Primăria Lupșanu | Anunț angajare muncitor

Primăria comunei Lupșanu,  cu sediul în localitatea  Lupșanu,  strada Mihai Vulpescu nr. 26,  județul Călărași,  organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual de muncitor necalificat II în cadrul aparatului de specialitate al Primariei LUPȘANU.

  1. PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – 1 POST

Pentru a ocupa un post contractual, candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții generale:

-are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

-cunoaște limba română, scris și vorbit;

-are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau unități sanitare abilitate;

-îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,  cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii – minim 8 clase

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul primăriei Comunei Lupșanu în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu de 30 august 2021, până la  data de 8 septembrie 2021, orele 16,00 și vor conține următoarele documente:

Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

Copia actului de identitate

Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz o adeverință REVISAL care să ateste vechimea în muncă;

Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului.

Curriculum vitae

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-proba scrisă – 30 septembrie 2021 la sediul instituției

-interviul se va stabili și afișa odată cu rezultatele de la proba scrisă

Selecția dosarelor de concurs se face în termen de maxim  doua zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,  comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs,  cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”

Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile  accesând pagina oficială  primaria.lupsanu@yahoo.com. Relații suplimentare se obțin la sediul primăriei Lupșanu, dna Maria Toma Secretar General în cadrul Primăriei Lupșanu.

PRIMAR,

Ștefan Câmpulungeanu

Etichete:

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide