Primăria Vâlcelele | Raportul primarului Ionel Tatu

În conformitate cu prevederile art. 155, aliniat 3, lit. a din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ionel Tatu, primarul comunei Vâlcelele, a prezentat Consiliului Local, raportul privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Vâlcelele, pentru anul 2020.

În calitate de primar al comunei Vâlcelele, am continuat să duc la îndeplinire, la modul cel mai serios, responsabilităţile ce îmi revin ca edil al comunităţii, rezolvând în mare parte nevoile şi urgenţele locale, depunând eforturi susţinute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Întreaga activitate a consiliului local şi a executivuluis-a desfăşurat pe baza unei tematici întocmite în conformitate cu atribuţiile conferite de legea organică, având totodată în vedere, propunerile făcute de consilieri, locuitorii comunei şi personalul dinaparatul de specialitate al primarului. Conform prevederilor locale, principala formă de lucru a consiliului local este şedinţa, context în care aceasta, ca parte deliberativă, s-a întrunit în 9 şedinţe ordinare şi 2 extraordinare, fiind adoptate un număr de 46 de hotărâri, care au vizat în principal următoarele: Bugetul propriu şi rectificările acestuia pe tot parcursul anului 2020; Stabilirea de impozite şi taxe locale în conformitate cu prevederile codului fiscal; Aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea comunei; Aprobarea indicatiorilor tehnico economici, valorile investiţiei şi implementării unor proiecte de interes local. Alegerea viceprimarului, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Vâlcelele, dat fiind faptul că în anul 2020 au fost alegeri locale. Proiectele de hotărâri au fost bine fundamentate, iar hotărârile adoptate au fost transmise în termen legal prefectului, obţinând viza de legalitate pentru toate cele 46. Acesta este un argument în plus care mă îndreptăţeşte să afirm că desfăşurăm o activitate responsabilă, în slujba legii şi a cetăţenilor care m-au ales şi m-au învestit cu răspunderi publice.

În executarea atribuţiilor de primar al comunei, în cursul anului 2020 am emis un număr de 130 de dispoziţii, menite să asigure conducerea şi coordonarea administraţiei publice locale, reglementând o serie de probleme sociale şi economice, cum ar fi: Activitatea de autoritate tuteleră şi asistenţă socială; Acordarea/neacordarea/suspendarea sau încetarea ajutorului social; Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului; Ajutor de încălzire: Acordarea/modificarea sau suspendarea alocaţiilor de susţinere a familiei; Acordarea de ajutoare de urgenţă. Trebuie menţionat faptul că, toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului au contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la dezvoltarea economică a comunei, demonstrând că avem capacitatea să ducem la bun sfârşit angajamentele asumate, fără să ignorăm totodată principiile care trebuie să guverneze întreaga noastră activitate publică: legalitatea, transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi oportunitatea. În continuare, supun atenţiei dumneavoastră principalele aspecte de la nivel local, pe domenii de activitate.

AGRICULTURA reprezintă principala activitate a locuitorilor comunei noastre, fiind aproape singura sursă de venit pentru majoritatea familiilor. Anul agricol 2020 a fost unul secetos, dar în ansamblu bun. Producţia a fost bună datorită tehnologiei avansate aplicată, ştiindu-se faptul că peste 70% din suprafaţa arabilă a ţării se lucrează în exploataţii, beneficiind în felul acesta şi de sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi a Guvernului României prin subvenţiile acordate pe suprafeţe mai mari 1 ha. Numărul de animale a scăzut la nivel de comună datorită fenomenului de îmbătrânire a satului, problemă cu care se confruntă majoritatea comunelor din România. Problema agriculturii rămâne în general aceeaşi, adică preţurile mici cu care s-au vândut produsele agricole şi animaliere. Conform evidenţelor cadastrale, avem un total general de 6803 ha, din care 6045 ha, teren arabil, suficient pentru a pregăti din start producţii bune, prin mecanizare, rotaţia culturilor, chimizare şi folosirea celor mai bune soiuri cu potenţial biologic ridicat. Principalele culturi înregistrate la nivelul comunei Vâlcelele, în anul agricol 2020 au fost: grâu, porumb, floarea soarelui, soia, orz, rapiţă, plante de nutreţ, lucernă, masă verde.

REGISTRU AGRICOL ŞI CADASTRU a avut atribuţii care s-au concretizat în următoarele direcţii: Aplicarea legii fondului funciar; Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, respectiv, înscrierea/completarea şi centralizarea datelor, eliberării de copii, extrase de adeverinţe, documente doveditoare privind propietatea; Verificarea şi semnarea documentelor referitoare la subvenţiile din agricultură; Răspunsul la petiţiile, reclamaţiile şi sesizările adresate de cetăţeni pe probleme legate de activitatea compartimentului; Verificarea şi semnarea atestatelor de producător, a carnetelor de comercializare din sectorul agricol în baza prevederilor Legii nr. 145/2014; Aplicarea legilor fondului funciar prin ducerea la îndeplinire a hotărârilor comisiilor locale; Constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole, care se face numai în cadrul unei comisii constituite conform legislaţiei în vigoare, în vederea despăgubirii producătorilor agricoli; Furnizarea de informaţii şi consiliere pentru persoanele fizice şi juridice, propietari şi utilizatori de terenuri, pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor ce ţin de  utilizarea suprafeţelor de teren a UAT Vâlcelele; Pregătirea în vederea ţinerii evidenţei registrului agricol pe suport electronic şi integrarea în registrul agricol naţional; Corespondenţa pe probleme de registru agricol, cadastru, fond funciar cu Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia pentru Agricultură, Agenţia Domeniilor Statului, Prefectură şi alte instituţii aflate în sfera relaţională externă; Verificarea situaţiei suprafeţelor de teren care au generat situaţii de conflict, cu scopul aplanării de litigii între propietari; studierea arhivelor primăriei pentru soluţionarea cererilor privind istoricul de rol agricol şi a celor pe probleme de fond funciar.

În anul 2020 calitatea ÎNVĂŢĂMÂNTULUI a fost afectată de pandemia Covid 19, cursurile desfăşurându-se on-line. Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională, având ca scop constituirea unui sistem instructiv educativ deschis şi democratic, bazat pe valori ştiinţifice, culturale, moral formativ şi informativ, prin angajarea tuturor factorilor educaţionali: familia, biserica, comunitatea locală. În comuna Vâlcelele există o şcoală cu opt săli de cursuri şi două grădiniţe unde îşi desfăşoară activitatea şcolară şi preşcolară cei 161 copii din care 72 elevi în ciclul primar, 52 elevi în ciclul gimnazial şi 35 preşcolari, îndrumaţi de 19 cadre didactice, din care 2 educatori, 5 învăţători şi 12 profesori. Prin grija consiliului local s-a asigurat suma necesară decontării navetei tuturor cadrelor didactice navetiste, dar şi a cheltuielelor cu carburanţii şi întreţinerea microbuzului şcolar. După finalizarea ciclului gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul bun, majoritatea dintre aceşti elevi continuîndu-şi studiile la licee şi şcoli profesionale din Călăraşi, Lehliu, Slobozia.

ACTIVITATEA CULTURAL EDUCATIVĂ ŞI SPORTIVĂ a fost întreruptă în anul 2020 datorită pandemiei. Referitor la activitatea sportivă, aceasta s-a raportat la nivel judeţean, respectiv Liga a IV-a, AJF Călăraşi suspendând competiţia, astfel încât Spicul Vâlcelele nu a disputat nici un joc.

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII locuitorilor în anul 2020 s-a făcut prin prezenţa unui cabinet medical induvidual a cărui activitate a fost axată pe depăşrea pandemiei Covid-19.

La capitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ, în cursul anului 2020 au fost instrumentate un număr de 29 dosare la Legea 416/2001, iar la ajutorul de încălzire pentru sezonul rece au fost întocmite 66 dosare, altele decât cele de la Legea 416/2001. De asemenea au mai fost instrumentate 5 dosare pentru alocaţii de stat şi 62 dosare pentru alocaţia de susţinere a familiei.

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ŞI LA NOI LOCURI DE MUNCĂ a fost prezentă în anul 2020 prin activitatea unui număr de 63 societăţi la care au fost angajate 50 persoane, asigurându-se astfel veniturile necesare unui trai normal pentru familiile acestora. Serviciile de mecanizare a lucrărilor agricole au fost asigurate de deţinătorii de utilaje agricole performante. Serviciile de comerţ au fost asigurate de cei 10 agenţi economici care de obicei sunt aprovizionaţi la timp şi cu cele necesare de calitate. Serviciile de comunicaţii şi internet au fost asigurate la un nivel bun de diverşi furnizori, iar cele de poştă, prin cei doi poştaşi care cu greu fac faţă volumului mare de muncă. Serviciul de salubrizare a localităţilor Vâlcelele şi Floroaica a fost asigurat de primărie prin beneficiarii Legii 416/2001 şi prin contractul de preluare a deşeurilor menajere cu o firmă specializată, iar serviciile de apă şi canalizare, tot de primărie. Consider în continuare deficitară asigurarea unor servicii ca frizer/coafor, ateliere de reparaţii pe diferite domenii de activitate, lipsa unor ateliere de prelucrare a lemnului, problema aceasta putând fi rezolvată prin încurajarea şi sprijinirea unor potenţiali investitori, mai ales a celor tineri, pentru accesarea unor fonduri nerambursabile.

Pentru INFRASTRUCTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MEDIU s-a acţionat pe tot parcursul anului 2020 în planul asigurării aspectului gospodăresc al comunei, atât din punct de vedere urbanistic, cât şi a modului de întreţinere şi curăţenie a localităţilor, cum ar fi: igenizarea acostamentelor drumului judeţean, a celor comunale şi săteşti; preluarea deşeurilor menajere şi controlului permanent al depozitării acestora de către unii cetăţeni mai reticenţi, fiind o grijă permanentă atât în sarcina autorităţilor locale, dar şi a consilierilor locali; lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri comunale şi săteşti. Scot în evidenţă activitatea domnului viceprimar care a coordonat aceste acţiuni, chiar dacă unele au fost realizate cu beneficiarii legii 416/2001.

ASIGURAREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI, LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE a fost atribuţia personalului din cadrul aparatului administrativ al primarului, care a asigurat intervenşii la timp în situaţii de maximă urgenţă: incendii de mici proporţii- unul de vegetaţie şi două în gospodării, precum şi deszăpeziri. La toate aceste acţiuni au participat şi echipele noastre de voluntari, iar cele la care mijloacele proprii de intervenţii au fost depăşite a intervenit echipajul specializat. Postul de poliţie a funcţionat cu trei lucrători, fapt ce a determinat eficienţă în asigurarea ordinii şi liniştii publice. Considerăm ca absolut necesară îmbunătăţirea activităţilor pe această line profesională şi o implicare mai mare, atât a lucrătorilor din poliţie cât şi a factorilor de decizie locală, primar/viceprimar, consilieri locali, în munca de prevenţie, în aşa fel încât să se preîntâmpine săvârşirea de infracţiuni pe raza comunei noastre. În final trebuie să vă spun că aceste realizări pe care le-am prezentat, dar şi altele pe care le-am omis, au fost posibile datorită bunei colaborări pe care am avut-o cu membri consiliului local, cu angajaţii primăriei, cu conducerea şcolii, dar şi cu ceilalţi factori de decizie din comunitatea noastră, şi nu în ultimul rând cu sprijinul cetăţenilor comunei noastre, fapt pentru care vă mulţumesc tuturor şi urez continuarea pe aceeaşi linie şi cu rezultate mai bune  în anul următor.

Cu stimă şi consideraţie, primarul dumneavoastră, IONEL TATU!

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide