Primăria Luica | Anunț concurs angajare paznic

Primăria comunei Luica, județul Călărasi, organizează concurs de recrutare privind ocuparea funcției contractuală vacantă – paznic, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luica, in data de 25.05.2021, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 29.04.2021 şi până la data de 21.05.2021, inclusiv.

Condiții generale: conform art. 465, alin (1) si alin (2) din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții specifice:

Studii profesionale sau medii, cu diploma de absolvire, atestat si certificat de calificare profesionala „AGENT DE SECURITATE” si optional, categoria B de permis auto.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. declaratiapepropriaraspunderesauadeverinta care sa ateste ca nu a desfasuratactivitati de politiepolitica.

Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Concursul consta in:

 • selectia dosarelor;
 • proba scrisa programata in data de 25.05.2021, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Luica din str. Ion Creanga nr. 12, comuna Luica, judetul Calarasi.
 • proba interviului – conform prevederilor legale.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor:

 • adresa str. Ion Creanga, nr. 12, comuna Luica, judetul Calarasi;
 • tel./fax: 0242527021, email: primaria.luica@yahoo.com.

Bibliografia de concurs:

– Legea 333/2003 privind paza bunurilor, obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor, actualizata.

PRIMAR,

DOBRIN ION

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide