

– Partea a VI-a -Titlul I, Titlul II – Statutul functionarilor publici;

– Partea a VII-a – Raspunderea administrativă.

– Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificata si completata;

– ORDIN nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

– Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1997, actualizata, republicata.

PRIMAR,

DOBRIN ION

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide